LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології розстилу лляної соломи із застосуванням механічної і хімічної обробки

одержані при застосуванні оксіетильованого нонілфенолу АФ 9-10, фосфату сечовии, гідроксиду калію та полісахариду.

 • Розроблено склад хімічної композиції з оптимальною концентрацією полісахариду 0,5 г/л, застосування якої сприяло не тільки скороченню терміну вилежування, а й підвищенню якості сировини.

 • Показано, що при застосуванні розробленого способу термін приготування трести з нормованими значеннями відокремлюваності волокна зменшується до 10 діб, тобто на 52,4%, гнучкість волокна підвищується на 10,8%, а розривне навантаження збільшується на 66,7%.

 • Теоретично і експериментально доведено, що застосування запропонованої технології сприяє вирівнюванню фізико-механічних показників лляного волокна як за довжиною стебла, так і в усій масі сировини. Неоднорідність лляного волокна порівняно з контрольним зразком за показником розривного навантаження зменшується з 10,26% до 0,68%, а за показником гнучкості – з 6,8% до 1,1%.

 • Доведено, що при застосуванні запропонованої технології річний вихід волокна збільшується на 50,1 т, зокрема довгого волокна на 17,9 т, короткого – на 32,2 т.

 • Застосування у процесі розстилу лляної соломи попереднього плющення і обробки стебел хімічними композиційними препаратами дозволяє одержати чистий прибуток 75,85 грн./га. Рентабельність, пов'язана з удосконаленням виробництва, становить 18,2%.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Євтушенко В.В. Вплив складу сировини на якість трикотажних виробів // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2001. – №4(13). – С. 284 – 285.

 • Євтушенко В.В., Чурсіна Л.А. Формування фізико-механічних властивостей пряжі із суміші волокон // Легка промисловість. – 2002. – №4. – С. 67. Дисертанту належить проведення математичних розрахунків.

 • Євтушенко В.В., Ксенжук Н.І. Вдосконалення технології виробництва луб'яних волокон // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – №2(9). – С. 38 – 39. Дисертанту належить дослідження фізико-механічних властивостей трести.

 • Євтушенко В.В., Чурсіна Л.А., Ксенжук Н.І. Проблеми одержання лляного волокна // Легка промисловість. – 2005. – №2. – С. 15. Дисертанту належить дослідження динаміки процесу розстилу.

 • Євтушенко В.В., Ксенжук Н.І. Оптимізація технології виробництва луб'яних волокон // Проблеми і перспективи в селекції, генетиці, технології вирощування, збирання, переробці та стандартизації луб'яних культур: Матеріали науково-технічної конференції молодих вчених (6 – 8 грудня 2004 р.). – Глухів: Інститут луб'яних культур, 2006. – С. 43. Дисертанту належить дослідження впливу хімічних препаратів на тривалість процесу розстилу.

 • Євтушенко В.В. Вплив плющення стебел лляної соломи на інтенсифікацію процесу розстилу // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції (11 – 12 жовтня 2005 р.). – Херсон: Херсонський нац. тех. ун-т, 2005. – С. 264.

 • Євтушенко В.В. Вплив плющення стебел лляної соломи і хімічних композицій на неоднорідність лляної трести // Сучасні наукові дослідження – 2006: Матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції (20 – 28 лютого 2006 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 37 – 39.


  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ


  Для отримання лляного волокна з нормованими показниками якості рекомендовано впровадити у виробництво такі заходи:

  • плющення стебел на відрізку від середини до кореня стебла під час вибирання, що сприятиме вирівнюванню фізико-механічних властивостей за всією довжиною стебла і швидкому проникненню вологи всередину стебла;

  • зрошення розстелених стебел лляної соломи з використанням ежекторної установки для рівномірного розподілу хімічних композиційних препаратів;

  • застосування хімічних композиційних препаратів, до складу яких входять: поверхнево-активна речовина, фосфат сечовини, гідроксид калію та полісахарид;

  • контроль за процесом розстилу з метою запобігання перележування трести.  АНОТАЦІЯ

  Євтушенко В.В. Удосконалення технології розстилу лляної соломи із застосуванням механічної і хімічної обробки. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2006.

  Захищається дисертація, яка містить теоретичні й експериментальні дослідження технології розстилу лляної соломи із застосуванням плющення стебел у період вибирання та обробки хімічними композиційними препаратами перед розстилом. У роботі проаналізовано вплив механічної і хімічної обробки на скорочення терміну вилежування лляної соломи, покращення фізико-механічних показників лляного волокна і його однорідності за властивостями та підвищення інтенсивності мікробіологічних процесів під час вилежування. Доведено, що використання запропонованої технології дає можливість скоротити термін вилежування до 10 діб, збільшити міцність і гнучкість волокна відповідно на 66,7% і 10,8%, а також зменшити неоднорідність за показниками "розривне навантаження" на 9,58% і "гнучкість" на 5,7%.

  При застосуванні запропонованої технології вихід довгого волокна збільшується на 1,84%, короткого – на 2,03%. Це дає можливість отримати умовно чистий прибуток 75,85 грн./га та підвищити рівень рентабельності виробництва лляної продукції на 18,2%.

  Ключові слова: лляна солома, треста, волокно, плющення, хімічні композиційні препарати, відокремлюваність, розривне навантаження, гнучкість.


  АННОТАЦИЯ

  Евтушенко В.В. Совершенствование технологии расстила льняной соломы с применением механической и химической обработки. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.03 – первичная обработка и хранение продуктов растениеводства. – Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2006.

  Защищается диссертация, содержащая теоретические и экспериментальные исследования технологии расстила льняной соломы с применением плющения стеблей в период теребления и обработки химическими композиционными препаратами перед расстилом.

  Известно, что процесс расстила стеблей льняной соломы по традиционной технологии имеет ряд недостатков. Главным из них является зависимость длительности процесса от погодных условий. Это приводит не только к значительным количественным потерям сырья, но и к снижению его качества. Остается также нерешенной проблема выравнивания физико-механических показателей льняного волокна в процессе расстила. Несовершенство существующих технологий послеуборочной обработки льна приводит к значительным потерям уже выработанной продукции.

  В дисертационной работе проанализировано влияние


 •