LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології УФ-лакування відбитків офсетного друку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

Репета Вячеслав БогдановичУДК 665.366
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УФ-ЛАКУВАННЯ ВІДБИТКІВ ОФСЕТНОГО ДРУКУ


05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництваАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Львів – 2007
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:

доктор хімічних наук, професор

Шибанов Володимир Вікторович,

Українська академія друкарства,

завідувач кафедри поліграфічного матеріалознавства

і хімії (м. Львів)

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Гавенко Світлана Федорівна,

Українська академія друкарства,

завідувач кафедри технології друкованих

видань і паковань (м. Львів)


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Запоточний Василь Йосифович,

директор науково-виробничої фірми

„Поліграфічні технології" (м. Львів)

Провідна установа:

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут", Міністерство освіти і науки України,

Видавничо-поліграфічний інститутЗахист відбудеться „27" лютого 2007р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.101.01 в Українській академії друкарства. 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19, ауд. 101.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії друкарства, 79008, м. Львів, вул. Підвальна,17.

Автореферат розісланий „24" січня 2007 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.т.н., професор В.Ц. Жидецький

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. На основі останніх досягнень науки та техніки відбуваються докорінні зміни в галузі поліграфічного виробництва, з'являються нові матеріали, інтенсивно вдосконалюються технологічні процеси. Великий об'єм науково-технічних результатів у галузі фотополімеризаційних матеріалів і технологічних процесів, отриманих вітчизняними науковцями Мервінським Р.І., Лазаренком Е.Т., Кравчуком В.А., Міклушкою І.З., Маслюком А.Ф., Матюшовою В. Г., Гудзерою С.С. дозволяє застосовувати їх в оздоблювальних процесах поліграфічного виробництва, зокрема в УФ-лакуванні відбитків. На сьогодні в Україні відсутнє виробництво УФ-лаків для оздоблення друкованої продукції.

При оздоблені друкованої продукції УФ-лакуванням виникають проблеми пов'язані з процесами формування лакових покриттів, внаслідок незадовільного розтікання лаків на поверхні відбитків та інгібуючого впливу кисню повітря на процес радикальної фотополімеризації рідких лакових композицій.

На основі вище викладеного актуальною науковою задачею є удосконалення технологічного процесу УФ-лакування відбитків офсетного друку шляхом: розробки і впровадження нових вітчизняних матеріалів; дослідження і розробки способів покращання розтікання УФ-лаків; дослідження способів усунення інгібіруючого впливу кисню повітря на процес радикальної фотополімеризації УФ-лаків та розробки відповідного устаткування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у обсязі держбюджетних тем БN 802-2004 „Процеси фотоініційованої радикальної полімеризації в полімерних матрицях" (РК 01044000842) (автор здійснив патентний пошук, проаналізував способи визначення липкості матеріалів, сконструював пристрій для визначення липкості поверхні фотополімеризаційноздатних матеріалів, провів експериментальні дослідження кінетики фотоініційованої радикальної полімеризації УФ-лакових композицій, БN 802-2000 „Світлочутливі мономери та їх фізико-хімічні перетворення при опроміненні УФ та видимим світлом" (РК 010IV000703) (автор розробив склад УФ-лакової композиції на основі епоксиакрилатного олігомеру).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є удосконалення існуючого технологічного процесу та устаткування для формування прозорих лакових покриттів на офсетних друкарських відбитках.

Для досягнення вказаної мети в необхідно вирішити наступні задачі:

а) в частині удосконалення існуючого технологічного процесу:

- розробити методики дослідження кінетики фотополімеризації і розтікання УФ-лаків;

- дослідити кінетику фотополімеризації УФ-лаків;

- дослідити способи досягнення задовільного розтікання УФ-лаків на поверхнях різних субстратів;

- дослідити способи зменшення кисневого інгібірування процесу фотополімеризації УФ-лаків;

- дослідити фізико-механічні і декоративні властивості утворених покриттів;

- розробити склад УФ-лаку;

- на основі визначального фактору – хімічного складу лакових композицій, провести класифікацію технологій формування захисно-декоративних лакових покриттів на друкарських відбитках;

б) в частині удосконалення устаткування:

- спираючись на результати експериментальних досліджень, розробити пристрій УФ-сушіння покриттів на офсетних друкарських відбитках.

Об'єкт досліджень: технологічні процеси формування захисно-декоративних лакових покриттів на друкарських відбитках.

Предметом дослідження є лакові композиції та захисно-декоративні покриття, утворені в процесі УФ-лакування відбитків офсетного друку.

Методи дослідження. Основні результати досліджень одержані з використанням сучасних методів вивчення кінетики розтікання УФ-лаків, шляхом реєстрації зображень профілів краплин УФ-лаків та дослідження кінетики фотополімеризації УФ-лаків за адгезійними властивостями поверхні лакового покриття. Експериментальні дослідження проводились у розроблених макетах пристроїв для визначення липкості лакового покриття та модифікації поверхні субстратів, шляхом їх обробки коронним розрядом. Кінетику розтікання УФ-лаків досліджували реєстрацією зображень цифровою камерою Terra CAM (640Ч480 пікселів). Опрацьовування експериментальних даних проводили з допомогою програмних пакетів STATISTICA 5.0, Advanced Grapher 2.08.

Наукова новизна одержаних результатів:

– виявлено екстремальний характер залежності липкості від часу фотоініційованої радикальної полімеризації в аеробних умовах тонких шарів УФ-лаків, що пояснюється одночасним перебігом процесів інгібування молекулярним киснем переважно верхніх шарів і фронтальної пошарової полімеризації у напрямку до верхніх шарів;

– вперше в якості фотоініціатора запропоновано 2,2-диізопропокси-1-фенілетанон-1, що забезпечує високу швидкість УФ-радикальної полімеризації лаків на основі