LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення технології формування пакувань хрестового намотування

формування хрестомотальних пакувань від кінематичних і конструктивно-заправних параметрів приклону мотального механізму нової конструкції;

 • розробити технологічний режим формування пакувань збільшеної маси із застосуванням приклону нової конструкції;

 • дати оцінку економічної ефективності застосування технології формування хрестомотальних пакувань з осьовим зміщенням і здійснити виробничу перевірку отриманих пакувань.

  Об'єкт дослідження - технологія формування пакувань хрестового намотування.

  Предмет дослідження – приклон мотального механізму і пакування хрестового намотування.

  Методи дослідження - поставлені в роботі задачі вирішувались з використанням сучасних теоретичних і експериментальних методів дослідження. Для отримання теоретичної моделі процесу намотування пряжі на пакування використовувались основні положення теоретичної механіки, а саме, аналітичний метод кінематичного аналізу. Для дослідження структурних показників пакувань використовувалась методика визначення об'єму елементарного шару із застосуванням методів математичного аналізу. Експериментальне визначення натягу проводилось за допомогою тензометрування. Обробка результатів експериментів виконувалася методами математичної статистики, регресійного і кореляційного аналізу. Фізико-механічні показники пряжі оцінювались за допомогою діючих державних стандартів. Розрахунки проводились на IBM–сумісному персональному комп'ютері з використанням табличного редактора Microsoft Excel.

  Наукова новизна отриманих результатів міститься в подальшому удосконаленні технології формування хрестомотальних пакувань, яка полягає в застосуванні кутового і осьового розсіювання витків пряжі при їх розкладанні на пакування, що забезпечує зниження нерівномірності щільності намотування.

  При цьому вперше:

  • запропоновано осьове зміщення пакування в процесі його формування, яке забезпечується приклоном мотального механізму нової конструкції;

  • визначено рівняння намотування пряжі на пакування, яке враховує осьове зміщення пакування в процесі його формування;

  • отримана математична модель, яка визначає оптимальну масу пакування в залежності від шайбового навантаження, величини зміщення пакування і лінійної щільності пряжі, яка перемотується;

  • розроблено технологічний режим формування хрестомотальних пакувань зі зміщенням витків пряжі, який дозволяє отримувати пакування збільшеної маси при збереженні радіальних розмірів намотування.

  Практичне значення отриманих результатів. Розроблена технологія формування пакувань з осьовим зміщенням і приклон мотального механізму для її реалізації дозволили одержати пакування рівномірної структури збільшеної маси. При цьому усунені дефекти хрестового намотування, стабілізовано режим намотування мотальної машини і збільшена швидкість процесу перемотування.

  Результати проведених досліджень апробовані на ВАТ "Херсонський БК". Виробничі випробування механізму приклона бобіни нової конструкції проведені на мотальній машині М-150-2. Отримані пакування перероблені на снувальній машині СП-180 при формуванні снувального валика і в якості утокової нитки при формуванні тканини на ткацьких верстатах СТБ-4-330.


  Очікуваний річний економічний ефект за рахунок збільшення маси пакувань і підвищення швидкісного режиму технологічного обладнання складає 39594, 98 гривень на 800 мотальних веретен.

  Отримані в дисертації матеріали можуть бути впроваджені в підготовчому відділі ткацького виробництва при формуванні мотальних пакувань з пряжі різної лінійної щільності і сировинного складу.

  Особистий внесок здобувача. У роботах, виконаних зі співавторами, особистий внесок здобувача міститься у визначенні шляхів удосконалення технології формування хрестомотальних пакувань [1,2]; розробці режиму зміщення пакування в процесі формування і приклону мотального механізму нової конструкції для його реалізації [3,4,5]; проведенні виробничих випробувань механізму і дослідженні форми і структури пакувань [7,8]. Безпосередньо автору належить: одержання теоретичної моделі процесу намотування пряжі з урахуванням осьового зміщення пакування; розробка технологічного режиму отримання мотальних пакувань рівномірної структури збільшеної маси; обробка експериментальних даних; формулювання висновків і рекомендацій.

  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи були заслухані й ухвалені:

 • На міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні технології підготовки фахівців інженерних спеціальностей" (Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, 2003 р.).

 • На І Українсько-Польській науковій конференції "Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва" (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький, 2003 р.).

 • На відкритому міжкафедральному науковому семінарі кафедри "Матеріалознавство і технологія переробки текстильних волокон" Київського національного університету технологій і дизайну (м. Київ, 2004 р.).

 • На всеросійській науково-технічній конференції "Современные технологии и оборудование текстильной промышленности (Текстиль - 2004)" (Московський державний текстильний університет ім. О.М. Косигіна, м. Москва, 2004.).

 • На розширеному науковому семінарі кафедри механічної технології волокнистих матеріалів Херсонського національного технічного університету (м. Херсон, 2005 р.).

 • На міжкафедральному науковому семінарі Київського національного університету технологій та дизайну (м. Київ, 2005 р.).

  Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені в 8 публікаціях, в тому числі статей - 4, патентів - 1, тез доповідей на конференціях - 3.

  Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п'яти розділів основної частини, висновків і рекомендацій, списку використаних джерел і додатків. Дисертація викладена на 145 сторінках друкованого тексту, містить 29 таблиць, 32 рисунка, включає список літератури зі 103 джерел.
  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


  У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета і задачі дослідження, наукова новизна та практичне значення роботи.

  У першому розділі проведено аналіз результатів наукових досліджень з проблем процесу перемотування пряжі. Відзначено, що основоположниками теорії і практики процесу перемотування є професори А.П. Мінаков і А.П.Малишев, а пізніше значний вклад в розвиток теорії перемотування і формування


 •