LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення формних процесів тамподруку

16


Українська академія друкарства
Рудник Любов Василівна

УДК 655.224.6:655.354Удосконалення

формних процесів тамподруку


05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукЛьвів – 2004

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: кандидат технічних наук Ева Мудрак,

Інститут поліграфії Варшавської політехніки, директор.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Харченко Євген Валентинович,

Національний університет „Львівська політехніка",

завідувач кафедри опору матеріалів;кандидат технічних наук,

Запоточний Василь Йосифович,

Науково-виробнича фірма „Поліграфічні технології", директор.


, професор

Провідна установа: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", видавничо-поліграфічний

факультет, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.

Захист відбудеться „3" листопада 2004 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 при Українській академії друкарства за адресою: 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19, ауд. 101.З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української академії друкарства за адресою: 79006, м. Львів, вул. Підвальна, 17.

Автореферат розісланий „ 1 " жовтня 2004 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Жидецький В.Ц.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Аналіз сучасного стану, проблем і перспектив розвитку видавничо-поліграфічної справи у світі й Україні показує, що поліграфічні засоби все частіше використовуються для сервісного обслуговування, чим, власне, і пояснюється те, що глибокий офсетний друк (більш відомий як тамподрук) усе ширше застосовується в електроніці, радіотехніці, машино- та приладобудуванні, у легкій, фармацевтичній, фарфоро-фаянсовій, скляній і меблевій галузях промисловості, у виробництві сувенірів.

У той же час аналіз цього способу друку показує, що новітні формні технології, матеріали й устаткування, використовувані в ньому, не мають достатнього наукового обґрунтування з їх моделюванням та оптимізацією, а це не дозволяє надати відповідні практичні рекомендації щодо удосконалення технології та устаткування формних процесів, що й аргументує актуальність наших досліджень.

Науковою задачею даної роботи є удосконалення формних процесів тамподруку на основі їх дослідження, моделювання та оптимізації з визначенням основних параметрів для створення нового формного устаткування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науковий напрямок дисертаційної роботи пов'язаний з темою „Інтенсифікація технологічних процесів поліграфічного виробництва і поліпшення якості друкованих виробів", що розвивається на кафедрі технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства, а також з темою „Теоретичні основи глибокого офсетного друку", що розвивається в Інституті поліграфії Варшавської політехніки, і відповідає загальним завданням розвитку поліграфії Польщі та України.

Мета роботи – дослідження, моделювання та оптимізація формних процесів тамподруку для науково обгрунтованого удосконалення цих процесів та формного устаткування.

Задачі дослідження полягають у:

аналізі стану, проблем і перспектив розвитку тамподруку та його науково-прикладних досліджень;

розробленні методики оцінки якості друкарських форм із застосуванням комп'ютерних програм опрацювання даних досліджень;

виявленні закономірності впливу режимів виготовлення металевих (МДФ) і фотополімерних (ФДФ) друкарських форм на їх якість;

моделюванні та оптимізації технології виготовлення друкарських форм для тамподруку;

виявленні особливостей зносостійкості ФДФ і МДФ та оцінці якості відбитків з них;

розробленні рекомендацій до удосконалення формних процесів та устаткування тамподруку.

Об'єктом досліджень є формні машинні процеси тамподруку.

Предметом досліджень є закономірності впливу технологічних факторів машинних формних процесів на якість форм, їх моделювання й оптимізація.

Методи дослідження. Для вивчення формних процесів тамподруку використано формне та друкарське устаткування, формні матеріали, тампони і фарби, що застосовуються на підприємствах Польщі й України.

Для досягнення поставленої мети застосовані тест-об'єкти, оптичний і цифровий мікроскопи, математичні методи апроксимації результатів дослідження, моделювання та оптимізації технологічних процесів.

Для обробки експериментальних даних використані комп'ютерні програми Mathcad 2000, Excel та Statistica.

Наукова новизна одержаних результатів при розв'язанні наукової задачі – удосконалення формних процесів і устаткування тамподруку – полягає у:

  • встановленні закономірностей впливу часу експонування, проявлення і травлення, лініатури растра на графічні спотворення в ланцюгу „фотоформа – друкарська форма" та глибину друкуючих елементів, які пов'язані з фотохімічними і фізико-хімічними явищами формування елементів форм, для розроблення машинних технологічних процесів;

  • моделюванні процесів виготовлення металевих і фотополімерних друкарських форм на основі принципів математичного планування експериментів з отриманням регресійних рівнянь, які після перевірки і з використанням методів крутого сходження застосовано для оптимізації технологічних режимів;

  • удосконаленні наявних технологій та розробленні науково-обгрунтованих технічних характеристик машинного технологічного режиму виготовлення друкарських форм тамподруку для створення нового формного устаткування.

Практичне значення. Результати оптимізації режимів формних процесів тамподруку використані при розробленні технологічних інструкцій на процеси виготовлення друкарських форм та друкування з них способом тамподруку, які затверджені УАД і запропоновані підприємствам, що використовують цей спосіб друку.

Рекомендації по взаємозв'язку змінних технологічних факторів використані для створення вихідних вимог до проектування нового формного устаткування.

Підсумки досліджень щодо використання в тамподруці МДФ типу Granoprint або водорозчинних ФДФ типу Aqua Nylo та спирторозчинних ФДФ типу