LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення формних процесів тамподруку

Magnet Raster опубліковані і передані для впровадження на підприємствах.

Результати роботи використані в навчальному процесі Інституту поліграфії Варшавської політехніки та Української академії друкарства.

Особистий внесок здобувача. Наукові дослідження виконані автором самостійно й опубліковані в 15 статтях, 13 з яких у фахових виданнях, визнаних ВАКом України, та 11 тезах доповідей. У співавторстві здобувачу належать публікації, в яких проаналізовано технологію [1, 2, 11 – 19, 21] та результати досліджень [3, 4, 6, 7, 9, 10, 22 – 27], зроблено висновки за результатами дослідів [4, 5, 8, 23], описано експерименти та способи їх обробки [3, 5, 12, 20, 24].

Апробація результатів роботи. Основні результати роботи оприлюднені на ІІ міжнародній науково-практичній конференції „Квалілогія книги" (Львів, 2001р.), Міжнародній науково-технічній конференції „Видавничо-поліграфічний комплекс на порозі 3-го тисячоліття" (Мінськ, 2001 р.), науково-практичних конференціях „Друкарство молоде" (Київ, 2002, 2003, 2004 рр.), Міжнародній конференції „Олігомери" (Черноголовка, 2002 р.), науково-практичних конференціях в Омському державному технічному університеті (2001, 2002 рр.), семінарах Інституту поліграфії Варшавської політехніки, засіданнях кафедри технології друкованих видань та паковань і звітних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД у 2001 – 2003 рр. Результати наукових досліджень і практичних розробок представлені й відзначені грамотою на Всеукраїнському конкурсі „Друкарство молоде" (Київ, 2002 р.).

Публікації. Основні матеріали дисертації опубліковані (12 статей) в науково-технічних збірниках „Квалілогія книги" (2002, 2003 рр.), „Поліграфія та видавнича справа" (2002, 2003 рр.), „Комп'ютерні технології друкарства" (2001, 2002 рр.), „Наукові записки УАД" (2002, 2003 рр.) та часописах „Друкарство" (2003 р.), „Упаковка" (2003, 2004 рр.), які визнані фаховими ВАКом України.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів і загальних висновків, викладених на 142 сторінках, у тому числі в 55 таблицях і на 46 рисунку. Список літератури включає 94 найменування.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета і задачі досліджень, висвітлені наукова новизна та практична цінність одержаних результатів, наведені відомості про їх оприлюднення та апробацію.

У першому розділі – „Сучасний стан, проблеми та перспективи тамподруку" – зроблено аналіз літературних джерел з прогнозами розвитку видавничо-поліграфічного комплексу, який показує вагоме місце глибокого офсетного друку – тамподруку у виробництві друкованої продукції.

Здійснене за розробленою анкетою опитування поліграфічних підприємств, які використовують тамподрук, показало, що виробники найбільшу увагу приділяють якості продукції, швидкості виготовлення друкарських форм та друкування, причому 2/3 підприємців вказали, що їх не задовільняють рекомендації фірм-постачальників формних матеріалів стосовно точності відтворення зображення і режимів машинного виготовлення форм.

Аналіз наукових досліджень і практичних розробок, які стосуються технології тамподруку, показує, що вони охоплюють усі аспекти формних і друкарських процесів цього способу, надають відповідні практичні рекомендації, розвиваються науковими школами в Україні (проф., д.т.н. Петрук А.І., видавничо-поліграфічний факультет Національного Технічного університету України „Київський політехнічний інститут" і ВАТ „УкрНДІ спеціальних видів друку"), Росії (доц., к.т.н. Сорокін Б.А., Московський державний Університет Друку) та Польщі (к.т.н. Е. Мудрак, Інститут поліграфії Варшавської політехніки). Однак у тамподруці в останні роки відбуваються суттєві зміни: з'явилися нові попередньоочутливлені металеві пластини, фотополімеризаційноздатні тверді та рідкі матеріали, формне і друкарське устаткування, тампони з силіконових каучуків, розширився спектр матеріалів, що задруковуються, й відповідних фарб, застосовуються технології багатофарбового друкування півтонових зображень. У зв'язку з тим підприємствам, що продукують різноманітні вироби з використанням тамподруку, виявилися вкрай потрібними відповідні практичні рекомендації щодо технології та устаткування формних процесів. Вони можуть бути розробленими на основі розвитку наукових досліджень формних процесів тамподруку, напрям яких, після аналізу представлених в цьому розділі результатів анкетування, діаграми Ісікави і алгоритму метрологічного забезпечення, зумовив мету і завдання даної роботи.

У другому розділі Методика досліджень" – описано формні матеріали, устаткування та вимірювальні прилади, що застосовувалися для проведення дослідів.

Для досліджень використовувалися попередньоочутливлені металеві пластини Granoprint, а в якості фотополімеризаційноздатних пластин – водорозчинні Aqua Nylo та спирторозчинні Magnet Raster фірми „Tampoprint", які, як показали результати анкетування, широко вживані на підприємствах Польщі та України.

Експонування формних пластин здійснювалось у копіювальній рамі Delta Kopier system SKP/T, обробка фотополімерних копій – у пристрої для виготовлення флексографських ФДФ Typo woda, а травлення МДФ – у травильній установці PE 200.

Тестова фотоформа містила растрову шкалу з лінійним растром з різною площею растрових елементів і лініатурою від 20 до 100 лін/см.

Для порівняльної оцінки МДФ і ФДФ, отриманих в оптимізованих режимах, друкували на тамподрукарських верстатах МТМ-100 фірми „Morlock" та TG 1100 фірми „Tampogranit" при швидкості 20 циклів/хв. Для друкування використовувалися силіконові прямокутні двоспадові тампони фірми „Morlock" різної твердості, що вимірювалася твердоміром Шора. Задруковування здійснювали односкладниковими чорними фарбами Print Color Serie 388 і 1003/165 та двоскладниковими 1003-2 фірми „Sericol".

Відбитки отримували на самоклейких плівках Serilux фірми „JAC" з м'якого полівінілхлориду і етикеткових паперах Salafix C і Salafix X.

Розміри друкуючих елементів на фотоформах, друкарських формах і відбитках, глибина друкуючих елементів визначалися за допомогою металографічного мікроскопа МЕТ-3 Carl Zeiss Jena і мікроскопа Olympus SZ-CTV з цифровою камерою. За результатами вимірювань розраховано спотворення елементів на друкарських формах відносно фотоформ, а відбитків – відносно друкарських форм. Оптичну щільність відбитків контролювали спектрофотометром SpectroEye.

Зносостійкість ФДФ Magnet Raster та МетДФ Granoprint досліджували за відомою методикою на приладі ИМР.

Для даних, отриманих в результаті експериментальних досліджень, проведено кореляційний аналіз та апроксимацію з використанням комп'ютерної програми Mathcad 2000. Математичний опис залежностей подано у вигляді регресійних рівнянь.

Для моделювання та оптимізації технології формних процесів обрано дворівневе