LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Удосконалення формних процесів тамподруку

аналізу результатів анкетування поліграфічних підприємств, які використовують тамподрук, та аналізу сучасних конструкцій копіювальних установок і включає такі вимоги до нової конструкції як подвійне вакуумування копіювальної порожнини, використання випромінювачів з відбивачем та фотоелектричного дозатора випромінювання.

Порівняльна оцінка такої установки з існуючим аналогом показала, що застосування цих рекомендацій дозволить отримати надійний контакт формних пластин та фотоформи, рівномірне опромінення контактуючих поверхонь і високу точність контролю експозиції.

Розробка рекомендацій щодо проектування малоформатного процесора для виготовлення та додаткової обробки друкарських форм тамподруку також здійснена на основі проведених нами технологічних досліджень, аналізу анкетування поліграфічних підприємств тамподруку та літературних відомостей. Пропонується здійснювати в потоці такі технологічні операції як вимивання пробільних елементів копії гідромеханічним способом, промивання форми водою, сушіння гарячим повітрям та додаткове експонування.

Порівняльний аналіз існуючого попроцесного устаткування та такого малоформатного процесора виявляє скорочення витрат часу на переміщення фотополімерних форм, надійніше, ніж у існуючому щітковому способі, вимивання комірок друкуючих елементів, точніше дотримання рекомендованих результатів оптимізації технологічних режимів, що сумарно сприятиме як прискоренню виготовлення друкарських форм, так і покращенню їх якості.

У Додатках вміщено зразок анкети для опитування підприємств тамподруку, технологічні інструкції на процеси виготовлення друкарських форм та друкування з них способом тамподруку (стосовно використання металевих друкарських форм Granoprint, фотополімерних спитровимивних Magnet Raster і водовимивних Aqua Nylo), акти виробничих випробувань рекомендацій щодо оптимізації формних процесів тамподруку, акти про використання роботи у навчальному процесі Інституту поліграфії Варшавської політехніки та Української академії друкарства, а також вихідні вимоги до створення нових конструкцій копіювальної установки і малоформатного процесора для виготовлення і додаткової обробки друкарських форм тамподруку.


Загальні висновки

У дисертаційній роботі розв'язано наукову задачу удосконалення формних процесів тамподруку шляхом їх дослідження, моделювання та оптимізації з розробкою вимог до створення нового формного устаткування й отримано наступні результати:

 • Проведено аналіз стану, проблем і перспектив розвитку тамподруку, наукових досліджень цього способу, запропоновано класифікації матеріалів, технологій і устаткування, здійснено аналіз результатів анкетування підприємств, що використовують тамподрук, розроблено блок-схеми формних та друкарських процесів, що сумарно дозволило сформулювати наукову проблему, визначити мету, завдання та об'єкт дослідження.

 • Вперше встановлено закономірності впливу технологічних факторів виготов-
  лення фотополімерних друкарських форм для тамподруку, у тому числі типу фотополімеризаційноздатної пластини, лініатури растра, відносної площі растрових елементів, часу експонування і проявлення, на графічні спотворення й глибину друкуючих елементів, оцінено вклад факторів технологічних процесів на машинні режими, який пояснено на підставі уявлень про фотохімічні та фізико-хімічні явища формування елементів цих форм.

 • Проведена оцінка і аналіз закономірностей впливу технологічних факторів виготовлення металевих друкарських форм для тамподруку, у тому числі лініатури растра та відносної площі растрових елементів, на графічні спотворення і глибину друкуючих елементів, спираючись на уявлення про фізико-хімічні явища формування цих елементів.

 • Розроблено матриці планування багатофакторних експериментів, внаслідок реалізації яких отримано моделі технологічних процесів, що після перевірки за критеріями Кохрена, Фішера, Стьюдента і з використанням методів крутого сходження використано для оптимізації машинних технологічних режимів виготовлення фотополімерних і металевих друкарських форм, в результаті чого досягнуто скорочення часу виготовлення металевих (до 87%) і фотополімерних (до 66%) форм при забезпеченні потрібної якості.

 • Встановлено закономірності впливу типу друкарських форм на їх зносостійкість, а матеріалів друкарських форм, лініатури растра, твердості тампонів і типу фарби на спотворення елементів зображення на відбитках, різниця яких для металевих та фотополімерних друкарських форм пояснена особливостями взаємодії тампонів різної твердості з формами, які відрізняються деформаційними властивостями, що використано для розроблення практичних рекомендацій.

 • Вперше розроблені науково-обгрунтовані рекомендації по забезпеченню машинного технологічного процесу для створення нового формного устаткування.

 • На основі випробувань запропонованих здобувачем рекомендацій у виробничих умовах визначені сфери використання металевих і фотополімерних друкарських форм та розроблено технологічні інструкції на процеси виготовлення друкарських форм та друкування з них способом тамподруку (стосовно використання металевих друкарських форм Granoprint, фотополімерних спиртовимивних Magnet Raster і водовимивних Aqua Nylo).


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Рудник Л. Техніко-економічний аналіз способів виготовлення друкарських форм для тамподруку // Квалілогія книги: Зб. наук. праць. –Львів, 2002. – Вип. 5. – С.109 – 111.

 • Рудник Л.В. Дослідження технологічного процесу травлення металевих друкарських форм для тамподруку // Поліграфія і видавнича справа. – 2003. – № 40 – С. 63 – 66.

 • Мудрак Е., Рудник Л. Моделювання та оптимізація технології виготовлення металевих друкарських форм // Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. праць. – Львів, 2001. – Вип. 6. – С. 328.

  Здобувач брала участь у проведенні експериментів, опрацюванні й аналізі отриманих результатів.

 • Рудник Л.В., Матюніна О.В. Техніко-економічний аналіз виготовлення етикетки // Наукові записки / УАД. – 2001. – Вип.4. – С.143 – 144.

  Здобувач зробила аналіз літературних джерел з питань виготовлення етикетки.

 • Мудрак Е., Рудник Л. Вплив форми та твердості тампонів на відтворення зображення на відбитку // Квалілогія книги: Зб. наук. праць. – Львів, 2002. – Вип. 4 – С.34 – 37.

  Дисертантом проведено досліди з виявлення впливу форми та твердості тампонів на відтворення зображення на відбитку при друкуванні.

 • Мудрак Е., Рудник Л. Моделювання та оптимізація технології виготовлення фотополімерних друкарських форм для тамподруку // Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. праць. –Львів, 2002. – Вип 7. – С.202.

  Здобувач брала участь у проведенні експериментів, математичному опрацюванні отриманих даних та обговоренні результатів.

 • Мудрак Е., Рудник Л. Точність відтворення зображення на різних паперах у тамподруці // Поліграфія і видавнича справа. – 2002. – № 38 – С. 88 – 92.

  Автором роботи виявлено вплив виду матеріалу, задруковуваного способом тамподруку, на якість відтворюваного


 •