LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Фізико-хімічне обгрунтування та розробка технології хімічного чищення полікапроамідних текстильних матеріалів

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАРВАН СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНАУДК 677.464 : 648.28
ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА


ТЕХНОЛОГІЇ ХІМІЧНОГО ЧИЩЕННЯ ПОЛІКАПРОАМІДНИХ


ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Спеціальність 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Херсон – 2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Технологічному університеті Поділля (м. Хмельницький) Міністерства освіти і науки Украіни.


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Ганзюк Леонід Ілліч, Технологічний

університет Поділля, м. Хмельницький,

завідуючий кафедрою хімічної технології.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Малкін Едуард Семенович,

інститут технічної теплофізики НАН

України, завідуючий лабораторією;


кандидат технічних наук, доцент

Березненко Сергій Миколайович,

Київський державний університет технологій та

дизайну, доцент кафедри технології та

конструювання швейних виробів.


Провідна установа: Львівська комерційна академія (м. Львів).Захист відбудеться 27 червня 2000 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському державному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного технічного університету (73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24).


Автореферат розісланий 26 травня 2000 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Підгалузь хімічної чистки займає значне місце серед галузевих груп побутового обслуговування населення. В умовах розвитку ринкової економіки в Україні підприємства хімічної чистки зазнають труднощів через відсутність досконалих та науково обгрунтованих технологій обробки виробів у знежирювальних машинах, зростання вартості органічних розчинників, хімічних реактивів та енергоносіїв, а, відповідно, і збільшення собівартості послуг.

Найбільш актуальною проблемою, що стоїть перед працівниками підприємств хімічної чистки, є, поруч з видаленням забруднень, збереження товарного зовнішнього вигляду виробів та їх високих експлуатаційних властивостей. Ця проблема набуває значення у зв'язку зі стрімким розвитком виробництва хімічних волокон, розширенням асортименту текстильних матеріалів за рахунок використання сумішей природних волокон зі штучними або синтетичними в тканинах з різним переплетінням та текстильними ефектами.

Співвідношення між хімічними і натуральними волокнами в їх сукупному обсязі склало у 1999 році 52:48. В загальному обсязі світового виробництва всіх видів волокон поліамідні (ПА) займають близько 10%, з яких на капрон припадає 68%. У 90-х роках виробництво ПА волокон у світі зростало невисокими темпами (на 3,8 - 4,7% в рік). В Україні створена матеріальна і технічна база для виготовлення ПА волокон, щорічний випуск яких складає 22 тис.т.

Для розвитку текстильної промисловості України Міністерство хімічної промисловості передбачає вжити заходів: поновити виробництво капролактаму на ОАО "Азот" (м. Черкаси); зменшити вартість бензолу з метою випуску адипінової кислоти і солі АГ; створити нові види волокон, в тому числі ПА, наростити діючі потужності хімічних волокон на Київському і Чернігівському ВО "Хімволокно", Житомирському заводі хімволокна. Це дозволить збільшити виробництво ПА волокон на 25 - 30%, що складе 27,5 - 28,6 тис.т на рік.

ПА волокна та нитки, у тому числі полікапроамідні (ПКА), використовують в асортименті текстильних матеріалів у сумішах з вовною або віскозою (вкладення капрону складає до 30%), у трикомпонентних сумішах: вовна – капрон – нітрон (віскоза, лавсан) з вмістом капрону до 15%. З волокнистих сумішей виготовляють костюмні, пальтові, платяні тканини, трикотажні полотна. ПКА волокна та нитки використовують також в еластичних тканинах (лайкра, спандекс), декоративних та гардинно-тюлевих матеріалах.

ПКА волокна використовують у змішаних текстильних матеріалах для підвищення їх зносостійкості. Дійсно, капрон характеризується високими фізико-механічними показниками. Але недостатня термо- та світлостійкість ПКА волокон призводять до того, що в процесі експлуатації, хімічного чищення, термічних впливів та дії світлопогоди, вироби, що містять капрон, втрачають комплекс цінних властивостей.

Основні режими обробки виробів в машинах хімічного чищення використовують залежно від ступеня забруднення текстильних матеріалів, а також від типу обладнання. При виборі технологічних параметрів процесів миття, віджимання та сушіння практично не враховується волокнистий склад та ступінь зносу матеріалів, що часто призводить до зниження якості чищення та появи дефектів на виробах.

Сучасний стан розвитку галузі побутового обслуговування населення змушує шукати нові методи і принципи у вирішенні питань про здешевлення послуг, які надають підприємства хімічної чистки. З метою більш повного задоволення попиту населення одним з основних напрямків розвитку підгалузі хімічної чистки повинно стати удосконалення існуючих та впровадження нових технологій обробок виробів у знежирювальних машинах. Тому дослідження, спрямовані на пошук ефективних технологій, які дозволять удосконалити процеси хімічного чищення, скоротити найбільш тривалі та енергомісткі процеси миття і сушіння та здешевити процеси хімічного чищення із зберіганням споживчих властивостей виробів, постають дуже актуально.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до перспективного плану науково-дослідної роботи Технологічного університету Поділля на 1995 – 2000 роки за напрямком "Фізико-хімічне обгрунтування та розробка нових препаратів і технологій для одержання та опорядження текстильних матеріалів".

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є фізико-хімічне обгрунтування та розробка технології хімічного чищення органічними розчинниками виробів з ПКА волокон та їх сумішей з іншими волокнами.

Для досягнення поставленої мети передбачалось:

  • дослідити вплив органічних розчинників і природи забруднюючих речовин на властивості ПКА ниток;

  • вивчити масообмінні процеси, що відбуваються під час висушування ПКА ниток в умовах хімічного чищення, дослідити вплив температури сушіння на властивості та структуру капрону, визначити оптимальні технологічні параметри операції