LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Ампір у музейних колекціях Львова. Колиска ХVІІІ ст. (із експозиції Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України)

3 АМПІРУМУЗЕЙ НИХКОЛЕКЦІЯХЛЬВОВА. КОЛИСКАХVІІІ ст. (із експозиції Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України) БубликТ. У країнський державнийлісотехнічнийуніверситет Анотація.У статті описано стиль ампір, детальніше --- спосіб виготовлення колиски.У виробі використані складні і трудомісткі технології зі застосуванням ручної праці, специфічної металевої фурнітури та шипових з'єднань. Художні та конструктивніособливостівартіувагитатворчогопереосмисленнядлязастосування в сучасному меблярстві. Ключові слова: ампір, колиска, царга, декор, фурнітура, конструкція. Аннотация. Бублык Т.Я. Ампир в музейных коллекциях Львова. Колыбель ХVІІІ ст. (из экспозиции Музея Этнографии и Художественного Промысла Института Народоведения НАН краины). В статье описан стиль ампир, более детально --- способ изготовления колыбели. В изделии использованы сложные и трудоёмкие технологии с использованием ручного труда, специфической металлической фурнитуры и шиповых соединений. Художественным и конструктивным особенностям стоит уделить внимание и творчески их переосмыслить для использования в современном мебельном производстве. Ключевые слова: ампир, колыбель, царга, декор, фурнитура, конструкция. Annotation. Bublyk T. The empire style in museum collections of Lviv. The XVIII century Cradle. (From the exposition of Museum of Ethnography and Artistic Trade the Institute of Ethnology and Artistic craft of National Academy of Science of Ukraine). The article deals with the description of the empire style, precisely with the methodofmaking a cradle. Labour capacious technologies, such as manual labour, spe- cific metal garnish and tenon joints wereused for manufacturing the article. Special atten- tion should be paid to artistic and constructive peculiarities, which need new creative compreheusion for using them in modern furniture making. Key words: empire, cradle, lath, decor, garnish, construction. Постановка проблеми та зв'язок роботи з важливими науковими чипрактичними завданнями. Фактично ампір є різновидом пізньої фази класицизму. Ідеалом сучасників французькоїбуржуазноїреволюціїбуло древнє грецьке та римське мистецтво. Наслідування античності було доведене до краю. Цей напрямок досягнув свого повного розквіту за Наполеона І. Народженийнимстильотримавназвуампір і панував з 1804 до 1830 р.р. Оскільки стиль сформувався у період першогоЦісарства, то подекудийогоназиваютьще стилемЦісарства. Найважливішим осередком виникнення і розвитку цього стилю безумовно стала Франція, а вже звідти він поширився на решту країн Європи і мав потужний вплив на мистецтво усіх європейських держав. 4 Ампірпроявився в архітектурі та декоративно-прикладному мистецтві, зокремаумеблярстві та облаштуванні інтер'єрів. На відміну від класицизму, характерними рисами стилю ампір є перенесення намеблі античних, особливоримськихархітектурнихформ (колон, пілястрів, консолей,карнизівтафризів).Вонивикористовуються для членування фасадів шаф та комодів. Опорні частини столів, крісел, стільців, диванів робилися у вигляді античних герм, сфінксів, грифонів, колон та лев'ячих лап. Античніформикопіювалисявмебляхдля сидіння (повторювавсягрецькийстілець-клісмос),столах (застосовувалисяопори, аналогічні домармуровихопорримських столів). Прагненнямонументальностіпризвелодоствореннятакихпредметів, як ліжка на східчастих цоколях, стоячі дзеркала, диванирізних розмірів. Популярнимибулиписьмовістоли,секретери,шафита іншівироби.Ліжка частомалибалдахіниувиглядішатер (як і колиска,описанадалі). Для виготовлення важких масивних меблів найпоширенішим матеріалом слугувалотемне,червонедерево,щоприкрашалосябронзою, позолоченою через вогонь, зі строго симетричними взорами. Форми столів, лежанок, лож, великих люстр із прикрасами нагадували античні зразки. Для стилю ампір характерне просте, але технічно досконале облицювання. Гладкі, відполіровані до блиску поверхні меблів декорувалися бронзовими накладками ювелірної роботи, а іноді навіть різьбленимипозолоченими елементами. Сьогодні, в добу стилю гай-тек, гай-тач, основна увага при виготовленнімеблівприділяється їх функціональності, ергономічностіта естетичності.У се, щорозробляється,неєабсолютнимвитвором,абазоване на досвіді попередніх століть. При тому, щопобут заполонили вироби з найрізноманітнішихпластичнихмас,металевих сплавів, різновидів скла, меблі з природних матеріалів поступово відвойовують чільну позицію. Ніщоне зрівняється з масивноюдеревиною екологічністю, естетичністю, теплопровідністю, фізико-механічними властивостями. Саме тому доцільнимєнауковедослідження,опис і практичнезастосуваннядосягнень майстрів меблів давніх стилів, зокремаампіру. Результати дослідження можуть використовуватись у діяльності низки сучасних меблевих виробників. Ця робота виконана згідно НДР кафедридизайнуУ країнськогодержавноголісотехнічногоуніверситету. Аналіз останніх досліджень та публікацій. У фаховій літературі на сьогоднішній день, зо рема у працях А.Н. Черепахіної [3], С.П. Мигаля [4], А.А. Барташевич [5] пра тично не знаходимо опрацювання теми дитячої олис и.Неопрацьованість питання у фаховій літературі під реслює новизну та а туальність теми нашого дослідження. 5 Формування цілей статті. Фонди музеїв Львова (і не лише), переважночерезбраквиставковихприміщень,немаютьзмогиекспонувати дляширокого загалу ті раритети, які вдалося зібрати і зберегти. Нарешті настав час глибше дослідити і науково обґрунтувати ці збірки, щоби виявити і описати найпередовіші досягнення майстрів того часу в галузі поєднання різних порід деревини в одному виробі, використання оптимальних систем металевих кріплень і дерев'яних з'єднань у меблях різних експлуатаційних типів і подати пропозиції щодо їх творчого переосмислення та практичного застосування в сучасних меблях. Саме цій меті присвячена стаття. Результати дослідження.У Львові меблі та елементи декору інтер'єрів зберігаються в незначній кількості у Музеї Історії, частково в КартиннійГалереї. Найбільше зразків стилю ампір знаходиться у Музеї етнографії та художньогопромислуУ ніверситету народознавства НАН У країни у відділі меблів та порцеляни (пл. Ринок 10). Серед експонованих фондів музична шафка (Відень), фортепіано (Відень, Ф.Рауш), дзеркало, дві гітари, арфа, стілець для гри на арфі, столик, стілець, письмовий стіл, піанофорте (Париж, С.Ера, 1791 р.), шпалера, крісло, столик округлий, ліжко, дві австрійські шафки, ваза, столик округлий малий.У сі вони мають характерні ознаки стилю ампір, які колиска,детальніший аналіз якої поданодалі. Ориґінальна колиска виготовлена у Франції у 1805-1815 роках, є на нашу думку,типовим зразком предмету виготовлення у стиліампір.(рис.1)Хто і колипривіз її до Львова,--- не відомо.У реєстраційній книзі записана серед великої