LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Вдосконалення процесу проектування канонічного одягу складної форми

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

МАЛИНОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ


УДК 687.153ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ

КАНОНІЧНОГО ОДЯГУ СКЛАДНОЇ ФОРМИ


Спеціальність 05.19.04 –

Технологія швейних виробів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну

Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор

НІКОЛАЄВА Тетяна Вадимівна,

Київський національний університет

технологій та дизайну, завідувач кафедри

художнього моделювання костюма.


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

БЕРЕЗНЕНКО Микола Петрович,

Київський національний університет

технологій та дизайну,

професор кафедри технології швейних виробів


кандидат технічних наук, доцент

БАННОВА Ірина Мусіївна,

Хмельницький національний університет,

завідувач кафедри дизайну.

Захист відбудеться " 25 " жовтня 2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої

вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну

за адресою: 01011, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, конференц-зал.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету

технологій та дизайну за адресою: 01011, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2,


Автореферат розісланий " 24 " вересня 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради к.т.н., доц. Т.О. Полька

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.Протягом всього історичного розвитку людство створювало матеріальне оточення, в якому відображались духовні та естетичні смаки певного народу. Багатство успадкованих цінностей представлено в усіх видах людської діяльності, зокрема, в художньо-творчій, літургійно-обрядовій тощо, які є головними засобами формування духовної атмосфери суспільства, утвердження почуття національної самосвідомості. Безперечно, перерваний природний зв'язок поколінь, що є основним джерелом пам'яті, відобразився в духовній сфері безповоротними втратами чималої частки наших національних культурних надбань. Та в час становлення української державності відроджується духовне життя, оживають храми, будуються нові та відновлюються уцілілі інтер'єри старих церков. Отже, існує потреба в мистецьких прикрасах храмів, церковного спорядження і, зокрема, канонічного одягу.

Вивчення та аналіз еволюції художньо-конструктивного устрою одягу для духовенства, дослідження та збереження канонічних і національних традицій в процесі його проектування, вдосконалення методології проектування - це ті проблеми, які повинні вирішуватись на рівні сучасних промислових та інформаційних технологій, що значною мірою сприятиме організації промислового виготовлення виробів даного унікального виду.

Особливість проектування канонічного одягу полягає в тому, що цей процес повинен обов'язково враховувати вимоги церковних канонів, семіотику одягу та національні традиції. Вітчизняна наука не приділяла достатньої уваги цьому напрямку. Окремі, розрізнені відомості про види предметів канонічного одягу, їхній символічний зміст відображено в теологічній літературі. Проте, відсутня достатня інформація щодо методів проектування, виготовлення та вибору матеріалів для цього одягу. Тому, проблема вдосконалення процесу проектування канонічного одягу є актуальною, особливо з урахуванням специфічних вимог (канонів, символіки тощо).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертація виконувалася за планами наукових досліджень КНУТД, науковий напрямок №0102U005506 за темою: „Теоретичні основи технологічних процесів виготовлення одягу та взуття спеціального призначення з використанням матеріалів вітчизняного виробництва" (Протокол №2 від 30.10.01 ОНР МОН України).

Мета і завдання дослідження.

Об'єкт дослідження – підвищення якості виготовлення канонічного (церковного) одягу.

Предмет дослідження – вдосконалення процесу проектування канонічного одягу візантійсько-слов'янського (східного) обряду.

Мета дослідженняполягає у вдосконаленні принципів дизайн-проектування предметів канонічного одягу східного (візантійсько-слов'янського) обряду, впровадження яких забезпечить достатній рівень якості даного виду одягу та можливість його промислового виробництва.

Поставлена мета досягнута в результаті вирішення таких завдань:

– виконання комплексного історико-культурологічного та технологічного аналізу асортименту канонічного одягу східного обряду, визначення основних періодів його розвитку та головних формоутворюючих чинників і закономірностей, які характерні для його розвитку в кожному історичному періоді;

– визначення базових елементів символізму, як основи формоутворення канонічного одягу та встановлення впливу символіки на структуру форм окремих його предметів, декоративного оформлення;

– дослідження вимог безпосередніх споживачів щодо проектування канонічного одягу, зручності використання та визначення його основних споживчих характеристик;

– виявлення взаємозв'язку формотворчих елементів канонічного одягу з ергономічними вимогами та відповідністю антропометричним даним фігури;

– розробки алгоритму задавання поверхонь верхнього богослужбового одягу та побудови їхніх розгорток для створення базових конструктивних основ;

– створення пакету прикладних комп'ютерних програм функціонального призначення;

– дослідження існуючих методів технологічної обробки канонічного одягу та їх вдосконалення.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань застосовувались методи історично-генетичного аналізу, літургіології, теорії символів, статистичного аналізу, геометричного моделювання, комп'ютерно-графічних технологій, зокрема використані: методи символічного та схоластичного богослов'я; метод рангового аналізу факторів; метод розрахунків просторових об'єктівз використанням теорії ПОС-проекцій; метод Харінґтона; метод утворення розгортних поверхонь з використанням лінії перетину двох тангенсоїд напрямних; метод побудови розгорток за допомогою твірних