LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Вдосконалення технології розкрою букової пиловочної сировини на пилопродукцію

Український державний лісотехнічний університет

Маєвський Володимир ОлександровичУДК 674.093:674.023


Вдосконалення технології розкрою букової пиловочної сировини на пилопродукцію


Спеціальність 05.05.07 – машини та процеси лісівничого комплексу
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Львів – 2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському державному лісотехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Мацюк Роман Іванович,

Український державний лісотехнічний університет,

професор кафедри технології деревообробки і захисту деревини


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, доцент

Бехта Павло Антонович,

Український державний лісотехнічний університет,

завідувач кафедри хімічної технології переробки деревини

і безпеки життєдіяльності

кандидат технічних наук, доцент

Пишник Ігор Михайлович,

Спільне українсько-чеське підприємство "Ройєк-Львів",

директор


Провідна установа:Національний аграрний університет Кабінету Міністрів

України, кафедра механізації лісогосподарських робіт та

лісоексплуатації, м. КиївЗахист відбудеться 22.12.2000 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.072.03 в Українському державному лісотехнічному університеті, 79057, м.Львів-57, вул. ген.Чупринки,103.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського державного лісотехнічного університету, 79057, м.Львів-57, вул. ген.Чупринки,101.


Автореферат розісланий 21.11.2000 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради ___________________Прокопович Б.В.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Перспектива розвитку деревообробної галузі в Україні зумовлює вирішення ряду важливих задач щодо раціонального використання деревини. Одним із основних шляхів забезпечення раціонального використання деревини є вдосконалення існуючих або створення нових технологій розкрою пиловочної сировини на пилопродукцію. Це питання є особливо актуальним в умовах зростання дефіциту сировинних ресурсів з одного боку та обмеженості їх запасів і нових вимог до якості виготовленої із них пилопродукції - з іншого.

Завдяки своїм фізико-механічним і технологічним властивостям та своєрідній текстурі букова деревина широко використовується в різних галузях народного господарства. Характерною особливістю букової деревини є наявність несправжнього ядра. Існуюча на вітчизняних деревообробних підприємствах технологія розкрою букової пиловочної сировини на пилопродукцію не враховує наявності несправжнього ядра, що призводить до утворення великої кількості відходів та нераціонального використання деревини під час виробництва пилопродукції, в якій несправжнє ядро не допускається. Слід зазначити, що останнім часом значно зросла кількість контрактів вітчизняних підприємств із закордонними споживачами на постачання букової пилопродукції, більшість з яких передбачає також додаткову умову про недопустимість (або малу долю) несправжнього ядра в пилопродукції. Оцінка ефективності використання пиловочної сировини за прийнятою технологією її розкрою проводиться за основним показником - виходом специфікаційної пилопродукції. Тому теоретичні та експериментальні дослідження і практичні рекомендації для вдосконалення існуючих або створення нових технологій розкрою букової пиловочної сировини на пилопродукцію, з врахуванням несправжнього ядра, та прогнозування виходу пилопродукції є актуальними та мають важливе народногосподарське значення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи "Наукові основи підвищення виходу і якості пилопродукції твердих листяних порід та створення композиційних матеріалів з нетрадиційних видів сировини", яка виконується на кафедрі технології деревообробки і захисту деревини у відповідності із основними напрямками наукової діяльності Українського державного лісотехнічного університету.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є - вдосконалення технології розкрою букової пиловочної сировини на заготовки без несправжнього ядра та прогнозування специфікаційного виходу цих заготовок.

Для досягнення поставленої в роботі мети вирішені такі задачі:

  • встановлено розмірно-якісну характеристику букової пиловочної сировини та закономірності поширення несправжнього ядра в букових колодах;

  • обгрунтовано способи розкрою пиловочної сировини і дошок, та проведено аналіз факторів, які впливають на вихід заготовок з пиловочної сировини;

  • розроблено математичні моделі розкрою колод розвально-сегментним способом та складання і розрахунку поставів для однопрохідних та двопрохідних способів розкрою;

  • встановлено залежність коефіцієнта якості від розмірно-якісної характеристики букової пиловочної сировини і заготовок та місцеположення дошки в поставі;

  • розроблено оптимізаційну модель розкрою букової пиловочної сировини на заготовки та алгоритми і пакет комп'ютерних програм для рішення задачі оптимізації;

  • розроблено практичні рекомендації для вдосконалення технології розкрою букової пиловочної сировини на заготовки без несправжнього ядра.

Вимоги до якості заготовок без несправжнього ядра - не нижче 1-го сорту чинного стандарту на заготовки листяних порід.

Об'єкт дослідження – розкрій букової пиловочної сировини.

Предмет дослідження технологічний процес розкрою букової пиловочної сировини на заготовки без несправжнього ядра та специфікаційний вихід цих заготовок.

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використані методи: математичної статистики – для дослідження розмірно-якісної характеристики заготовок і пиловочної сировини, встановлення кореляційних залежностей та обробки результатів досліджень; математичної теорії планування експериментів – для встановлення регресійних залежностей та їх аналізу; математичного програмування – для рішення задачі оптимізації розкрою букової пиловочної сировини на заготовки без несправжнього ядра і прогнозування виходу цих