LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Література універсального змісту → В.І.Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин. Праці вченого та література про нього з фондів Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського

В.І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин. Праці вченого та література про нього з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Бібліогр. покажч. / НАН України. НБУВ; Уклад.: Л.В. Беляєва, Л.С. Новосьолова та ін.; Наук. ред. В.Ю. Омельчук. — К., 2003. — 260 с. — ISBN 966-02-2840-6.

Національна академія наук України
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

В. І. Вернадський

Вчений
Мислитель
Громадянин

Праці вченого та література про нього з фондів
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Бібліографічний покажчик

Київ 2003

УДК 929.63 : 001 Вернадський
ББК 91.9 : 7г(4укр.) Вернадський В.І.
В-35

В.І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин. Праці вченого та література про нього з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Бібліогр. покажч. / НАН України. НБУВ; Уклад.: Л.В. Беляєва, Л.С. Новосьолова та ін.; Наук. ред. В.Ю. Омельчук. — К., 2003. — 260 с.

ISBN 966-02-2840-6

До науково-бібліографічного видання увійшли праці вченого, листування, опубліковані у 1888-2002 рр., література про його життя та діяльність, відомості про його рукописну спадщину, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Книгу адресовано фахівцям різних галузей знання, широкому колу читачів, які цікавляться питаннями історії науки і культури.

Укладачі
Л.В. Беляєва, Л.С. Новосьолова
за участю
Н.С. Дацькової, О.В. Карплюк

Науковий редактор
В.Ю. Омельчук

Рецензенти
Л.А. Дубровіна, Т.І. Арсеєнко

Затверджено до друку Вченою радою
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Зміст

 • Передмова
 • Друковані праці В.І. Вернадського
 • Листування
 • Література про життя та діяльність В.І. Вернадського
  • Загальні праці
  • Спогади про В.І. Вернадського
  • В.І. Вернадський і діячі науки, культури, літератури
  • В.І. Вернадський — вчений, організатор та історик науки
  • Роль В.І. Вернадського у розвитку природознавства
  • Світогляд В.І. Вернадського
  • Розвиток ідей В.І. Вернадського в сучасній науці
  • Вшанування пам'яті В.І. Вернадського
  • В.І. Вернадський і Україна
  • Бібліографічні покажчики
В.І. Вернадський
Вчений
Мислитель
Громадянин
 • Рукописні матеріали з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
  • Аннотированный перечень писем из архива
   • I. Письма, адресованные В.И. Вернадскому
   • II. Письма неустановленных корреспондентов, адресованные В.И. Вернадскому
   • III. Письма членов семьи, родственников В.И. Вернадского
  • Е.М. Апанович. Рукописные материалы В.И. Вернадского в фондах Центральной научной библиотеки АН УССР
  • С.М. Кіржаев. Огляд рукописних фондів

 • Іменний покажчик

Передмова

Володимир Іванович Вернадський – постать воістину унікальна в історії вітчизняної та світової науки і культури.

Ідуть роки, але інтерес до творчості В.І. Вернадського не слабшає. Виявляється, що успішне вирішення висунутих в сучасну епоху на передній план різноманітних глобальних проблем, екологічних у тім числі, неможливе без звернення до вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу, в якому сформульовані принципи взаємодії природи та суспільства.

З часом відкриваються нові невідомі факти, і це неминуче викликає нове прочитання і переосмислення фундаментальних ідей вченого.

Історія заснування Національної Бібліотеки України безпосередньо пов’язана з ім’ям В.І. Вернадського, який разом з М.П. Василенком вважається її фундатором.

У багатомільйонних фондах Бібліотеки представлено більшість друкованих, відповідна частина рукописних праць академіка; література про життя і діяльність Вернадського, про вивчення та розвиток його ідей в сучасній науці.

Бібліотека бере активну участь у дослідженнях та виданні рукописної спадщини, серед яких два видання 1994, 1997 рр.: Вернадский В.И. Дневники, 1917-1921 рр. (К.: Наук. думка); Из епистолярного наследия В.И. Вернадского: Письма украинским академикам Н.П. Василенко и А.А. Богомольцу (К., 1991).

Публікації науковців Бібліотеки О.М. Апанович, Л.А. Дубровіної, С.М. Кіржаєва, О.С. Онищенка присвячені В.І. Вернадському як організатору та історику науки, його діяльності в Україні, рукописним матеріалам, що зберігаються у фондах бібліотеки.

Щорічно, починаючи з 1991 року, бібліотека проводить публічні Читання академіка В.І. Вернадського, які супроводжуються книжковими виставками за темою читань.

Видання, що пропонується, є продовженням зі значними доповненнями та уточненнями попереднього покажчика, виданого Бібліотекою у 1992 р. До нього увійшли публікації за 1888-2002 рр. українською, російською, іноземними мовами, які є у фондах Національної бібліотеки.

Посібник складається з двох основних частин, а саме: "Друковані праці В.І. Вернадського", "Література про життя та діяльність В.І. Вернадського" та додатка "Рукописні матеріали з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського" до якого увійшли раніше опубліковані матеріали О.М. Апанович, С.М. Кіржаєва, що розкривають наявність та зміст рукописної спадщини.

У першому розділі матеріали організовано за роками публікації. В межах кожного року видання подаються в такій послідовності: книги, брошури, статті. Публікації іноземними мовами подаються після видань українською та російською мовами. У бібліографічних описах покажчика “Друковані праці” В.І. Вернадський як автор не вказується, крім тих випадків, коли праця написана у співавторстві. У такому разі автори подаються після назви за навскісною рискою, у тій послідовності, у якій вони подані у виданні.

Рецензіїї на праці В.І. Вернадського подано після їх бібліографічного опису.

Матеріали, що вміщено у другій частині, складаються з 12 тематичних розділів, які за своїм змістом розкривають різні періоди життя В.І. Вернадського, проблеми його наукової і організаційної діяльності, світогляду, дослідження та розвиток ідей В.І. Вернадського в сучасній науці.

Окремим розділом іде "Листування", де подано листи як самого Вернадського, так і до нього.

Бібліографічний опис збірників, що присвячені Вернадському, організовано в окремий підрозділ, який, на наш погляд, несе важливу інформацію про науковий доробок сучасних дослідників. Зміст збірників розписано і подано у відповідних тематичних розділах.

Тема "В.І. Вернадський і Україна" представлена окремим розділом і містить