LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Математика. Механіка → Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з використанням комп'ютера

20


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВААРХІПОВА Тетяна Леонідівна
УДК 372.868.13АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 7 – 9 КЛАСІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ
КОМП'ЮТЕРА13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики


Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук

Київ – 2002

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник –

доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, Заслужений діяч науки і техніки України ЖАЛДАК Мирослав Іванович,

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри основ інформатики і обчислювальної техніки.


Офіційні опоненти –

доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Бурда Михайло Іванович,
Інститут педагогіки,
заступник директора;кандидат педагогічних наук, доцент
Морзе Наталія Вікторівна,
Академія праці і соціальних відносин,
проректор з наукової роботи.

Провідна установа – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України, кафедра інформатики, м.Кіровоград.

Захист відбудеться "13" березня 2002 року о 1400годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9.

Автореферат розіслано " 5 " лютого 2002 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої радиЄ.В.Коршак

Актуальністьдослідження. Швидкий розвиток науки і техніки, виробничих технологій ставлять перед школою завдання не тільки забезпечення школярів знаннями, але й потребують навчання школярів використанню одержаних знань на практиці, виявленню пізнавального інтересу і допитливості розуму.

Особливістю розвитку загальноосвітньої школи на даному етапі є швидке і адекватне реагування на розвиток науково-технічного прогресу. Високий динамізм суспільно-політичних і виробничо-економічних процесів, соціально-економічних відносин, потреба у постійній відповідності рівня культури та освіченості молоді швидкому розвитку науки та техніки потребує відповідної перебудови системи народної освіти, утворення єдиної системи безперервної освіти, що забезпечує постійне поповнення та удосконалення знань.

Навчальний процес у школі – складне соціальне і психологічне явище. При цьому чільне місце у ряді предметів, що формують науковий світогляд дітей, їх підготовку до пізнання закономірностей оточуючої дійсності, посідають математика та інформатика. Результатом вивчення математики та інформатики у школі мають бути свідомо засвоєні учнями знання, навички і вміння, прийоми і методи розв'язування задач, уміння користуватися вимірювальними, обчислювальними, креслярськими, технічними і лабораторними пристроями, уміння самостійно працювати і допомагати іншим. Результатом навчання в умовах систематичного використання сучасних інформаційних технологій для комп'ютерної підтримки навчально-пізнавальної діяльності при вивченні математики та інших навчальних предметів повинні бути розвинута активність, зацікавленість отримуванням знань, спроможність використання одержаних знань на практиці, розвинуте творче мислення, надбання навичок й умінь пізнавальної самостійності, прагнення самовдосконалення, здійснення професійної зорієнтованості, оволодіння прийомами міркувань.

Важливого значення при цьому набуває самостійна праця, яка є одним з основних критеріїв успішності освіти. Привчання учня до самостійної праці відіграє важливу роль у творчій діяльності, спроможності у мінімально короткий час одержувати максимальну інформацію. Головне завдання сучасної школи – залучити школярів до знань, викликати їх активність, показати важливість надбання знань математики та інформатики для всіх видів практичної діяльності людей – наукової, виробничої, мистецької та ін.

На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається широке впровадження нових інформаційнихтехнологій у всі галузі людської діяльності. Нові інформаційні технології все ширше проникають і в навчальний процес сучасної школи. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, в основу яких покладено принцип неантагоністичного вбудовування нових інформаційних технологій в діючі дидактичні системи, гармонійного поєднання традиційних та нових інформаційних технологій навчання, є одним з шляхів впровадження нових інформаційних технологій (НІТ) у навчальний процес. Науковий аналіз проблем, пов'язаних з впровадженням НІТ в навчальний процес, допомагає правильно обрати стратегію переходу до нових освітніх технологій і запобігти поспішних висновків та сумнівних рекомендацій вчителям шкіл щодо використання комп'ютера у навчальному процесі. Експериментально встановлено, що використання комп'ютера у навчальному процесі підвищує успішність засвоювання навчального матеріалу. Завдяки використанню комп'ютера у учнів удосконалюється механізм саморегуляції та самооцінки, покращується пам'ять, розвиваються здібності, концентрація уваги. Але незважаючи на достатньо потужне технічне та програмне забезпечення навчального процесу, значного поширення нові інформаційні технології поки що не набули, є ще багато недосліджених психолого-педагогічних і нерозв'язаних методичних проблем. Поміж вчених немає єдиної думки відносно змісту, організаційних форм і методів навчання, про методику використання комп'ютера як засобу навчально-пізнавальної діяльності учнів та вчителя.

Складним, трудомістким, але виключно актуальним завданням є пошук та обґрунтування ефективних способів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів в умовах навчання з використанням комп'ютера.

В центрі уваги педагогів продовжує залишатися проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності, виховання пізнавальної самостійності та збудження пізнавальних інтересів учнів з метою формування в них активної життєвої позиції. Увагу багатьох вчителів привертає підготовка учнів до самоосвіти, розвитку в них вміння самостійно працювати з навчальним матеріалом, ефективно використовувати інформацію з різних сучасних джерел.

Актуальність проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності розкривається в дослідженнях психологів Д.Б. Богоявленської, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, О.Н. Кабанової-Меллєр, О.М. Матюшкіна, Н.А. Менчинської, В.О. Моляко, С.Л. Рубінштейна, Н.Ф. Тализіної, І.С.Якиманської та ін., педагогів Л.П. Арістової, Ю.К. Бабанського, Д.В. Вількеєва, В.Ф. Паламарчук, Т.І. Шамової, Г.І.