LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Математика. Механіка → Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи в процесі розв'язування математичних задач фінансового змісту


НАЦІОНАЛЬНИЙ Педагогічний УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. ДРАГОМАНОВА


МЕЖЕЙНІКОВА Лада Станіславівна
УДК 373.545
Активізація пізнавальної діяльності учнів


основної школи в процесі розв'язування


математичних задач фінансового змісту13.00.02 – теорія та методика навчання математики

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук
Київ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі геометрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Кабінет Міністрів України.

Науковий керівник:


кандидат фізико-математичних наук, професор

Михайловський Вілен Ілліч,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри геометрії.

Офіційні опоненти :

член-кореспондент НАН України,

доктор фізико-математичних наук, професор

Перестюк Микола Олексійович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідуючий кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь;


кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник

Хмара Тамара Миколаївна,

Інститут педагогіки АПН України, провідний науковий співробітник лабораторії математичної та фізичної освіти.


Провідна установа:

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України, кафедра геометрії та методики навчання математики, м. Черкаси.


Захист відбудеться "__27_" вересня _____2005 р. о _1400____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (01601 м. Київ, вул. Пирогова, 9).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (01601 м. Київ, вул. Пирогова, 9).

Автореферат розісланий "_20__"__серпня _____ 2005 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради


В.О.Швець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Національна доктрина розвитку освіти в Україні та Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) спрямовують педагогічну науку на пошук нових принципів та критеріїв вибору змісту освіти, нових технологій навчання, орієнтованих на розвиток особистості учня.

Суспільству необхідні освічені люди, які зможуть створювати, опановувати та впроваджувати нові технології в фінансової діяльності. Підготовка таких фахівців можлива завдяки введенню математичних задач фінансового змісту в навчальний процес, засвоєнню учнями основного курсу математики в умовах пізнавальної активності та пізнавальної самостійності. Від пізнавальної активності та самостійності учнів у процесі навчання математики залежить його результативність, готовність випускників середніх закладів освіти до роботи в сучасних умовах, до творчої діяльності.

Проблема активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення математики є багатоаспектною. Ії успішне вирішення в методичній системі характеризується активністю та самостійністю, зростанням працездатності та інтересу учнів. Досягнути це можливо, зокрема, завдяки вдосконаленню змісту запропонованого для вивчення матеріалу, подання його в зрозумілішій та цікавій для учнів формі з відображенням практичного значення.

Важливою умовою досягнення активної пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання є знання психологічних закономірностей розвитку школярів. На це вказується в працях психологів Б.Г.Ананьєва, О.М.Кабанової-Меллер, В.О.Крутецького, П.Д.Кудрявцева, Н.О.Менчинської, С.Л.Рубінштейна та інших. У роботах дидактів Ю.К.Бабанського, М.А.Данилова, Б.П.Єсипова, І.Я.Лернера, В.Ф.Паламарчук, М.М.Скаткіна, І.Ф.Харламова, Т.І.Шамової та інших проаналізовано та розкрито психологічні та педагогічні основи розвитку мислення та пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання на базі дидактичних принципів, методів та форм навчання.

У дослідженнях Л.П.Аристова, Т.В.Габай, Т.Г.Шамової, Г.І.Щукіної розглядаються питання формування пізнавальної активності, показано її природу та сутність, проведено аналіз рівнів пізнавальної активності. Залучення учнів до активної пізнавальної діяльності відбувається через створення проблемних ситуацій у процесі навчання (Ю.К.Бабанський, В.Г.Коваленко, І.Я.Лернер, А.М.Матюшкін, М.І.Махмутов, В.Оконь, М.М.Скаткін та інші), підвищення рівня самостійності в навчально-пізнавальній діяльності (Є.С.Березняк, С.П.Буряк, Е.Я.Голант, М.А.Данилов, Б.П.Єсипов, Л.В.Жарова, П.І.Підкасистий, Л.А.Ростовецька та інші), використання прийомів творчої діяльності (Д.В.Вількєєв, Е.Я.Голанд, В.Ф.Паламарчук, В.Г.Разумовський та інші).

У багатьох наукових дослідженнях відзначається також, що ефективність активізації учнів під час навчання тісно пов'язана з алгоритмізацією навчального процесу, використанням практичних завдань, посиленням прикладної спрямованості шкільного курсу математики (С.С.Варданян, Г.М.Возняк, М.П.Маланюк, Г.Я.Дудка, М.Я.Ігнатенко, Н.А.Терешин, А.І.Тихонов, І.М.Шапіро та інші).

У практиці навчання математики більше спостерігається інтерес учнів до розв'язування задач прикладного спрямування, ніж до теоретичних чи тренувальних вправ. Тому потрібно, щоб вивчення математики включало в себе більше задач практичного змісту. Вони зацікавлюють учнів, показують можливість реалізації математичних знань у життєвих ситуаціях. У роботах І.В.Арнольда, Р.Бенерджі, Л.І.Гуткіна, Ю.М.Колягіна, І.М.Шапіро увага звертається на використання різних видів задач у процесі навчання математики, що ознайомлює школярів із різними напрямками науки, техніки, виробництва, культури та виступає засобом формування пізнавального інтересу до вивчення математики. Проте, на жаль, навчально-методична та педагогічна література залишає осторонь використання математики у фінансовій сфері.

Математика дає методи розв'язання економічних та фінансових задач. Вона є важливим елементом загальної культури населення. Фінансова математика є інструментом розв'язання економічних проблем, які виникають у суспільстві. Математичні задачі фінансового змісту - це засіб ознайомлення учнів з застосуванням математичних понять та методів у фінансовій галузі та розкриття ролі математики у теорії фінансів.

Зв'язок математичних знань з життям створює нові умови для розвитку пізнавальної діяльності учнів. Розв'язування математичних задач фінансового змісту та введення їх в навчальну програму основної школи сприяє створенню необхідного емоційного настрою, активності учнів у навчанні та розширенню сфери практичного