LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Абдоміно-краніальна травма поєднана з алкогольною інтоксикацією (клініко-епідеміологічна характеристика. Лікувально-діагностична тактика)

21


АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ

Новіков Федір Микитович
УДК 617.55-001.+617.51-001+616.831-001+

616.89-008.441.13-06.АБДОМІНОКРАНІАЛЬНА ТРАВМА

ПОЄДНАНА З АЛКОГОЛЬНОЮ ІНТОКСИКАЦІЄЮ

(КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНА ТАКТИКА)
14.01.03 – хірургіяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наукКиїв – 2003Дисертацію є рукопис.


Робота виконана в Українському науково-практичному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України та Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: доктор медичних наук, старший науковий співробітник Гур'єв Сергій Омелянович, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, заступник директора.ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

– доктор медичних наук, професор Білий Володимир Якович, Головне військово-медичне управління, Головний хірург МО України;


– доктор медичних наук, професор Орлов Юрій Олександрович, Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України, керівник клініки дитячої нейрохірургіїПРОВІДНА УСТАНОВА:

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ.Захист відбудеться 06.02.2003 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.561.01 при Інституті хірургії та трансплантології АМН України (03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30).З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту хірургії та трансплантології АМН України (03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30).


Автореферат розісланий 04.01.2003 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Ничитайло М Ю.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Проблема множинної та поєднаної травми завжди важлива для медичної науки та суспільства у цілому, проте, варто зауважити, що у минулому це стосувалося переважно ураження воєнного часу та пов'язаного з бойовими діями. Особливої значущості ця проблема набула у другій половині ХХ сторіччя у зв'язку з техногенною революцією. До того ж змінилися обставини виникнення пошкодження, яке стало переважно наслідком виробничої, суспільної та побутової діяльності людини у мирний час та, нажаль, зловживання алкоголю.

Практика останніх років свідчить, що рівень травматизму серед населення не має тенденції до зниження, навпаки, частота і тяжкість травми щорічно збільшуються. Тому система охорони здоров'я будь якої розвинутої країни та суспільства в цілому повинні усвідомити: у повсякденній діяльності завжди існуватиме питання запобігання, реагування та реабілітації потерпілих, що зазнали різноманітної травми (А. П. Ромоданов, 1984; А. Б. Русанов, 1994; М. Є. Поліщук, 2000; A. Wilson, 1990).

За даними ВООЗ, тяжке механічне пошкодження, що стало причиною смерті, посідає третє місце, поступаючись серцево–судинним та онкологічним захворюванням (В. Ф. Трубников, 1980; Л. Б. Штейн, 1987; В. Ф. Пожарський, 1989; Г. Г. Рощин, 2000; A. I. Walt, 1983; M. Wick та співавт. 1997).

В структурі дорожньо-транспортного, побутового й виробничого травматизму важливе місце посідає поєднана травма, особливо тяжким перебігом характеризується абдомінокраніальна травма (АКТ) (В. Ф. Мичурин та співавт., 1986;И. Ф. Попов, 1986; А. К. Зельцер та співавт., 1989; K. Nordenholz, 1997; Ch. Wade, 1997). Частота післяопераційних ускладнень у потерпілих з поєднаною травмою становить від 28,5 до 73,2% (Г. Г. Рощин та співавт., 1998).

Однією з основних причин цього є несвоєчасна і не завжди точна діагностика і, як наслідок, неадекватне лікування цих патологічних станів з точки зору тактики обраних лікувальних технологій (С. А. Павловичев, 1985; К. Н. Голобородько та співавт., 1989; Г. Н. Цибуляк, 1995; С. О. Гур'єв, 2001; G. Herve, 1987).

Проте, у доступній літературі не висвітлені методичні підходи до діагностики й лікування АКТ, що виникла на фоні алкогольного сп'яніння (алкогольна АКТ – ААКТ). Поза увагою дослідників перебувають питання організації лікувального процесу з огляду на клініко–епідеміологічні характеристики на ранньому госпітальному етапі. Всі ці обставини послужили основою для планування і проведення цього дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в Українському науково–практичному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦЕМД та МК) МОЗ України, клінічною базою якої є Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. Дослідження проведені у складі загального комплексу галузевих науково–дослідних робіт УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України і є частиною науково–дослідної роботи за темою: "Особливості діагностики та хірургічного лікування поєднаного ураження органів грудної та черевної порожнин мирного часу" (1997–1999 рр., номер державної реєстрації 0195 V 027858) та "Наукове обґрунтування системи та стандартизовані протоколи надання медичної допомоги потерпілим з поєднаною травмою" (2000–2002 рр., номер державної реєстрації 0100V002784).


Мета і задачі дослідження.

Метою роботи були опрацювання та наукове обґрунтування методів діагностики й лікування поєднаної АКТ, що виникає на фоні алкогольного сп'яніння, для підвищення ефективності надання медичної допомоги потерпілим з таким патологічним станом на госпітальному етапі лікування.

Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні задачі дослідження.

  • Вивчити структуру та клініко–нозологічні характеристики поєднаної АКТ, обтяженої алкогольною інтоксикацією, у загальній структурі механічного пошкодження.

  • Вивчити особливість клінічного перебігу пошкодження органів черевної порожнини при поєднаній травмі з черепно–мозковою травмою (ЧМТ) різної тяжкості та алкогольною інтоксикацією.

  • Розробити нові методичні підходи до використання медичних технологій діагностики поєднаної АКТ з ураженням органів черевної порожнини на фоні алкогольного сп'яніння для визначення стану, прогнозу і технології лікування потерпілих.

  • Розробити нову методологію застосування медичних технологій лікування потерпілих з поєднаною АКТ різної тяжкості на госпітальному


  •