LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Адаптаційні можливості серцево-судинної системи у дітей шкільного віку в періоді ремісії рецидивуючого бронхіту та бронхіальної астми

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ВАКУЛЕНКО ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА


УДК 616.233 - 002.193 + 616.248: 616.1- 008.6] – 053.5/.6
АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПЕРІОДІ РЕМІСІЇ РЕЦИДИВУЮЧОГО БРОНХІТУ ТА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

14.01.10 – педіатрія


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук
КИЇВ – 1999
Дисертацією є рукописРобота виконана в Дніпропетровській Державній медичній

академії МОЗ України


Науковий керівник: -доктор медичних наук, професор Ващенко Людмила Володимирівна,

Дніпропетровська Державна медична академія МОЗ України,

завідувач кафедрою госпітальної педіатрії №1


Офіційні опоненти:- доктор медичних наук Мозалевський Анатолій Феодосійович, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, керівник відділення захворювань органів дихання у дітей;


- доктор медичних наук, професор Казак Світлана Сергіївна, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедрою педіатрії №3.


Провідна установа: Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра педіатрії №4, м.Київ.Захист дисертації відбудеться " 30 " червня 1999 р. о13 годині на засіданні спеціалізованої вченої Ради Д 26.553. 01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями "Педіатрія", "Акушерство і гінекологія" при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (252050, Київ, вул. Мануїльського,8).З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (252050, Київ, вул. Мануїльського,8).


Автореферат розісланий " 28 " травня 1999 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Квашніна Л.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність проблеми.

Протягом останніх десятиріч рецидивуючий бронхіт (РБ) та бронхіальна астма (БА) займають провідне місце серед хвороб органів дихання дитячого віку в Україні, що узгоджується з загальносвітовою тенденцією (О.М.Лук'янова і співавт., 1995; А.Ф.Мозалевський, 1998; С.Ю.Каганов і співавт., 1998; R.B. Klein, B.W. Huggins, 1994; G.Casimir, 1996).

Незважаючи на значні досягнення в розробці ефективних методів лікування і профілактики БА й РБ у дітей (А.Ф.Мозалевський, 1996; О.І.Ласиця, 1998; T.Kemp et al., 1996; P.Ladebauche, 1997), виявляється висока частота порушень з боку серцево-судинної системи (В.Ф.Кубишкін і співавт.,1995; I.Weiss et al., 1996, T.A.Manolio et al., 1997). Ці зміни значно впливають на перебіг та прогноз захворювань, а отже, і на якість життя дитини в процесі її зростання, а згодом – і дорослого населення (С.С. Казак і співавт., 1987; Л.І.Золотова, 1988; R.J. Roorda, 1996; M.Geller, 1996; В. Zainudin, 1997). При цьому характер функціонування системи кровообігу щільно пов'язаний зі станом адаптаційної діяльності всього організму, й може розширити або лімітувати інтенсивність та тривалість його адаптаційно-пристосовувальних реакцій (Р.М. Баєвський, А.П. Берсеньєва 1990; А.В.Аболенська 1996). Відомості про механізми виникнення й розвитку серцево-судинних порушень при бронхолегеневій патології в цей час досить добре вивчені, особливо в період загострення (І.Г. Куренкова, 1993; О.С. Єнісєєва, 1994; Н.А. Тюрін і співавт.,1995; D. Fitzgerald et al., 1994; J. Lissac, 1996; I. Weiss et al., 1996). Разом з тим актуальним є дослідження функціонального стану серцево-судинної системи та її адаптаційних можливостей поза періодом загострення РБ й БА. Як і раніше, велику зацікавленість клініцистів викликають тактичні питання ранньої реабілітації дітей з цією патологією, насамперед спрямовані на підвищення адаптаційних можливостей серцево-судинної системи, що, безсумнівно, поліпшить перебіг і вихід захворювань (А.М.Зосімов, 1993; Н.П.Орзих, 1994; О.Середа і співавт., 1995; R. Crouch, N. Mac Intyre, 1995). У зв'язку з цим проведення подальших досліджень в даному напрямку вважалось необхідним і перспективним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана в рамках науково-дослідної роботи на тему "Наукове обґрунтування медико-соціальних аспектів профілактики порушення адаптації у дітей на етапах онтогенезу в умовах промислового регіону" Дніпропетровської державної медичної академії (№ державної реєстрації - 0194U0012329).

Мета роботи: вдосконалення діагностики та корекції порушень адаптації серцево- судинної системи у дітей шкільного віку з рецидивуючим бронхітом і бронхіальною астмою в періоді ремісії.

Задачі дослідження

 • Визначити частоту порушень з боку серцево-судинної системи у дітей з рецидивуючим бронхітом і бронхіальною астмою.

 • Провести комплексне вивчення клініко-функціональних особливостей серцево- судинної системи та зв'язку з показниками метаболізму у дітей з рецидивуючим бронхітом і бронхіальною астмою різного ступеню тяжкості в періоді ремісії в залежності від віку та статі.

 • Визначити особливості фізичного розвитку пацієнтів та встановити його взаємозв'язок з функціональним станом серцево-судинної системи.

 • Розробити клініко-інструментальні критерії рівнів адаптаційних можливостей у дітей з рецидивуючим бронхітом та бронхіальною астмою в періоді ремісії.

 • Удосконалити комплекс лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на підвищення адаптаційних можливостей серцево-судинної системи і визначити їх ефективність у даного контингенту хворих на тлі базисної терапії захворювань.

  Наукова новизнаодержаних результатів.

  Проведена інтегральна оцінка функціонального стану серцево-судинної системи і визначені її адаптаційні можливості у дітей шкільного віку з рецидивуючим бронхітом та бронхіальною астмою різного ступеню тяжкості в періоді ремісії в залежності від статі і віку.

  Отримані нові відомості про стан функціонування центральної й периферичної ланки системи кровообігу і визначено взаємозв'язок клініко-морфофункціональних змін з показниками перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у даного контингенту хворих. Вперше для оцінки адаптаційних можливостей кардіореспіраторної системи у дітей з рецидивуючим бронхітом використана адаптаційна проба.

  Встановлено зв'язок порушень функціонального стану серцево-судинної системи з особливостями фізичного розвитку пацієнтів.

  Вперше на основі отриманих


 •