LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Адаптаційні технології оптимізації первинної медико-санітарної допомоги дорослому населенню із кардіологічною патологією

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Корнацький Василь Михайлович


УДК 614.2 (477)
АДАПТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ ІЗ КАРДІОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

14.02.03 – Соціальна медицина


А в т о р е ф е р а т


дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук


Київ – 2002

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ УкраїниНауковий консультант: доктор медичних наук, професор Криштопа Борис Павлович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідуючий кафедрою управління охороною здоров'я

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Вороненко Юрій Васильович, Головне управління МОЗ України, начальник доктор медичних наук, професор Сайдакова Наталія Олександрівна, Інститут урології АМН України, головний науковий співробітник доктор медичних наук, професор Уваренко Анатолій Родіонович, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, директор

Провідна установа: Український інститут громадського здоров'я, відділ організації медико-санітарної допомоги і управління охороною здоров'я МОЗ України, м. КиївЗахист відбудеться 16/05/ 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03057, м. Київ-57, пр. Перемоги, 34, медико-профілактичний корпус, аудиторія № 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул Зоологічна, 3.


Автореферат розісланий 12/04/ 2002 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.П. Яворовський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність проблеми:Зміцнення здоров'я і вдосконалення системи його охорони, як світової проблеми сьогодення, знаходить відображення в національних та офіційних документах Всесвітньої організації охорони здоров'я. Європейська політика щодо цього на XXI століття, визначаючи стратегію і тактику розбудови регіональних систем, передбачає, перш за все, зменшення захворюваності, інвалідності і смертності населення, продовження тривалості якісного життя.

Рівень здоров'я населення України на межі ХХ і ХХІ століть, обумовлений кризовими явищами в економіці, кваліфікується як незадовільний, що супроводжується зростанням рівня смертності, особливо серед працездатного населення, його значною інвалідизацією, скороченням народжуваності, значними параметрами захворюваності. Зокрема, загальний коефіцієнт смертності за п'ять років (1997-2001) зріс на 14,7 %, що перевищує загальноєвропейський (темп зростання - 6,6 %) на 36,4 %. Найбільшу проблему становлять хвороби системи кровообігу, смертність від яких за вказаний період зросла на 39,7 % та перевищує європейський показник на 72,4 %.

Прогнозування основних показників стану здоров'я населення і демографічного розвитку свідчить про складність цього процесу в Україні та необхідність комплексного адекватного на нього впливу на державному та регіональному рівнях [А.М. Сердюк,1999, Н.Г. Гойда, 2000].

Згідно даних ВООЗ про стан охорони здоров'я у світі в 2000 р., за рівнем витрат на душу населення Україна посідала 111 місце, а за показником "справедливість фінансового внеску" в медицину з боку держави – 140-141 місце. Обмеженість фінансування системи охорони здоров'я та інші чинники негативно впливають на рівень надання медичної допомоги, погіршення її доступності, створює труднощі у впровадженні передових технологій діагностики і лікування [О.Ф. Возіанов, 1998, В.М. Пономаренко, 1999, В.Ф. Москаленко, 2000].

Наведене свідчить про неадекватність існуючої системи охорони здоров'я, зокрема її підсистеми медичної допомоги, соціально-економічним умовам переходу до ринкових відносин і необхідність її відповідної реорганізації. Основні напрямки діяльності галузі визначені у "Концепції розвитку охорони здоров'я населення України", затвердженій Указом Президента України від 7 грудня 2000 року. Одним з механізмів її реалізації є застосування принципу адаптації існуючої системи до нових вимог з відданням пріоритетності, перш за все, у наданні первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) дорослому населенню, в тому числі з хворобами системи кровообігу.

В то й же час в численних публікаціях стосовно реформування галузі та удосконалення управління нею питання наукового обгрунтування формування адаптаційних технологій стосовно ПМСД не знайшли достатнього висвітлення.

Таким чином, відсутність науково обгрунтованої адаптованої моделі системи організації охорони здоров'я до сучасних умов, перш за все її первинної медико-санітарної допомоги дорослому населенню, в тому числі із кардіологічною патологією, як найбільш соціально значимою, обумовили актуальність даного дослідження, визначили його мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Робота виконана на обгрунтування і реалізацію заходів національних, державних та галузевих програм стосовно покращання стану здоров'я населення і продовження його середньої тривалості якісного життя і стала складовою комплексної науково-дослідної теми "Аналіз медико-соціальних умов стану серцево-судинної захворюваності і смертності населення України" Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук України. № державної реєстрації теми є 0101U001993 (термін виконання роботи - 04.1998-12.2001). Дослідження спрямоване також на виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України (2000 р.).

Мета дослідження: Науково обгрунтувати і розробити механізми адаптаційних технологій оптимізації системи організації первинної медико-санітарної допомоги дорослому населенню України на моделі хворих кардіологічного профілю.

Завдання дослідження, обумовлені поставленою метою, передбачали:

1. Проведення системного аналізу демографічної ситуації та інших основних параметрів здоров'я дорослого населення України за період 1975-2000 років, як основний критерій функціонування галузі та тенденцій її розвитку.

2. Виявлення причинно-наслідкових зв'язків здоров'я народу і суспільно-політичних, соціально-економічних та еко-біологічних перетворень у суспільстві.

3. Дослідження адекватності