LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Здоров'я - соціальна цінність (з досвіду проведеного конкретного соціологічного дослідження проблеми здоров'я у Західному регіоні України)

ЗДОРОВ'Я– СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ

(з досвіду проведеного конкретного соціологічного дослідження проблеми здоров'я

у Західному регіоні України)

Румянцев Ю.О., Чунис О.В., Романчак О.І.

Львівський державний інститут фізичної культури


Анотація. На основі системно-структурного підходу та конкретного соціологічного дослідження у роботі розглядається поняття „здоров'я" як важливе соціальне явище, складний соціальний феномен, який є однією з найвищих цінностей, розглядаються поняття „духовне здоров'я", „психічне здоров'я", „соціальне здоров'я", „здоровя нації", „здоровя української нації".

Ключові слова: здоров'я, психічне здоров'я, духовне здоров'я, здоров'я нації, соціальне здоров'я.

Аннотация. Здоровье – социальная ценность (из опыта проведенного конкретного исследования проблемы здоровья в Западном регионе Украины). На основе системно-структурного метода и конкретного социологического исследования в роботе рассмотрено здоровье как важное социальное явление, сложный социальный феномен, который есть одним из наиболее важных ценностей, рассматриваются понятия "духовное здоровье", "психическое здоровье", "социальное здоровье", "здоровье нации", "здоровье украинской нации".

Ключевые слова: здоровье, психическое здоровье, духовное здоровье, здоровье национальности, социальное здоровье.

Annotation.Rymyantsev Y., Chynus O., Romanchak O. The health as a social value (from the experience of scientific research of health problems in Western Ukraine). Basing on system-structural approach and concrete sociolodycal research it has been analyzed the notion "health", as on complex social phenomena, fact, which is one of the most important values. It has been studied the notions "moral health", "psychic health", "social health", "nation health", "Ukrainian national health".

Key words: health, psychic health, moral health, nation health, social health.


Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здебільшого розглядається поняття здоров'я як проблема фізичного стану окремого індивіда, ми ставимо перед собою завдання у постановці проблеми, яка полягає у більш обширному розумінні поняття здоров'я – соціальне здоров'я людей, на основі якого розкривається стан та проблеми здоров'я української нації.

Дослідження виконується відповідно до планів науково-дослідної роботи Львівського державного інституту фізичної культури.

Мета дослідження: розкрити та обґрунтувати зміст поняття здоров'я як складного феномену, найвищу соціальну цінність; проаналізувати поняття „соціальне здоровя нації" та „здоров'я української нації" зокрема.

Організація дослідження. Результати дослідження. Проблема здоров'я людини сьогодні досліджується крім безпосередньо вчених медиків фахівцями з валеології, гігієни, екології та інших галузей наукового знання. Деякі аспекти психічного та духовного здоров'я особистості вивчаються психологами, істориками, культурологами та представниками інших суспільних наук. Проте у науковій літературі немає чіткого аналізу здоров'я як суспільного феномену та його соціальної цінності в цілому і української нації зокрема.

Для того, щоб дати вагоме обґрунтування терміну "здоров'я", висвітлити та розкрити його значення, слід розглядати це поняття значно ширше, далекоглядніше. Здоров'я не можна трактувати як задовільний стан нашого організму, а як гармонійну форму існування особистості у процесах Всесвіту. Виходячи з розуміння поняття здоров'я не тільки як задовільного стану фізіологічного функціонування організму, а більш широкого трактування цього феномену у світі системно-структурного підходу, слід зазначити, що здоров'я – це довершеність, досконалість організації, життєва надійність, гармонія функцій, енергія та звільнення від будь-яких навантажень і скованості. В основі здоров'я лежить принцип цілісності і гармонійного росту, розвитку і адаптації організму особистості в залежності від процесів, що формуються на суспільному рівні.

Розвиваючи думку відомих західноєвропейських вчених ХХ сторіччя, представників системно-структурного підходу, відомий російський вчений Г.Малахов дає таке трактування поняття "здоров'я" – це стан організму, що базується на трьох основах: духовність, психіка і фізіологія, які вимагають специфічного системного підходу до вирішення проблем, котрі виникають у будь-якій з них /див. Г.Малахов „Основи здоров'я" 2003,стор. 6-7/. Без повної гармонії у цих сферах людина не може досягнути бажаного рівня здоров'я. У методологічному підході ми розділяємо точку зору вище згаданого науковця щодо обґрунтування суті духовного здоров'я, яка ґрунтується на мудрості стародавніх тибетських монахів. що, духовність базується на трьох відвічних засадах: Всесвіт, потреби та діла, а людина – це створіння, що живе всередині величезного живого організму, який ми називаємо Богом і сприймаємо його як довкілля – Земля, рослини, тварини, люди, Космос. Роль людини у цьому живому організмі – жити в ньому, любити його і самовдосконалюватися. Залежно від впливу людини на цей організм своєю діяльністю, відповідь довкілля буде відповідною, а це і є стан, у якому перебуватиме особа. Отже, здоров'я – це не тільки відсутність певних фізіологічних дисфункцій організму, а гармонійне співжиття із Всесвітом через суспільну форму існування, як одну із його структур .

Аналізуючи людину за допомогою системно-структурних підходів, спостерігаємо, що ми не більше аніж єдність біологічних та соціальних факторів, котрі існують за допомогою психоемоційних звязків організму, що забезпечують її гармонійне співжиття із оточуючим світом. До них належать психоемоційна рівновага, психоемоційні зв'язки з природою, Космосом, а найважливіше – з соціальним середовищем – суспільством, його ідеалами, нормами, потребами і мотивами, ціннісними орієнтаціями, під впливом яких людина формується як особистість і отримує базовий потенціал життєдіяльності.

Аналіз опрацьованої літератури дає можливість стверджувати, що поняття "здоров'я", проблеми його збереження та відновлення, створення системи охорони здоров'я, перспективи та тенденцій його розвитку, розглядаються в контексті фізичного здоров'я людини як окремого індивіда. На нашу думку, сьогодні виникає нагальна потреба у трактуванні здоров'я як поняття значно ширшого. У світі аналізу широкого емпіричного матеріалу, що накопичений у природничих, медичних, технічних і суспільних науках, у рамках системно-структурного підходу, здоров'я слід розглядати як гармонію фізіологічних та соціальних цінностей. Проведений нами огляд наукової та періодичної літератури методом контент-аналізу, свідчить про те, що поняття "здоров'я – як соціальна цінність", а також "здоров'я нації" практично не досліджуються. Тому ми намагаємося розкрити сутність цих понять не тільки на теоретичному рівні, а й на основі проаналізованого нами емпіричного матеріалу.

На сьогодні у вивченні здоров'я української нації переважає хибний методологічний підхід, що ґрунтується на дослідженнях сучасного природознавства та суспільствознавства, який не дає можливості виявити стан, основні тенденції та перспективи розвитку здоров'я української нації. Сьогодні, у розквіті нашої демократії, при наявності безлічі публікацій істориків, політологів, філософів, етнографів, соціологів, культурологів, медиків та інших фахівців, що аналізують стан та проблеми розвитку української нації, існує розбіжність у дослідницьких підходах, яка полягає у тому, що з однієї сторони дається статистичний аналіз фізичного здоров'я українців у вузькому розумінні, а з іншої – мова йде про розвиток духовного здоров'я нації, що базується на відродженні державності, культури, мови, традицій, тощо. Ми вважаємо, що такий підхід