LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування озонотерапії у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки

кишки // Нові медичні технології в клінічній та курортній практиці: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю кафедри "Медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології КМАПО ім. П.Л.Шупика, 20-22 травня 2004 р. – Київ, 2004. – С.65-67.

 • Шмакова И.П., Прокопчук Ю.В. Эффективность применения озонотерапии в комплексном восстановительном лечении больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2005. – № 3. – С. 39-44 (Дисертантом проведена курація хворих, аналіз роботи, висновки, написана стаття).

 • Шмакова И.П., Прокопчук Ю.В., Шаповалова А.А. Динамика клинико-инструментальных и лабораторных показателей у больных язвенной болезнью 12-перстной кишки под влиянием комплексной терапии с включением различных вариантов озонотерапии // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2005. – № 5. – С. 44-46 (Дисертантом систематизовані дані досліджень, зроблені висновки).

 • Патент на винахід № 51317 А. Спосіб лікування постерадикаційного синдрому у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки / Ю.В.Прокопчук. – Опубл. 15.11.2002 // Бюл. № 11.

 • Прокопчук Ю.В. Озонотерапия послеэрадикационного синдрома у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки // Матеріали ІІ Національного конгресу фізіотерапевтів та курортологів України „Курортні природні ресурси та фізичні чинники в медичній реабілітації". – К., 2002. – Додаток до журналу „Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія". – 2002. - № 3 (31). – С.292-294.

 • Прокопчук Ю.В. Озонотерапия послеэрадикационного синдрома у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки // Науково-практ. конференція "Нові технології оздоровлення природними та преформованими факторами (фізіотерапія, озонотерапія, курортологія)" присвячена 80-річчю ХМАПО та 140-річчю Харківської фізіотерапевтичної школи. 26-27 листопада, 2002 р.: Матеріали конференції. – Харків, 2002. – С.62-63.

 • Прокопчук Ю.В., Храмцов Д.Н., Балыкова Г.Д. Дифференцированное применение физических факторов у больных с сочетанной патологией // Медицинская реабилитация в педиатрии. – 2003. - № 8. – С.128-131. (Дисертантом проведена курація хворих, аналіз роботи, висновки, написана робота).

 • Прокопчук Ю.В. Дифференцированное применение озонотерапии у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки // Озонотерапия. – 2003. – С.58-60. – Приложение к "Международному медицинскому журналу".

 • Прокопчук Ю.В., Баликова Г.Д. Озонотерапія післяерадикаційного синдрому у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Вчені майбутнього. Міжнародна наук.-практ. конференція молодих вчених, 14-16 жовтня, 2003 р.: Тези доповідей. – одеса, 2003. – С.27.

 • Спосіб лікування постерадікаційного синдрому у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки шляхом використання озонованої води: Інформ лист // МОЗ України, Укрмедпатентінформ, Одеський держ. мед. ун-т; Уклад.: Прокопчук Ю.В. – Київ, 2003. – 4 с.

 • Спосіб лікування постерадикаційного синдрому у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки шляхом використання малої автогемотерапії озоново-кисневою сумішшю: Інформ лист // МОЗ України, Укрмедпатентінформ, Одеський держ. мед. ун-т; Уклад.: Прокопчук Ю.В. – Київ, 2003. – 4 с.

 • Спосіб лікування постерадикаційного синдрому у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки шляхом поєднаного використання озонованої води з малою автогемотерапією озоново-кисневою сумішшю: Інформ лист // МОЗ України, Укрмедпатентінформ, Одеський держ. мед. ун-т; Уклад.: Прокопчук Ю.В. – Київ, 2003. – 4 с.

 • Методики применения озона в медицине: Метод. рекомендации // МЗ Украины, Укрмедпатентинформ, Одесский гос. мед. ун-т; Всеукраинская ассоциация озонотерапевтов и производителей медицинского оборудования для озонотерапии; Сост.: Шмакова И.П., Назаров Е.И., Якименко Е.В., Поляков А.Е., Гончарук С.Ф., Иванов А.Н., Артеменко А.В., Прокопчук Ю.В., Бархоткина Т.М., Брезицкий Ю.И., Сидоров В.И., Янко С.В., Шаповалова А.А., Солоденко А.Г., Коломиец С.Н., Гончарук Л.В., Рожков В.С., Касьяненко А.В., Рожкова Е.О. – Киев, 2004. – 46 с. (Дисертанту належить ідея теми, проведено аналіз ефективності методу лікування, сформульовані висновки, написані методичні рекомендації)

 • Шмакова І.П., Прокопчук Ю.В. Спосіб реабілітації хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки шляхом поєднаного використання озонованої води з малою автогемотерапією озонокисневою сумішшю. Реєстр № 134/21/04 // Реєстр галузевих нововвдень. – 2004. - № 20-21. – С. 90-91 (Дисертанту належить ідея теми, проведена курація хворих, написання, оформлення і видання нововведення).


  Анотація

  Прокопчук Ю.В. Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування озонотерапії у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія. – Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України, Одеса, 2005.

  Дисертація присвячена клініко-патогенетичному обгрунтуванню застосування озонотерапії у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки з метою підвищення ефективності терапії та запобігання рецидивам виразкоутворення.

  На основі результатів комплексного клінічного, лабораторного та інструментального обстеження 120 хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, вивчена ефективність і встановлені особливості лікувального застосування різних методик озонотерапії (внутрішній прийом озонованої води, мала автогемотерапія озонокисневої суміші) у відновлювальному лікуванні зазначеного контингенту хворих.

  Доведено, що використання озонотерапії значно підвищує ефективність відновлювального лікування, сприяє регресу больового, диспепсичного, астеновегетативного синдромів, пальпаторної болісності, прискорює загоювання виразкового дефекту, збільшує ерадикацію Helicobacter pylori, подовжує період клінічної ремісії, зменшує прояви постерадикаційного синдрому. В основі терапевтичної дії лікувальних комплексів із використанням озонотерапії лежить активація трофічних механізмів і посилення репаративних процесів у слизовій оболонці гастродуоденальної зони.

  Ключові слова: виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, патогенез, відновлювальне лікування, озонотерапія.


  Аннотация

  Прокопчук Ю.В. Клинико-патогенетическое обоснование использования озонотерапии в комплексном восстановительном лечении больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. –


 •