LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування препаратів перстачу прямостоячого у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним некаменевим холециститом

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Івано-Франківська державна медична академія

Глубоченко Олена Володимирівна
УДК 616.366-002:616.33/.342-002]:575-085.322:582.71


Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування препаратів перстачу прямостоячого у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним некаменевим холециститом

14.01.02 – внутрішні хвороби
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук
Івано-Франківськ - 2001


Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Буковинській державній медичній академії, МОЗ України


Науковий керівник - доктор медичних наук, професор

Волошин Олександр Іванович,

Буковинська державна медична академія,

МОЗ України,

завідувач кафедри пропедевтики

внутрішніх хвороб
Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, професор

Міщук Василь Григорович,

базовий гастроентерологічний санаторій

"Дністер" Укрпрофоздоровниці

м. Моршин, Львівської області,

головний лікар

- доктор медичних наук, професор

Анохіна Галина Анатоліївна,

Київська медична академія післядипломної

освіти ім. П.Л. Шупика, професор кафедри

гастроентерології та дієтотерапії.Провідна установа: - Національний медичний університет

ім. акад. О.О. Богомольця, кафедра

пропедевтики внутрішніх хвороб №2,

м. Київ.Захист дисертації відбудеться 15 жовтня 2001 року о 1300 год.

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01. Івано-Франківської

державної медичної академії (76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2).З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Івано-Франківської державної

медичної академії за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7.Автореферат розісланий 10 вересня 2001 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор Оринчак М.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Провідне місце в структурі гастроентерологічної патології займають хронічний гастродуоденіт (ХГД) та хронічний некаменевий холецистит (ХНХ) (А.П. Пелещук і співавт., 1996; П.Я. Григорьєв, Є.П. Яковенко, 1997; Ю.А. Филиппов, З.Н. Галенко, 1997; C.И. Пиманов, 2000). Це надзвичайно поширені захворювання, на які страждають особи працездатного віку (Л.И. Аруин, 1993; А.И. Волошин, Т.Д. Никула, 1997; P. Correa , 1995; M.W. Mulholland, 2001).

Досить часто спостерігається поєднання ХГД і ХНХ та взаємообтяжуючий характер їх перебігу, що пояснюється тісними анатомо-функціональними зв`язками гастродуоденальної та гепатобіліарної зон, спільною системою їх нейроендокринної регуляції (А.М. Уголев, О.С. Радбиль, 1995; Ю.І. Решетілов, 1995). Актуальність проблеми ХГД і ХНХ пов'язана не тільки зі значним зростанням частоти цих захворювань, але й відсутністю єдиної точки зору на основні ланки патогенезу цих недуг, внаслідок чого схеми їх лікування не завжди призводять до бажаного позитивного ефекту.

Сучасні препарати, які здебільшого розроблені методами синтетичної хімії, при лікуванні ХГД та ХНХ іноді негативно впливають на функцію інших органів та систем, їх використання супроводжується небажаними побічними реакціями, в тому числі алергічними та псевдоалергічними. Поєднана гастроентерологічна і біліарна патологія сприяє вимушеному призначенню великої кількості лікарських засобів, що веде до поліпрагмазії.

Одним із ефективних засобів протидії цим явищам є використання в лікуванні даного контингенту хворих препаратів рослинного походження, які природньо, м`яко і багатогранно впливають на важливі патогенетичні ланки захворювань і при цьому не виявляють сенсибілізуючої і токсичної дій (А.А. Крылов, В.А. Марченко., Н.П. Максютина, 1991; А.М. Гродзинський, 1992; Т.А. Виноградова и соавт., 1998). Біологічно і фізіологічно активні речовини лікарських рослин знаходяться у певному співвідношенні, що сприяє оптимальному лікувальному впливу на організм людини (І.М. Щуліпенко, 1999; І.С. Чекман, 1999). Однак використання препаратів рослинного походження і сьогодні базується на давніх емпіричних рекомендаціях, які відрізняються нечіткістю та недостатньою фізіологічною аргументованістю і не завжди є науково обгрунтованими.

Однією з поширених у природі рослин, досить відомою в народній медицині, але маловивченою у наукових колах, є перстач прямостоячий. Біологічна дія цієї рослини зумовлена наявністю дубильних речовин протокатехінової групи, флавоноїдів, кристалічного ефіру торментолу, хінової та елагової кислот, глікозиду торментиліну, лейкоантоцианідінів, амінокислот, вітамінів та мікроелементів (Государственная фармакопея СССР, 9-е изд., 1961; Н.Ф. Гончаров, В.В. Беликов, 1991; А.М. Гродзинський, 1992; Т.А. Виноградова и соавт., 1998; Т.П. Гарник, И.Л. Вихтинская, Т.М. Исакова и соавт., 1998).

Наукових робіт, присвячених вивченню особливостей його лікувального ефекту при ХГД з супутнім ХНХ у доступній нам літературі ми не знайшли. Невідомими залишаються питання про особливості впливу перстачу прямостоячого на шлункове кислотоутворення, жовчовиділення, морфо-функціональні зміни в уражених органах, про- та антиоксидантну системи організму. Важливість наведених аспектів стала підставою для виконання даної наукової роботи та визначила актуальність обраної теми дисертації.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинської державної медичної академії "Вивчення нових сторін механізму терапевтичної дії деяких лікарських рослин (чистотілу великого, перстачу прямостоячого, арніки гірської), пилку квіткового та обгрунтування їх використання в реабілітаційно-етапному лікуванні хворих на первинні і вторинні гастродуоденіти, холецистити та цукровий діабет" (реєстраційний номер 01.97.V041.960). Дисертантом проведені наукові дослідження з вивчення терапевтичної дії препаратів перстачу прямостоячого у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним некаменевим холециститом.

Мета дослідження. Клініко-патогенетичне обгрунтування доцільності застосування препаратів перстачу прямостоячого в комплексному лікуванні хворих на ХГД у поєднанні з ХНХ.

Задачі дослідження:

1. Вивчити вплив