LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування препаратів перстачу прямостоячого у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним некаменевим холециститом

в залежності від стану шлункового кислотоутворення. Суттєвих переваг у клінічному застосуванні різних форм перстачу прямостоячого не спостерігається.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

на ТЕМу ДИСЕРТАЦІЇ

1. Глубоченко О.В. Вплив препаратів перстачу прямостоячого на шлункове кислотоутворення та моторику жовчного міхура у хворих на хронічний гастродуоденіт із супутнім некаменевим холециститом // Буковинський медичний вісник. – 2000. – Т.4, №1. – С. 32-37.

2. Глубоченко О.В., Мещишен І.Ф. Дія настойки перстачу прямостоячого на про- й антиоксидний стан при гастродуоденальній патології // Медична хімія. – 2000. - Т.2, №4. – С.23-26. Здобувачем проведено формування експериментальної моделі ерозивно-виразкового ураження гастродуоденальної зони у щурів із наступним лікуванням їх настоянкою перстачу прямостоячого та біохімічним обстеженням тварин. Проведений підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих на ХГД з супутнім ХНХ у динаміці лікування. Здійснені статистична обробка результатів, аналіз отриманих даних та підготовка статті до друку.

3. Глубоченко О.В. Клінічна ефективність застосування препаратів перстачу прямостоячого в комплексному лікуванні хворих на хронічний гастродуоденіт зі супровідним некалькульозним холециститом // Львівський медичний часопис. – 2001. - Т.7, №1. – С.43-46.

4. Глубоченко О.В., Волошин О.І., Чернявська Н.Б. Корекція порушень шлункового кислотоутворення та жовчовиділення у хворих на хронічний гастродуоденіт із супутнім безкам`яним холециститом настойкою перстачу прямостоячого // Галицький лікарський вісник. – 2000. – Т.7, №3. – С. 21-24. Здобувач провела підбір хворих на ХГД із супутнім ХНХ, їх клініко-лабораторне і інструментальне (інтрагастральна топографічна рН-метрія) обстеження в динаміці лікування, проведені аналіз і статистична обробка результатів та підготовка статті до друку.

5. Тефтюєва Н.Б., Мещишен І.Ф., Глубоченко О.В. Мембраностабілізуюча дія настоянки перстача прямостоячого // Буковинський медичний вісник. – 1998. – Т.2, № 3-4. – С. 145-148. Здобувачем забезпечений та відібраний клінічний матеріал, проведено 40% досліджень in vitro, вивчено та проаналізовано отримані результати.

6. Glubochenko O.V., Volosnin O.I., Lukashevich I.V. Chelidonium majus and Potentilla erecta as a remedy in chronic cholecystitis combined with accompanied gastroduodenitis // Belorussian-Polish-Ukrainian Falk Symposium "New Trends in Diagnosis and Treatment of Liver and Colonic Diseases". – Lviv, 1997. – P.340. Здобувачем проведений підбір хворих на ХГД із супутнім ХНХ для вивчення особливостей впливу настоянки і відвару перстачу прямостоячого в "гострих" клінічних дослідженнях та при курсовому лікуванні, здійснені клінічні і інструментальні дослідження хворих, проведений аналіз, статистична обробка даних і підготовка тез до друку.

7. Глубоченко О.В. Терапевтична ефективність перстачу прямостоячого в комплексному лікуванні хворих на хронічний гастродуоденіт // Матеріали XIV з'їзду терапевтів України. – Київ, 1998. – C. 355-356.

8. Лукашевич І.В., Глубоченко О.В., Чернявська Н.Б. Перспективи використання препаратів чистотілу великого та перстачу прямостоячого при лікуванні хронічного некаменевого холециститу // Матеріали II Української наукової конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми клінічної фармакології". - Вінниця, 1998. – С. 190. Здобувачем відібрано клінічний матеріал, проведено формування основної та контрольної груп пацієнтів для клініко-інструментальних досліджень по вивченню особливостей дії та ефективності застосування препаратів перстачу прямостоячого в комплексній терапії хворих. Проведений аналіз та статистична обробка отриманих даних.

9. Лукашевич І.В., Глубоченко О.В., Сенюк Б.П. Чистотіл великий та перстач прямостоячий як лікарські засоби при хронічних холециститах з супутнім гастродуоденітом // Матеріали VII конгресу СФУЛТу. - Ужгород, 1998. – Ч. 1 . – С. 166. Здобувач провела підбір хворих на ХГД із супутнім ХНХ та їх клініко-лабораторне обстеження в динаміці комплексної терапії із застосуванням настоянки і відвару перстачу прямостоячого, здійснила аналіз та статистичну обробку даних.

10. Глубоченко О.В. Особливості впливу настойки і відвару перстачу прямостоячого на кислотоутворюючу функцію шлунка в "гострих" фармакологічних пробах // Матеріали конференції з міжнародною участю "Оздоровчі ресурси Карпат і прилеглих регіонів". - Чернівці, 1999. - С. 166-167.

11. Глубоченко О.В. Препарати перстачу прямостоячого в лікуванні гастроентерологічної патології // Матеріали ІІ Українсько-Шведського симпозіуму "Актуальні питання медичної допомоги населенню". – Чернівці, 2000. - С. 16-17.

12. Глубоченко О.В. Ефективність використання препаратів перстачу прямостоячого у хворих на хронічний гастродуоденіт із супутнім безкам`яним холециститом // Матеріали ІV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. - Тернопіль, 2000. - С. 110.
АНОТАЦІЯ

Глубоченко О.В. – Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування препаратів перстачу прямостоячого у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним некаменевим холециститом. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Івано-Франківська державна медична академія, Івано-Франківськ, 2001.

Дисертація містить дані про дослідження терапевтичної ефективності препаратів перстачу прямостоячого (ПП) в комплексному лікуванні хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним некаменевим холециститом. У "гострих" фармакологічних дослідженнях та при курсовому застосуванні встановлена сприятлива дія препаратів ПП на шлункове кислотоутворення і моторику жовчного міхура. Визначено позитивний вплив курсового лікування препаратами ПП на систему жовчовиділення, функціонально-морфологічний стан слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки (ДПК). Доведено м`які антихелікобактерні властивості та антиоксидантна дія ПП.

В умовах норми in vitro на моделі еритроцита встановлені мембраностабілізуючі властивості настоянки ПП. При експериментальному ерозивно-виразковому ураженні гастродуоденальної зони у щурів доведено позитивний вплив настоянки ПП на про- та антиоксидантну системи, морфологічні зміни слизової оболонки шлунка і ДПК.

Ключові слова: хронічний гастродуоденіт, хронічний некаменевий холецистит, перстач прямостоячий, пероксидне окислення ліпідів, глутатіонова система, шлункове кислотоутворення, моторика жовчного міхура.


Аннотация

Глубоченко Е.В. Клинико-патогенетическое обоснование применения препаратов лапчатки прямостоячей в комплексном лечении хронического гастродуоденита с сопутствующим хроническим бескаменным холециститом. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – Ивано-Франковская