LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування роваміцину та вобензиму в комплексному лікуванні вогнищевих пневмоній у хворих з додатковими факторами агресії (тютюнопаління, зловживання алкоголю, дефіцит маси тіла)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ


ДУБКОВА Галина Іванівна
УДК: 616.24-002-06-085.28


КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РОВАМІЦИНУ ТА ВОБЕНЗИМУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВОГНИЩЕВИХ ПНЕВМОНІЙ У ХВОРИХ З ДОДАТКОВИМИ ФАКТОРАМИ АГРЕСІЇ (ТЮТЮНОПАЛІННЯ, ЗЛОВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ, ДЕФІЦИТ МАСИ ТІЛА)
14.01.02 – внутрішні хвороби
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наукІвано-Франківськ – 2000
Дисертація є рукопис.

Робота виконана на кафедрі факультетської терапії Тернопільської державної медичної академії ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Швед Микола Іванович, Тернопільська державна медична академія ім.І.Я.Горбачевського, завідувач кафедри факультетської терапії.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

1. Доктор медичних наук, професор Орнат Степан Ярославович Івано-Франківська державна медична академія, МОЗ України, завідувач кафедри госпітальної терапії №2.

2. Доктор медичних наук, професор Шуба Неоніла Михайлівна Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика, МОЗ України, професор кафедри терапії та ревматології.

ПРОВІДНА УСТАНОВА:

Національний медичний університет ім. ак. О.О.Богомольця, МОЗ України, кафедра терапії стоматологічного факультету, м.Київ.


Захист дисертації відбудеться 20 червня 2000 р. 0 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01. в Івано-Франківській державній медичній академії МОЗ України

(76000, м.Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Івано-Франківської державної медичної академії

(76000, м.Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7).


Автореферат розісланий 19 травня 2000 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор Оринчак М.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку суспільства і медицини пневмонії продовжують залишатися однією з важливих медико-соціальних проблем. Результати епідеміологічних досліджень свідчать про те, що в промислово розвинутих країнах кожна четверта людина страждає захворюванням легень, середня тривалість перебування пульмонологічного хворого в стаціонарі складає 16-20 днів, смертність - 0,6%, інвалідність - 35,5%, у тому числі 28,2% серед працездатного населення (Н.С. Пилипчук и др., 1993; Ю.І.Фещенко, 1993-99; Bartnel, Krechlow, 1989). Від гострої пневмонії в світі щорічно помирає близько двох мільйонів людей (Besmazes et al., 1989), що становить 10% від захворівших (Lim et al., 1989). Ось чому економісти США, прогнозуючи об'єм витрат на охорону здоров'я в 2000 році, встановили, що по величині (58 млрд. доларів) ці затрати випередять розходи, пов'язані з захворюваннями серцево-судинної системи і злоякісними пухлинами.

Хвороби органів дихання залишаються одними з найрозповсюдженіших і в Україні. Питома вага їх серед усіх вперше зареєстрованих захворювань складає 26,1% (Ю.І.Фещенко, 1997,1998). При цьому, в структурі захворюваності провідне місце займають гострі пневмонії, розповсюдженість яких щорічно збільшується на 2-3% (Ю.І.Фещенко, 1993-1999).

Наведені епідеміологічні і демографічні показники та дані наукових розробок дають підставу стверджувати, що незважаючи на незаперечні успіхи в розв'язанні багатьох завдань своєчасної діагностики, терапії та ведення пацієнтів із гострими пневмоніями, їх лікування залишається далеко не вирішеною проблемою. Неадекватність застосовуваних методів і програм лікування пояснюється як особливостями етіології і патогенезу гострих пневмоній в сучасних умовах, так і впливом на організм додаткових факторів агресії зовнішнього середовища (М.Т.Луценко и др., 1992). Більшість дослідників відзначає, що клініка гострих пневмоній за останні роки помітно змінилась, в першу чергу це проявляється її затяжним протіканням в 30-40% випадків (Н.Р.Палеєв, 1990; В.Н.Пилипчук и др., 1991; Т.Ю.Чернець, 1993; Ю.І.Фещенко, Л.О.Ящина, 1998; В.І.Ігнатьєва, 1998).

До факторів, які можуть сприяти виникненню гострих і хронічних запальних процесів в легенях, відносять тривале паління тютюну, систематичне надмірне вживання алкоголю, зниження маси тіла (Н.М.Шуба, 1988; Г.Б.Федосеев, 1985; Вloom et al., 1986; Richter et al., 1986). Разом з тим спільний вплив цих факторів ризику на імунну реактивність, стан зсідальної, про- та антиоксидантної систем у хворих на вогнищеву пневмонію на сьогоднішній день не вивчений.

Поліетіологічність і зміна мікробного спектру даної недуги (Б.А.Шендеров, Г.И.Подопригора,1991; С.М.Кузнецова, Ю.А.Сазикин, 1993; Ж.Д.Семидоцька і співавт., 1998), складність та багатоступінчатість патогенезу захворювання, втягнення в патологічний процес багатьох систем гомеостазу організму, а також зниження антимікробної ефективності традиційно широковживаних антибіотиків, визначають обгрунтованість комплексного лікування гострої пневмонії із включенням нового макролідного антибіотика роваміцину (спіроміцину), який вибірково концентрується в легеневій тканині, альвеолярних макрофагах, бронхіальному секреті та високоактивний до збудників, розташованих внутрішньоклітинно і пеніциліностійких штамів. Разом з тим, на сьогоднішний день не вивчено вплив цього антибіотика на стан імунної реактивності, зсідальної, про- та антиоксидантної системи у хворих на затяжну вогнищеву пневмонію з наявністю таких факторів ризику як тютюнопаління, алкогольна акцентуація, зниження маси тіла.

Актуальною є апробація препаратів з широким терапевтичним спектром, які одночасно можуть впливати на різні патогенетичні ланки гострих пневмоній з затяжним перебігом. До таких засобів відносять вобензим, який має протизапальні, імуномодулюючі, антиоксидантні, антифіброзні та гемореологокорегуючі властивості (І.Штуадер, 1996; Ransberger, 1995; B.A.Насонов, С.М.Гавалов, 1996; М.І.Швед і співавт, 1996, 2000). Проте, механізм реалізації лікувального впливу цього лікарського засобу у хворих на вогнищеву пневмонію з наявністю таких додаткових факторів агресії як тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю і дефіцит маси тіла не вивчені.

Висвітлені факти визначають актуальність проблеми і є обгрунтуванням для проведення даного наукового дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами. Робота виконана згідно плану науково-дослідницьких робіт Тернопільської медичної академії, затверджена РПК по проблемі "Пульмонологія" і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри факультетської терапії (номер держ.реєстрації 6К-97, 0195V0239/42).

Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування хворих на вогнищеву пневмонію шляхом включення в комплексну терапію макролідного антибіотика роваміцину і поліензимного препарату вобензиму залежно від особливостей клінічного перебігу