LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування роваміцину та вобензиму в комплексному лікуванні вогнищевих пневмоній у хворих з додатковими факторами агресії (тютюнопаління, зловживання алкоголю, дефіцит маси тіла)

захворювання, зумовленого наявністю додаткових факторів агресії та змінами імунної реактивності, вільнорадикального окислення ліпідів і гемореології.

Для досягнення поставленої мети були визначені завдання :

1. Дослідити особливості клінічного перебігу, змін імунної реактивності, зсідальної, про- і антиоксидантної систем організму в залежності від наявності або відсутності таких додаткових факторів агресії як тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю і зниження маси тіла.

2. Вивчити клінічну ефективність напівсинтетичного макролідного антибіотика роваміцину і його вплив на параметри імунограми, процеси перекисного окислення ліпідів і систему гемокоагуляції у хворих на вогнищеву пневмонію з додатковими факторами агресії.

3. Оцінити терапевтичний вплив поліензимного препарату вобензиму на загальноклінічну симптоматику, імунний статус, активність вільнорадикального окислення ліпідів, систему гемокоагуляції та фібринолізу у хворих на вогнищеву пневмонію з факторами ризику.

4. Визначити особливості поєднаного впливу роваміцину та вобензиму в комплексній терапії вогнищевої пневмонії у пацієнтів, які курять, зловживають алкоголем, мають дефіцит маси тіла.

5. Розробити показання і методики застосування роваміцину і вобензиму у хворих на вогнищеву пневмонію в залежності від особливостей клініко-патогенетичного перебігу хвороби.

Наукова новизна одержаних результатів. Проведеними дослідженнями встановлено пряму залежність між клінічними проявами, рівнем порушень перекисного окислення ліпідів, гемореології та імунної реактивності у хворих на вогнищеву пневмонію, а також закономірності їх змін при наявності додаткових факторів агресії – тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю і зниження маси тіла.

Вперше показано, що макролідний антибіотик роваміцин підвищує ефективність лікування хворих на вогнищеву пневмонію з факторами ризику завдяки відсутності пригнічуючої дії антибіотика на імунну реактивність організму і його позитивний вплив на згортальну, про- і антирадикальну системи захисту організму.

Виявлено виражену імуномодулюючу, яка проявилась достовірним збільшенням кількості субпопуляції Т-лімфоцитів, зростанням їх функціональної активності, зниженням вмісту В-лімфоцитів і циркулюючих імунних комплексів, помірну антиоксидантну дію (відновлення функціональної здатності глютатіонової антирадикальної системи захисту) та значний вплив вобензиму на відновлення рівноваги в системах гемокоагуляції і фібринолізу у хворих на вогнищеву пневмонію з факторами ризику.

Вперше доведено високу терапевтичну ефективність поєднаного застосування макролідного антибіотика роваміцину і поліензимного препарату вобензиму у хворих на пневмонію з факторами ризику за рахунок нормалізації у них параметрів імунного статусу, відновлення рівноваги в системі про- і антиоксидантного захисту та гемокоагуляції, що попереджає розвиток затяжного перебігу запального процесу в легенях.

Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених досліджень доведено, що

застосування традиційних програм лікування у хворих на гостру пневмонію при наявності додаткових факторів агресії (тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю, дефіцит маси тіла) дозволяє добитися ліквідації клінічної симптоматики пневмонії, але в цих пацієнтів залишаються порушення в системах імунної резистентності, перекисного окислення ліпідів і гемореології, що створює умови для переходу в затяжний перебіг патологічного процесу.

Вираженість порушень параметрів імунної реактивності, аутокоагуляційного тесту та показників перекисного окислення ліпідів і антиоксидантних систем захисту організму знаходяться в прямій залежності від вираженості клінічних проявів захворювання, наявності і кількості додаткових факторів агресії і суттєво не залежать від статі і віку пацієнтів, тому можуть служити критеріями для оцінки важкості патологічного процесу і показниками адекватності застосованих програм лікування.

Диференційоване застосування запропонованих програм лікування з включенням роваміцину і вобензиму у хворих на вогнищеву пневмонію залежно від клініко-лабораторних особливостей перебігу хвороби, відсутності чи наявності додаткових факторів агресії (тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю, дефіцит маси тіла) запобігає переходу пневмонії в затяжну форму і дозволяє суттєво скоротити термін перебування хворого в стаціонарі.

Впровадження результатів дослідження. Результати досліджень впровадженні в практику роботи пульмонологічних та терапевтичних відділень Тернопільської та Рівненської обласних лікарень, Тернопільської та Дрогобицької районних лікарень, Тернопільського та Дрогобицького протитуберкульозного диспансерів, Дрогобицької та Трускавецької міської лікарень. Матеріали роботи впроваджені в навчальний процес на кафедрах терапії Тернопільської, Івано-Франківської та Буковинської медичних академій.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проаналізована наукова література та патентна інформація з проблеми гострих пневмоній. Автор самостійно проводила формування груп хворих, клінічні та лабораторні обстеження всіх 182 пацієнтів, первинну обробку результатів клінічних і спеціальних лабораторних методів дослідження. Особисто дисертантом проведено статистичний аналіз результатів дослідження, написані всі розділи дисертації, сформульовані висновки та практичні рекомендації, забезпечено їх впровадження в медичну практику та відображення в опублікованих працях.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались на XL, XLI і XLII підсумкових наукових конференціях Тернопільської медичної академії ім.І.Я.Горбачевського "Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Тернопіль, 1997, 1998, 1999), ХІУ з"їзді терапевтів України (Київ, 1998) І та ІІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 1997, 1999). Результати дисертаційної роботи заслуховувались на засіданнях кафедри факультетської терапії Тернопільської медичної академії ім.І.Я.Горбачевського і Тернопільського обласного наукового товариства терапевтів.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 робіт, із них 5 статей (3 у провідних журналах), 5 тез доповідей та інформаційний лист.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 201 сторінці друкованого тексту у вигляді 9 розділів і складається зі вступу, огляду літератури, опису використаних методів дослідження і програми лікування, чотирьох розділів досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, та списку літератури, який включає 436 робіт вітчизняних та іноземних авторів, додатку. Дисертація ілюстрована 41 таблицею і 13 малюнками.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Для розв"язання поставлених завдань було проведене клінічне і лабораторно-інструментальне обстеження 147 хворих на гостру пневмонію, які знаходились на стаціонарному лікуванні в пульмонологічному відділенні Тернопільської обласної клінічної лікарні та районної клінічної лікарні. Контрольну групу склали 35 практично здорових осіб.

Діагноз пневмонії встановлювали на основі клініко-рентгенологічного і бактеріологічного дослідження з врахуванням гематологічних, рентгенологічних і біохімічних показників активності запального