LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування спеціальної молочної суміші "Alprem" у комплексному виходжуванні недоношених дітей

Міністерство охорони здоров'я України

Львівський державний медичний університет

імені Данила Галицького
Халед Хасан Муса Хамзе


УДК: 616-053. 32-085: 613.221]-092КлІніко-патогенетичне обгрунтування

Застосування спеціальної молочної суміші "Alprem"

у комплексному виходжуванні недоношених дітей
14.01. 10 – педіатрія

Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук


Львів – 2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Тернопільській державній медичній академії їм. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Федорців Ольга Євгенівна, Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб


Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Ткаченко Світлана Кузьмівна, Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри факультетської та шпитальної педіатрії;


доктор медичних наук, професор, Шунько Єлизавета Євгенівна, Київська медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри неонатології


Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра педіатрії № 4 (м. Київ)


Захист дисертації відбудеться 11 жовтня 2003 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.600.04 при Львівському державному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69)


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9)


Автореферат розісланий 4 вересня 2003 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої

ради К 35.600.04,

кандидат медичних наук А.І. Попович

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серед багатьох проблем педіатрії однією з найактуальніших і першочергових є зниження ранньої дитячої смертності. Відомо, що в структурі дитячої смертності неонатальна смертність має найбільшу питому вагу. Високі показники перинатальної і ранньої неонатальної смертності в Україні спостерігаються серед недоношених дітей, для яких характерна підвищена чутливість до пологового стресу, лабільність обмінних процесів, складність і своєрідність механізмів адаптації до нових позаутробних умов існування (Шунько Є.Є., 1995; Абрамченко В.В., 1996; Сулима О.Г., 1996; Артемьева В. Є. і співавт., 1997; Тищенко В.Д. і співавт., 1999; Лебедева О.В., 2001; Ткаченко С.К., 2001).

Тому істотне її зниження можливе за умови удосконалення виходжування передчасно народжених дітей (Волгина С.Я., 2002; Ламме В.І. і співавт., 1994; Малиева І.А і співавт., 2002; Ткаченко С.К., 2001).

Висока сприйнятливість організму недоношеної дитини до захворювань зумовлена недосконалістю регуляторно-адаптаційних механізмів, анатомо-фізіологічною незрілістю всіх органів і систем (Шунько Є.Є., 1995; Самсыгина Г.А., 1997; Безкоровайний Б.О. і співавт., 2002).

Успіхи виходжування таких дітей великою мірою залежать від організації їх харчування (Студеникин М.Я., Ладодо К.С., 1991; Отт В.Д., 2000; Ткаченко С.К., 2000; Hylander M.A. et al., 1998; Schanler R.J. et al., 1999). Передчасно народжені діти позбавлені запасів важливих макро- і мікроелементів, вітамінів, що накопичуються в організмі доношеної дитини в останні місяці вагітності (Воронцов И.М., Фатеева Е.М., 1998; Ладодо К.С., 1995; Lucas A., 1993). Така дитина вимагає інтенсивнішого надходження з їжею поживних нутрієнтів, особливо білка як пластичного матеріалу і вуглеводів як джерела енергії, проте, можливість засвоєння цих речовин і толерантність до їжі значно понижені (Студеникин М.Я., Ладодо К.С., 1991; Lucas A., 1993).

Труднощі вигодовування передчасно народжених дітей зв'язані, з одного боку, з морфо-функціональною незрілістю органів і систем недоношеної дитини, в тому числі й імунної, а з іншого – з кількісними і якісними особливостями молока жінок, що передчасно народили (Ходжибекова Н.А., 1995).

Значні труднощі виникають у разі неможливості вигодовування передчасно народженої дитини грудним молоком. До теперішнього часу не розроблені конкретні рекомендації щодо харчування недоношених дітей, які знаходяться на штучному вигодовуванні, залежно від маси тіла при народженні і терміну гестації; не вивчений вплив характеру вигодовування на стан гідролізу і абсорбції вуглеводів в тонкому кишечнику, імунну систему, перекисне окислення ліпідів, біоценоз кишечника, синдром ендогенної інтоксикації.

Все вище викладене свідчить про необхідність детального вивчення клінічної ефективності спеціальних сумішей для вигодовування недоношених дітей. Це дозволить удосконалити харчування, а також підвищити ефективність виходжування передчасно народжених дітей.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота є фрагментом планової наукової роботи кафедри пропедевтики дитячих хвороб Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського на тему "Вплив екопатологічних чинників на стан здоров'я дітей", яка виходить з науково-дослідної роботи академії "Удосконалення методів діагностики і профілактики остеопорозу" (№ держреєстрації 0100U005055).

Мета дослідження. Підвищити ефективність виходжування недоношених дітей, що знаходяться на штучному вигодовуванні, шляхом обґрунтування і впровадження спеціальної молочної суміші "Alprem" на підставі вивчення деяких клінічних, біохімічних, імунологічних і мікробіологічних показників.

Задачі дослідження:

1. Вивчити чинники ризику передчасного народження дітей.

2. Вивчити особливості адаптації недоношених дітей залежно від маси тіла при народженні і терміну гестації.

3. Дослідити стан імунної системи, гідролізу і всмоктування вуглеводів, перекисного окислення ліпідів, ультраструктури лімфоцитів периферичної крові, ендогенної інтоксикації, біоценозу кишечника в недоношених дітей залежно від виду вигодовування.

4. Визначити ефективність застосування у недоношених дітей, що знаходяться на штучному вигодовуванні, спеціальної молочної суміші "Alprem".

Об'єкт дослідження: Діти з недоношеністю І, ІІ і ІІІ ступеня та їх матері, новонароджені доношені діти.

Предмет дослідження: клініко-імунологічні особливості адаптації недоношених дітей, стан гідролізу і всмоктування вуглеводів, перекисне окислення ліпідів, ультраструктура лімфоцитів периферичної крові, біоценоз кишечника, ендогенна інтоксикація і вплив на них виду вигодовування.

Методи дослідження: загальноклінічні, імунологічні (визначення показників клітинного і гуморального імунітету), мікробіологічні, біохімічні, нейросонографічні, електронномікроскопічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі клінічного і