LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головного мозку


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. Шупика

АНДРІЮК Лук'ян ВасильовичУДК: 616.831:616.13/.16-092-07-084-085.2'2/'9:547.963.32
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ФАКТОРІВ НУКЛЕЇНОВОЇ ПРИРОДИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ


14.01.15 – нервові хвороби
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наукКиїв – 2006


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Львівському Національному медичному університеті ім. Данила Галицького МОЗ України


Науковийконсультант: доктор медичних наук, професор

Головченко Юрій Іванович

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри неврології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Ткаченко Олена Василівна - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра неврології, професор кафедри;

доктор медичних наук, професор Герасимчук Роман Дмитрович, Івано-Франківська медична академія МОЗ України, кафедра нервових хвороб, завідувач кафедри;

доктор медичних наук, професор Кузнєцова Світлана Михайлівна, Інститут геронтології АМН України, завідувач відділенням судинної патології головного мозку


Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ


Захист відбудеться "23 " березня 2006 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д. 26.613.01 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою : 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л Шупика МОЗ України.

Автореферат розісланий " 15 " лютого 2006 р.Вчений секретар

спеціалізованої Вченої ради Каліщук-Слободін Т.М.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Профілактика, діагностика та лікування судинних уражень головного мозку посідає одне із центральних місць серед найбільш актуальних проблем охорони здоров'я. Її важливе медичне і соціально-економічне значення визначається суттєвою питомою вагою цереброваскулярних захворювань у структурі захворюваності й смертності населення, а також високими показниками тимчасової непрацездатності та первинної інвалідності (М.М. Іщенко, С.І.Шкробот, 1995; М.Б Маньковський, С.М. Кузнєцова, 1996; І.С. Зозуля, В.І. Боброва, 1998; Ю.І.Головченко, І.З. Самосюк, 2001; А.Ю.Руденко, І.Б. Лущик. 2004; Р.Д. Герасимчук і співав., 2005; Т.С. Міщенко, 2005; О.В. Ткаченко і співавт., 2005).

Сучасна ангіоневрологія характеризується поглибленим вивченням патогенезу судинних захворювань мозку на молекулярному рівні з широким використанням досягнень як базисних неврологічних наук, так і суміжних галузей медицини, біології та біохімії (І.А. Григорова, А.Б.Михайлов, 2001; Є.Л. Мачерет, Н.В. Ханенко, 2002; С.М. Віничук, Т.М. Черенько, 2003; П.В.Волошин і співав, 2005; M.E.Raichle, 2003; L.A. Horrocks, A. Faroogni A, W. Ong, 2004).

З огляду вивчення молекулярного аспекту нервових захворювань проблема порушень мозкового кровообігу передбачає дослідження дисметаболічних розладів, що виникають при цій патології на рівні клітини (В.А. Визир, А.Е. Березин, 2002; G. Аymard et al., 1998; R. Grifin, I. Hard-Castle, X. Cockcroft, 2005).

В умовах патології, в тому числі й при судинних захворюваннях, мають місце виражені зміни біосинтезу і метаболізму нуклеїнових кислот, а також порушення реалізації їх біологічних ефектів. Метаболізм нуклеїнових кислот, в свою чергу, безпосередньо пов'язаний з активністю ферментів синтезу і розпаду ДНК і РНК. Порушення в нуклеїновому гомеостазі можуть бути причетні до формування і прогресу розвитку уражень головного мозку (Г. Шмідт, 1997; О. М. Ганич, В.Н.Коваль, 2000; В.Г. Передерій, 2001; В.М. Шевага, 2004; A. Mitro et al.1984, H. David, 1995, C.S.Huand еt al., 2005).

Закономірним є припущення, що зміни вмісту в крові і спинномозковій рідині ДНК і РНК, які у великій кількості знаходяться в нервових клітинах головного мозку, можуть бути додатковими показниками для прогностичної оцінки уражень речовини головного мозку. Для з'ясування ряду аспектів патогенезу інсульту важливим є дослідження корелятивних співвідношень змін рівня нуклеїнових кислот і активності нуклеаз, як з клінічним перебігом хвороби так і з морфологічними даними, отриманими при патологоанатомічному дослідженні померлих. При цьому враховуючи, що нуклеази не є основним пусковим механізмом у патогенезі судинних захворювань головного мозку, але як ферменти безпосередньо здійснюють при відповідних патологічних станах деструкцію біохімічного матеріалу в мозковій тканині (I. Pechan et al.,1983; Charriant- Mariangue et al., 1995; A. Corrio, F. Cattabeni, A . DiGiulio,1998; H.G. Schwarzacher, 2000).

Проте, комплексні клініко-лабораторні дослідження стану нуклеїнового гомеостазу з позиції його участі в патогенетичних механізмах розвитку різних форм судинних захворювань головного мозку не проводились.

Зважаючи на те, що гемодинамічні церебральні розлади та метаболічні порушення, які їх супроводжують і обумовлюють розвиток деструктивних процесів на рівні клітин напевно пов'язані з активністю ферментів синтезу і розпаду ДНК і РНК, дослідження динаміки змін зазначених показників та визначення їх корелятивних взаємовідносин з клінічним перебігом та прогностичним аспектом при цереброваскулярних захворюваннях є перспективним, теоретично і практично значущим.

Проблема корекції порушеного нуклеїнового гомеостазу і дослідження засобів, які з цією метою можна було б рекомендувати в комплексній терапії хворих на судинні захворювання головного мозку також є досить важливою.

Таким чином, проблема яка досліджується в даній дисертації є науково і практично значущою та актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, затверджена РПК по проблемі "Неврологія" і є фрагментом комплексної науково-дослідної кафедральної роботи (номер держреєстрації 0199U003669): "Клініко-біохімічна характеристика компенсаторних реакцій організму при ураженні головного мозку судинного, травматичного і пухлинного ґенезу".

Мета роботи: удосконалення діагностичної та лікувальної тактики при