LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головного мозку

клінічним покращенням спостерігали позитивні зміни ряду пара клінічних показників, зокрема за даними УЗДГ виявлено вірогідний ріст показників середньої швидкості кровотоку та зниження пульсового індексу.

Результати порівняння клінічних та параклінічних змін в динаміці лікування можуть свідчити про певну роль РНК в патологічних механізмах судинної патології.

ВИСНОВКИ

В роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуальної наукової проблеми удосконалення діагностичної та лікувальної тактики при судинних захворюваннях головного мозку ішемічного генезу шляхом уточнення патогенетичного значення стану нуклеїнового гомеостазу при різних формах цереброваскулярної патології, яке базується на результатах комплексного клінічного, клініко-лабораторного, інструментального та експериментального досліджень, взаємозв'язку і розвитку змін головного мозку з порушеннями рівня нуклеїнових кислот і активності ферментів їх розпаду і синтезу – нуклеаз в крові і спинномозковій рідині.

У хворих з ішемічними порушеннями мозкового кровообігу в порівнянні із здоровими людьми мають місце зміни кількісного складу ДНК, РНК, сумарних нуклеїнових кислот і активності кислих і лужних нуклеаз однотипні по направленості і ступені вираженості в сироватці крові і спинномозковій рідині. Гострим і хронічним формам цієї цереброваскулярної патології властиві як загальні закономірності порушень нуклеїнового гомеостазу, так і деякі відмінні риси.

Дані експериментальних досліджень з моделюванням ішемічного інсульту доводять, що показники нуклеїнового гомеостазу приймають участь в патогенезі судинних захворювань головного мозку ішемічного ґенезу, порушення яких в речовині мозку пов'язані зі зміною їх рівня в крові і спинномозковій рідині.

Виявлені при цереброваскулярній патології ішемічного ґенезу особливості взаємовідношення змін показників стану нуклеїнового гомеостазу відображають співвідношення деструктивних і репаративних процесів в головному мозку

Виникнення на фоні загального судинного захворювання ранніх проявів цереброваскулярної патології, якими є ППЦВХ, відображають поглиблення вже наявного розбалансування нуклеїнового гомеостазу і формуванням істотного дефіциту РНК та активності рибонуклеаз, які беруть участь у синтезі клітинного матеріалу з відновленням зруйнованих структур.

Зміни нуклеїнового гомеостазу при ДЕ проявляються зокрема підвищенням рівня ДНК, зниженням рівня РНК, та активності рибонуклеаз, причому ступінь патохімічних порушень корелює з тяжкістю перебігу захворювання і темпами його прогресування.

При МПМК виявлено взаємозв'язок характеру змін кількісного складу показників нуклеїнового гомеостазу та типу судинного епізоду, частоти ішемічних атак і їх тривалості, особливо при корковій локалізації порушень мозкового кровообігу.

При ІІ в гострій стадії відбувається різноступеневе підвищення рівня всіх компонентів нуклеїнового гомеостазу з відносним переважанням рівня ДНК і активності кислих нуклеаз. Інтенсивність порушень у кількісному складі нуклеїнових кислот і активності нуклеаз прямо корелює з тяжкістю хвороби, наявністю тромботичних ускладнень, локалізацією порушень мозкового кровообігу (стовбурова або кіркова), несприятливим наслідком.

За даними дослідження показників нуклеїнового гомеостазу в тканині головного мозку померлих від ІІ встановлено наявні локальні зміни рівня нуклеїнових кислот і активності нуклеаз в залежності від зони ураження головного мозку при інфаркті мозку (зона некрозу, межова та інтактна зони) та термінів захворювання, що свідчить про зв'язок реакції тканин головного мозку на ушкодження зі змінами нуклеїнового гомеостазу.

На моделі ІІ розроблена і підтверджена концепція (вимивання) нуклеїнових кислот із зони некрозу і потрапляння їх в кров і ліквор, що супроводжується достовірним зниженням рівня нуклеїнових кислот в ураженій тканині головного мозку та відповідним підвищенням їх в крові та спинномозковій рідині.

Електрофоретичний поділ РНК сироватки крові в поліакриламідному гелі хворих судинною патологією головного мозку ішемічного генезу корелює з даними, які отримані при дослідженні РНК в крові і лікворі хворих з хронічними і гострими порушеннями мозкового кровообігу. Перебіг судинного ішемічного патологічного процесу може бути пов'язаний з індивідуальними особливостями наявності і розподілу різних видів РНК, в тому числі їх мономерів.

Базуючись на клініко-параклінічних даних доведена доцільність використання РНК в лікуванні різних етапів хронічних та гострих судинних захворювань головного мозку ішемічного ґенезу.


СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


Андріюк Л.В. Роль нуклеїнового гомеостазу при різноманітних патологічних станах людського організму // Лікарська справа = Врачебное дело. – 1996. - № 3-4. – С. 3-6.

Андріюк Л.В. Клініко-діагностичне значення вмісту ДНК і РНК у лікворі та крові при церебральних інфарктах // Практична медицина. – 1997. – № 3-4. – С.24-27.

Андріюк Л.В. Кількісна характеристика нуклеїнових кислот і активності нуклеаз хворих церебросклерозом і артеріальною гіпертензією // Практична медицина. – 1998. - № 5-6. – С.88-92.

Андріюк Л.В. Рівень нуклеїнових кислот і активність нуклеаз сироватки крові при початкових проявах недостатності кровопостачання мозку // Практична медицина. – 1998. – № 3-4. – С.16-20.

Андріюк Л.В. Нуклеїнові кислоти і нуклеази в дослідженні ефективності тіоцетаму при лікуванні хворих з початковими проявами цереброваскулярної хвороби // Міжнародний неврологічний журнал. – 2005. – №3. – С. 27-32.

Андріюк Л.В. Роль нуклеїнових кислот і нуклеаз в патогенезі минущих порушень мозкового кровобігу // Галицький лікарський вісник. – 2000. – Т7, №4. – С. 12-15.

Андріюк Л.В. Характеристика нуклеїнового гомеостазу при ішемічних порушеннях мозкового кровообігу // Буковинський медичний вісник. – 2000. – Т.4, № 2. – С. 21-27.

Андріюк Л.В. Стан нуклеїнового гомеостазу при експериментальному інфаркті мозку // Експериментальна і клінічна фізіологія і біохімія – 2000. – №2. – С.36-45.

Андріюк Л.В. Взаємозв'язок порушень нуклеїнового гомеостазу з локалізацією ішемічного інсульту і його наслідком // Галицький лікарський вісник. – 2000. – Т. 7, №2. – С. 15-20.

Андріюк Л.В. Особливості нуклеїнового гомеостазу при дисциркуляторних енцефалопатіях // Буковинський медичний вісник. – 2000. – № 3. – С. 17-22.

Андріюк Л.В. Динаміка і взаємозв'язок біохімічних змін мозкової тканини і біологічних рідин при експериментальному ішемічному інсульті // Експериментальна і клінічна фізіологія і біохімія. – 2000. – №3. – С.24-31.

Андріюк Л.В. Актуальні питання розвитку минущих порушень мозкового кровообігу // Буковинський медичний вісник. – 2000. – Т.4, № 4. – С. 13-17.

Андріюк Л.В. Клініко-діагностичні особливості ішемічної патології головного мозку // Галицький лікарський вісник. - 2001. – Т.8, №4, – С.12-15.

Андріюк Л.В. Дослідження показників нуклеїнового