LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головного мозку

Церебральна гемодинаміка в хворих з початковими проявами недостатності кровопостачання мозку під впливом немедикаментозного лікування // Питання практичної медицини: Тези доп.наук.-практ.конф. співпрацівників спеціалізованої багатопрофільної клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. – Львів, 1992. – С. 63-64. (Дисертантом підготовлений літературний огляд, зібрані клінічні дані, проаналізовані результати досліджень, підготовлено роботу до друку).

Андріюк Л.В., Триндус Х.Я. Клініко-діагностичні особливості ішемічного інсульту // Проблеми клінічної неврології: історія, сучасність перспективи: Матеріали міжнародної наук.-практ.конф. – Львів, 2005. – С. 26-26. (Дисертант провів літературний огляд, взяв участь у підготовці клінічного матеріалу, провів лабораторні дослідження, аналіз даних, підготував роботу до друку).

Андріюк Л.В., Шевага В.М., Паєнок А.В. Ультраспектрофотометрія ліквору і фактори нуклеїнової природи // Acta medica Leopoliensia. - 1995. - Т.1, №1. – С. 63-65. (Дисертант провів літературний огляд, провів лабораторні дослідження, аналіз даних, підготував роботу до друку).

Андріюк Л.В., Шевага В.М. Інформативність показників нуклеїнового обміну при динамічних порушеннях мозкового кровообігу (ДПМК) і дисциркуляторних енцефалопатіях (ДЕ) // Український вісник психоневрології. – 1996. – Т. 4, вип. 3. – С. 91-92. (Дисертантом підготовлений літературний огляд, зібрані клінічні дані, проаналізовані результати досліджень, підготовлено роботу до друку).

Шевага В.М., Андріюк Л.В. Активність нуклеаз в сироватці крові і лікворі хворих на післятравматичну дисциркуляторну енцефалопатію // Медична діагностика. Організація і управління, методи і засоби, алгоритми, навчання технології і комп'ютеризація: Матеріали до Всеукр. наук.-практ.конф. 17-18 грудня 1992 р., м. Золочів Львів.обл. – К.; Львів, 1992. – С. 96-98. (Дисертант провів літературний огляд, взяв участь у підготовці клінічного матеріалу, провів лабораторні дослідження, аналіз даних, підготував роботу до друку).

Shewaga W., Аndriyk L. V. Zwiazek miedzy zaburzenuami hjmeostatazy a lokalizacya udaru neidokrowiennego oraz iego nastestwem // Wiadomosci lekarskie. – 2003. – Т.LV1, N 9-10. S. 442-449. (Дисертантом підготовлений літературний огляд, взята участь у підготовці клінічного матеріалу, проведений аналіз даних, підготовлена робота до друку).


АНОТАЦІЯ

Андріюк Л.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головного мозку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за фахом 14.01.15. – нервові хвороби. – Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, Київ, 2006 р.

В дисертації на основі клініко-інструментальних, клініко-біохімічних і експериментальних досліджень встановлено патогенетичне значення стану показників нуклеїнового гомеостазу в процесах хронізації та загострення цереброваскулярних захворювань ішемічного генезу. Досліджено зміни показників нуклеїнового гомеостазу в крові та лікворі хворих на різні форми хронічних та гострих ішемічних уражень головного мозку і виявлено, що зміни стану нуклеїнового гомеостазу залежать від гостроти захворювання, механізму розвитку патологічного процесу, тяжкості перебігу, локалізації судинних дисгемій. При визначенні стану локального нуклеїнового гомеостазу головного мозку при ішемічному інсульті виявлялося достовірне зменшення вмісту ДНК, РНК і сумарних нуклеїнових кислот в зоні некрозу та збільшенні активності кислої дезоксирибонуклеази і лужної рибонуклеази. В межовій зоні інфаркту зниження рівня нуклеїнових кислот вдвічі менше і зростає активність кислої рибонуклеази і лужної дезоксирибонуклеази. Експериментально встановлено, що реакція тканин головного мозку на ішемію пов'язана із порушенням нуклеїнового гомеостазу та патогенетично корелює зі змінами його показників у крові і лікворі, тобто наявний феномен "вимивання", який полягає в зниженні рівня ДНК і РНК в зоні некрозу та пенумбри і їх паралельному підвищенню в сироватці крові і спинномозковій рідині.

Використання комплексної терапії з включенням рибонуклеїнової кислоти у хворих на хронічні та гострі порушення мозкового кровообігу ішемічного генезу забезпечує виражений позитивний вплив на ефективність лікування, що підтверджено динамікою основних клінічних ознак, даними доплеросонографічних обстежень та показниками рівня нуклеїнових кислот і активності нуклеаз в сироватці крові та лікворі.

Ключові слова: нуклеїновий гомеостаз, ДНК, РНК, рибонуклеаза, дезоксирибонуклеаза, ішемічний інсульт, минущі порушення мозкового кровообігу, дисциркуляторна енцефалопатія, судинні захворювання головного мозку, діагностика, лікування.

АННОТАЦИЯ


Андриюк Л.В. Клинико-патогенетическое обоснование применения факторов нуклеиновой природы для диагностики, лечения и профилактики сосудистых заболеваний головного мозга. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук, по специальности 14.01.15. – нервные болезни. – Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л.Шупика МОЗ Украины, Киев, 2006 р.

В диссертации приведены теоретические обобщения и новые решения актуальной научной проблемы усовершенствования диагностической и лечебной тактики при сосудистых заболеваниях головного мозга путем уточнения патогенетического значения состояния нуклеинового гомеостаза при разных формах цереброваскулярной патологии, которое основывается на результатах комплексного клинического, клинико-лабораторного, инструментального и экспериментального исследований, взаимосвязи и развития изменений головного мозга с нарушениями уровня нуклеиновых кислот и активности ферментов их синтеза и распада — нуклеаз в крови и спинномозговой жидкости.

Проведено динамическое комплексное клинико-неврологическое, клинико-лабораторное обследование: определение уровня нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и активности кислых и щелочных нуклеаз (ДНК-аза I, ДНК-аза ІI, РНК-аза I, РНК-аза IІ) в сыворотке крови, ликворе и мозговой ткани; электрофоретическое разделение РНК сыворотки крови; инструментальное обследование: эхоэнцефалоскопия, компьютерная томография головного мозга, ультразвуковая допплерография экстра- и интракраниальных сосудов, церебральная ангиография 361 больного на разные формы цереброваскулярной патологии с хроническими и острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Выявлено взаимосвязь изменений показателей нуклеинового гомеостаза в крови и ликворе и клиническим течением цереброваскулярных заболеваний ишемического генеза. Изучено состояние локального нуклеинового гомеостаза коры головного мозга при ишемическом инсульте и установлено наличие изменений уровня нуклеиновых кислот и активности нуклеаз в зависимости от зоны поражения (зона некроза, пенумбры, интактная) и сроков заболевания, что свидетельствует о связи реакции ткани мозга на