LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головного мозку

судинних захворюваннях головного мозку ішемічного генезу шляхом уточнення патогенетичного значення стану нуклеїнового гомеостазу при різних формах цереброваскулярної патології, яке базується на результатах комплексного клінічного, клініко-лабораторного, інструментального та експериментального досліджень.

Завдання дослідження:

Проаналізувати клінічні особливості перебігу різних форм цереброваскулярної патології ішемічного генезу.

Уточнити клініко-інструментальні особливості ішемічних цереброваскулярних захворювань.

Вивчити показники стану нуклеїнового гомеостазу в сироватці крові та спинномозковій рідині у хворих на різні форми ішемічних судинних захворювань головного мозку (ППЦВХ, ДЕ, МПМК, інфаркт мозку).

Визначити особливості динаміки змін показників нуклеїнового гомеостазу в різні періоди розвитку ішемічних цереброваскулярних захворювань.

З'ясувати кореляційні співвідношення спрямованості і вираженості порушень нуклеїнового гомеостазу з клінічними характеристиками та особливостями перебігу порушень мозкового кровообігу.

Вивчити особливості стану локального нуклеїнового гомеостазу в різних зонах (некрозу, пенумбри, віддаленої) головного мозку хворих, що померли від ішемічного інсульту.

Дослідити стан нуклеїнового гомеостазу, зокрема співвідношення рівня нуклеїнових кислот, активності нуклеаз в сироватці крові, спинномозковій рідині та в різних ділянках головного мозку (зона некрозу, межова та інтактна зони) при експериментальному інфаркті мозку в різні періоди дослідження.

Розробити підходи до фармакологічної корекції змін стану нуклеїнового гомеостазу при хронічних і гострих судинних захворюваннях головного мозку ішемічного генезу.

Об'єкт дослідження: хронічні і гострі судинні захворювання головного мозку ішемічного генезу.

Предмет дослідження: стан нуклеїнового гомеостазу при судинних захворюваннях головного мозку ( в клініці та експерименті).

Методи дослідження: комплексне клініко-неврологічне обстеження; клініко-лабораторне обстеження: визначення вмісту нуклеїнових кислот (ДНК, РНК) і активності кислих і лужних нуклеаз (ДНК-аза І, ДНК-аза II, РНК-аза І, РНК-аза ІІ) в сироватці крові, лікворі та мозковій речовині; електрофоретичний поділ РНК сироватки крові; інструментальне обстеження: ехоенцефалоскопія, комп'ютерна томографія головного мозку, ультразвукова доплерографія екстра- та інтракраніальних судин, церебральна ангіографія; експериментальні та статистичні дослідження.

Наукова новизна роботи.

Вперше в клінічній ангіоневрології досліджено корелятивні взаємовідношення змін показників нуклеїнового гомеостазу в крові і лікворі та клінічного перебігу у хворих на різні форми хронічних та гострих ішемічних уражень головного мозку.

Вперше виявлено взаємозв'язок змін показників нуклеїнового гомеостазу в крові і лікворі та клінічним перебігом цереброваскулярних захворювань ішемічного генезу.

Вперше виявлено, що зміни стану нуклеїнового гомеостазу залежать від гостроти процесу, механізму розвитку патологічного процесу, тяжкості перебігу, локалізації судинних дисгемій.

Вперше визначено стан локального нуклеїнового гомеостазу в головному мозку при гострих ішемічних ураженнях головного мозку.

Вперше підтверджено наявність феномену "вимивання" при гострих ішемічних порушеннях головного мозку, яке полягає в зниженні рівнів ДНК і РНК в зоні некрозу та межовій зоні інфаркту і їх паралельному підвищені в крові та лікворі.

Вперше в експерименті досліджено стан локального нуклеїнового гомеостазу головного мозку і його співвідношення з показниками нуклеїнового гомеостазу в крові та лікворі при гострих ішемічних ураженнях головного мозку.

Вперше досліджено патогенетичне значення стану показників нуклеїнового гомеостазу в процесах хронізації та загострення цереброваскуляних захворювань ішемічного генезу.

Вперше досліджено значення показників нуклеїнового гомеостазу в компенсаторних, репаративних та деструктивних процесах в тканині головного мозку при хронічній та гострій цереброваскулярній патології ішемічного генезу.

Вперше застосовано препарати нуклеїнової природи для корекції клінічного перебігу та порушеного нуклеїнового гомеостазу при ішемічних ураженнях головного мозку різного генезу.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані дані щодо закономірностей змін стану нуклеїнового гомеостазу при гострих і хронічних судинних ураженнях головного мозку, які уточнюють патогенетичне значення порушень нуклеїнового обміну в розвитку цереброваскулярних порушень.

Ступінь підвищення рівня ДНК, активності кислих нуклеаз при інфарктах мозку може служити одним із додаткових уточнюючих показників визначення локалізації порушення мозкового кровообігу (вертебро-базилярний або каротидний басейн). Залежність ступеня дисбалансу в нуклеїновому гомеостазі, які виявляються в початкових фазах інсульту, від тяжкості його подальшого перебігу і ймовірності виникнення ускладнень дозволяє розглядати показник співвідношень РНК/ДНК, РНК-ази І /ДНК-ази І, як один з прогностичних чинників подальшого розвитку захворювання.

Рівень активності нуклеаз сироватки крові й ліквору, які пов'язані з патогенетичними змінами, що відбуваються в церебральному вогнищі ураження, можна використати як тест у диференціальній діагностиці різних форм порушень мозкового кровообігу. Визначені і впроваджені в клінічну практику основні показники нуклеїнового гомеостазу, що визначають нейрональне пошкодження на ранніх етапах розвитку судинних захворювань, впливають на тяжкість перебігу і їх прогноз. Доведена доцільність та ефективність застосування РНК в лікуванні хворих з порушеннями мозкового кровообігу. Показана необхідність корекції неврологічних порушень у хворих з початковими проявами цереброваскулярної патології.

Результати проведеного дослідження обгрунтували принципову можливість фармакологічної корекції нуклеїнового гомеостазу у хворих на порушення мозкового кровообігу. Результати досліджень впроваджені в клініко-діагностичний процес неврологічних відділень Львівської обласної клінічної лікарні, комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (м. Львів), Рівненської обласної клінічної лікарні, Івано-Франківської міської клінічної лікарні, Ужгородської обласної клінічної лікарні.

Результати досліджень також використовуються в педагогічному процесі на кафедрі невропатології та нейрохірургії Львівського національного медичного університету, кафедрі неврології Івано-Франківської медичної академії, кафедрі неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проаналізована вітчизняна та іноземна наукова література по проблемі, здійснено потенційний пошук, визначені тема, мета і завдання дослідження. Особисто проведене динамічне клінічне та більшість інструментальних обстежень хворих, аналіз даних