LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головного мозку

нейровізуалізації досліджень. Проведено біохімічні дослідження, оцінка і аналіз отриманих даних. Самостійно здобувачем проводилися експерименти на тваринах, моделювання інсульту, виділення та забір морфологічного матеріалу для дослідження, описання і аналіз отриманих результатів. Брав участь у проведенні ангіографії, комп'ютерної томографії, доплерографії. Дисертантом проведено статистичний аналіз результатів дослідження, написано всі розділи дисертації, сформульовані положення та висновки, підготовлені до друку наукові праці, виступи, науково обґрунтовані практичні рекомендації. Автором обґрунтовано застосування РНК при патологічних змінах нуклеїнового гомеостазу у хворих на цереброваскулярну патологію і доведена його ефективність в лікуванні.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, які включені до дисертації, оприлюднено на: Міжнародному конгресі "Новые технологии в реабилитации церебрального паралича", (Донецьк, Україна, 1994); 2-му східно-західноєвропейському конгресі по ангіології, (Варшава, Польща, 1995); Третьому з'їзді невропатологів Республіки Молдова, (Кишинів, 1995); Міжнародному Віденському конгресі по геріатрії, (Відень, 1996); Європейському симпозіумі "Hypertension in the elderly", (Краків, Польща, 1997); Нуково-практичному симпозіумі по тапакану, (м.Київ, 1997); Науково-практичній конференції "Сучасні аспекти невідкладної медичної допомоги", (м. Львів, 1997); Науково-практичній конференції "Реабілітація неврологічних хворих", (Радехів, 1999); Науково-практичних конференціях Львівського обласного товариства неврологів, (Львів, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005); Науково-практичній конференції "Цереброваскулярні захворювання та їх профілактика", (Івано-Франківськ – Яремче, 2000); VIII Конгресі світової федерації Українських лікарських товариств, (Львів – Трускавець, 2000); Пленумі науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, присвяченому року Здоров'я, (Тернопіль, 2001); Міжнародній науково-практичній конференції "Цереброваскулярні захворювання", (Львів, 2001); ІІ Національному конгресі неврологів, психіатрів та наркологів України, (Харків, 2002); Науково-практичній конференції "Новітні підходи в лікуванні інсультів", (Радехів, 2004).

Апробацію дисертації проведено на сумісному засіданні кафедри невропатології та нейрохірургії факультету післядипломної освіти, кафедри неврології медичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Львівського міського товариства невропатологів (3 листопада 2005 року, протокол № 18).

Публікації. Результати і основні положення дисертації опубліковано в 50 друкованих працях, в тому числі в 20 статтях в наукових фахових журналах сертифікованих ВАК України, отримано 2 патенти України на винахід.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, огляду літератури, 9 розділів власних досліджень, узагальнення, висновків, списку використаних джерел; ілюстрована 84 рисунками та 61 таблицею. Повний обсяг дисертації становить 354 сторінки, ілюстрації займають 15 сторінок. Список використаних джерел містить 883 найменування, з яких 581 кирилицею, 302 латиницею.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. В основу роботи покладено результати клініко-інструментального та клініко-лабораторного дослідження 307 хворих на різні форми цереброваскулярної патології ішемічного генезу з хронічними та гострими порушеннями мозкового кровообігу, які перебували на обстеженні та лікуванні в неврологічних і нейрохірургічних відділеннях комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Контрольну групу склали 104 особи, в тому числi: 50 – практично здорових; 27 – хворих на атеросклероз (АТ) i 27 – на артеріальну гіпертензію (АГ) без церебральних ускладнень. Включення в контрольну групу, крім здорових людей, хворих на основні судинні захворювання, на фоні яких виникала цереброваскулярна патологія, мало на меті виокремлення особливостей кількісних характеристик гомеостазу нуклеїнових кислот, які властиві саме судинним ураженням мозку, перш за все на найбільш ранніх етапах їх розвитку.

Середнiй вiк обстежених в основній групі становив 54,31,8 року; в контрольнiй групi - 53,32,1 року (здоровi – 51,31,8; хворi на АТ – 56,32,4; хворi на АГ – 53,41,0 року).

Таким чином, хворi, якi увiйшли до основної та контрольної груп були зпівставні за вiком, що є необхiдною умовою iнтерпретацiї отриманих результатiв.

Розподiл обстежених осiб за статтю в обох групах також не мав iстотної рiзницi. У всiх хворих всебічно досліджували клiнiчну картину захворювання з урахуванням скарг, даних анамнезу, соматичного неврологічного статусу в динаміці.

Фонове судинне захворювання дiагностували, виходячи з результатiв терапевтичного обстеження системи кровообігу, картини очного дна, даних інструментальних методiв (ЕКГ, рентгеноскопiя органiв грудної клiтки, за потребою – ехокардiографiя, фонокардiографiя) та лабораторних досліджень.

Основними судинними захворюваннями, на фоні якого виникала цереброваскулярна патологія ішемічного генезу були АТ, АГ та поєднання цих процесiв.

Характер, локалiзацiю i тяжкiсть судинного ураження мозку визначали за результатами детального клiнiчного та iнструментального дослiджень, в тому числi комп'ютерної томографiї мозку, церебральної ангiографiї, ультразвукової доплерографiї магiстральних артерiй голови, ехоелектроенцефалографiї, нейроофтальмологiчного i отоневрологiчного оглядів.

На основі цих даних у відповідності з прийнятою класифікацією всі хворі були розподілені на чотири групи.

Першу групу склали 42 хворих на початкові прояви цереброваскулярної хвороби (ППЦВХ). Серед них було (69%) чоловіків і (31%) жінок. Середній вік пацієнтів у групі становив 541,9 року.

У другу групу ввійшли 79 хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕ), в тому числі (62%) чоловіків і (38%) жінок. Середній вік пацієнтів у цілому по групі становив 591,8 року.

У третю групу увійшли 83 хворих на минущі порушення мозкового кровообігу (МПМК), в тому числі 53 пацієнти з ТІА і 30 – з церебральними гіпертонічними кризами. Серед обстежених хворих чоловіки склали (53%), жінки - (47%). Середній вік пацієнтів у цілому по групі становив 501,8 року.

Четверту групу склали 103 хворих на ішемічний інсульт (ІІ), серед яких 76 пацієнтів були обстежені в гострому періоді інсульту (перші три тижні від початку захворювання) і 27 хворих — у резидуальному періоді, через три і більше місяців після гострого судинного епізоду. Серед обстежених було (59,2%) чоловіків і (40,8%) жінок. Вік хворих у цілому по групі становив 561,9 року.

Дослідження нуклеїнового гомеостазу включало в себе визначення рівнів ДНК, РНК (методом Р.Г. Цанєва, Г.Г. Маркова) сумарних нуклеїнових кислот (методом А.С. Спіріна) в сироватці крові у хворих на ППЦВХ, ДЕ, МПМК та ІІ в динаміці захворювання та лікування, та у хворих на ДЕ, МПМК,