LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування фізичних чинників в реабілітації хворих на артроз

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ

УДК 616.72-007.248-085.8БОГАТИРЬОВА

Тетяна Вікторівна
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ В

РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА АРТРОЗ

14.01.33 – курортологія та фізіотерапія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового

ступеня доктора медичних наукОдеса – 2001

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у клінічному відділі Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України.


Науковий консультант: - доктор медичних наук, професор БАБОВ Костянтин Дмитрович, Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України, директор


Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, професор САМОСЮК Іван Захарович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. Щупика П.Л. МОЗ України, завідувач кафедри курортології та фізіотерапії


- доктор медичних наук, професор ТОНДІЙ Леонід Дмитрович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри фізіотерапії та курортології

- доктор медичних наук, професор ЄЖОВА Вікторія Олександрівна, Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М.Сеченова, провідний науковий співробітник клініки неврологіїПровідна установа: - Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ України, кафедра фізіотерапії факультету післядипломної освіти. м. Сімферополь


Захист дисертації відбудеться 1 червня 2001 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.41.608.01 Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України за адресою: 65014, м. Одеса, Лермонтовський пров., 6.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України за адресою: 65014, м. Одеса, Лермонтовський пров., 6

Автореферат розісланий 28.04. 2001 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук,

старший науковий співробітник ___________________ Г.О.Дмитрієва


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Ревматичні хвороби, охоплюючи 3 млн. населення України, створюють медичну і соціальну проблему суспільству (Дзяк Г.В., Вікторов А.П., Гришина Е.И., 1999, Коваленко В.Н., Каминский А.Г., 2000, Нейко Е.М., Головач И.Ю., 2000). Поширеність захворювань кістково-м'язової системи, серед яких переважають ревматичні, має тенденцію до прогресування і останніми роками збільшилась на 9 %. Одне з провідних місць у загальній структурі ревматичних захворювань посідають артрози, а серед них – остеоартроз і остеохондроз (Подчалимова В.В., 1982). Хоча артрози не стають безпосередньою причиною смерті людей, втім, враховуючи працездатний вік захворівших осіб, хронізацію процесу, схильність захворювання до періодичних загострень, виникаючий психічний та фізичний дискомфорт у стані хворих, значну втрату працездатності, ці недуги набувають у масштабах держави неабиякої значущості.

Питання оптимізації лікування хворих на артроз стоять насьогодні досить гостро. Артроз належить до захворювань, при яких до патологічного процесу залучаються не лише тканини суглобу, а й різною мірою інші органи та системи. У зв'язку з цим для ефективного впливу на хворих артрозом необхідно застосування таких лікарських чинників, яким притаманна мінімальна ушкоджуюча активність і різноплановий вплив на численні ланки патогенезу і саногенезу. Такий характер дії властивий природним і преформованим фізичним чинникам. Серед різних методів фізичної терапії при патології суглобів і хребта дегенеративно-дистрофічного характеру обгрунтованим є застосування природних лікувальних грязей (Пшетаковський І.Л., 1991; Григорьева В.Д и соав., 1992; Литвиненко А.Г., 1998). Проте, поряд з загальновизнаним впливом грязелікування на хворих артрозом відомими є й негативні сторони його дії у вигляді вираженої бальнеореакції, можливих ускладнень з боку серцево-судинної системи, поганої переносимості процедур у хворих старших вікових груп, недостатня його ефективність у ряду хворих у випадку тяжких дегенеративно-дистрофічних змін. Окрім того, застосування класичного грязелікування обмежено курортними умовами, а у позакурортній обстановці стає складним і трудомістким. Усе це передбачає опрацювання нових напрямків щодо оптимізації використання пелоїду. Вирішення цього завдання може бути здійснено шляхом опрацювання методик грязелікування шкодуючого характеру у вигляді використання малих дозувань пелоїду, біоактивних компонентів пелоїду, лікарських препаратів у малих дозуваннях, введених крізьшкіряним методом за допомогою електричного струму (електрофорез мікрострумами) крізь особливі ділянки тіла – точки акупунктури – пунктурна мікрофізіотерапія. Практичний досвід показав, що програма підвищення ефективності грязелікування хворих на артроз може бути виконаною за рахунок залучення до комплексу з пелоїдотерапією методів рефлексотерапії. Останнім десятиріччям ці методи немедикаментозного лікування поставлені на якісно новий шабель у зв'язку з активним опрацюванням наукового обгрунтування їхнього застосування при різних захворюваннях, а також з застосуванням не лише голок, а й сучасних засобів впливу на точки акупунктури, таких як електроакупунктура, крізьшкіряна електронейростимуляція, лазеропунктура тощо (Самосюк І.З., Лисенюк В.П., 1994). Дослідження у цьому напрямку є надзвичайно актуальними та перспективними, оскільки розширюють можливість використання природних фізичних чинників не лише за санаторно-курортних умов, а й у загальномедичній мережі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали дисертації є фрагментом ряду планових науково-дослідних робіт, виконаних Українським НДІ медичної реабілітації та курортології з 1985 по 2000 рік №№ держреєстрації: VA01001585P; 0193V023664; 0195V019459; 0197V015880; 0199V001446 за завданнями Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства України у справах науки і технологій, присвячених виробленню методів відновлювального лікування хворих на ревматичні хвороби із застосуванням фізичних чинників. Фрагменти НДР по застосуванню фізичних чинників в реабілітації хворих на