LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комбінованого застосування інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту та системної ензимотерапії при діабетичній ретинопатії


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВґЯ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


ім. П. Л. ШУПИКА
ШВЕД Андрій Миколайович
УДК : 617.735-02:616.379-008.64-085.35]-092
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ФЕРМЕНТУ ТА

СИСТЕМНОЇ ЕНЗИМОТЕРАПІЇ ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ РЕТИНОПАТІЇ

14. 01. 18 – офтальмологія

АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня


кандидата медичних наук


Київ – 2006Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі ЛОР та очних хвороб Тернопільського Державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, МОЗ України.


Науковий керівник: доктор медичних наук, член-кор. НАН та АМН України,

професор Сергієнко Микола Маркович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри офтальмології.


Офіційні опоненти: Доктор медичних наук, доцент Риков Сергій Олександрович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри офтальмології.


Доктор медичних наук Скрипник Рімма Леонідівна, доцент кафедри очних хвороб Національного медичного університету

ім. акад. О.О. Богомольця.


Провідна установа: Донецький Державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, кафедра офтальмології.
Захист відбудеться „ 3 " __лютого___ 2006 року о __12___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 26.613.05 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (03680, Україна, м. Київ, просп. Комарова, 3, „Центр мікрохірургії ока").

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).


Автореферат розісланий „_29_" ____грудня____ 2006 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент Лаврик Н.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) є одним з найбільш розповсюджених захворю-вань в популяції і в даний час в світі зареєстровано більше 190 млн хворих з цією патологією. Сліпота у хворих на ЦД наступає в 25 разів частіше, інвалідність по причині втрати зору відмі-чається більше ніж у 10 % пацієнтів (Т.А.Алифанова, И.Л.Ферфильфайн, 1999; О.Б.Ченцова, В.П.Можеренков,1999; А.С.Ефимов и соавт.,2005; E.Kohner,1999).

До специфічних діабетичних уражень ока відноситься діабетична ангіоретинопатія, яка виявляється у пацієнтів з ЦД І типу в 20 – 80 %, а при ЦД ІІ типу – у 30 – 90 % випадків (Є.І.Аніна і співавт.,2003; Т.М.Миленькая и соавт.,2003). Одночасно слід відмітити, що, не дивлячись на пев-ні досягнення в лікуванні самого цукрового діабету, появі все нових і більш досконалих цукрозни-жуючих засобів і програм терапії, частота розвитку діабетичної ретинопатії (ДР) залишається стабільною величиною і становить 60-80% (С.С.Ильенков, Е.Н.Филютина,1996; Н.Т.Старкова,1996; А.С.Ефимов и соавт,2005).

Наведені статистичні дані про розповсюдження та прогресування ДР навіть на фоні терапії діабету дозволяють припустити, що при лікуванні не враховуються певні пускові механізми та патогенетичні ланки діабетичної ретинопатії. В дослідженнях останніх років дискутується декілька концепцій щодо безпосередніх причин структурно-функціональних порушень судинної стінки у хворих на ЦД (З.Ф.Веселовська, Т.В.Кіндій,2001; С.Эйдельман,1999; А.С.Ефимов,1989; Г.Д.Жабоедов и соавт.,2000). Серед них – феномен глюкозотоксичності з його різноплановим впливом на тканини організму, активація перекисного окислення ліпідів на фоні блокади системи антиоксидантного захисту, порушення імуногенезу з явищами імунокомпетентного пошкодження базальних мембран мікросудин, а в подальшому індукції процесів ангіо- і фібриногенезу (ВООЗ,1999; В.А.Галенок и соавт.,1999). Немаловажне значення в розвитку і прогресуванні ДР мають NO-індукована ендотеліальна дисфункція та порушення в системі гемокоагуляції (М.И.Балаболкин,2000; А.П.Калинин и соавт.,1999; К.М.Амосова і співавт.,2004).

У зв'язку з цим актуальною є апробація препаратів з широким терапевтичним спектром, які одночасно можуть впливати на різні патогенетичні ланки ДР. До таких засобів відносять поліензимний препарат вобензим, який має антиоксидантні, імуномодулюючі, гемореологокорек-туюючі та антифіброзні властивості (И.М.Логай, О.М.Петруня,2001; В.А.Насонова, С.М.Гавалов, 1999; Г.Штаудер,1996). Крім того, беручи до уваги той факт, що ДР є проявом універсальної ангіо-патії і при ній вже на ранніх стадіях розвивається спазм, а пізніше і гіаліноз судинної стінки вна-слідок недостатньої секреції ендотелійрелаксуючого фактору, надлишкової секреції ендотеліну, а механізмами реалізації цих порушень можуть бути зниження периферичної мікрогемоциркуляції з розвитком циркуляторної та тканинної гіпоксії (Г.Д.Жабоедов и соавт.,2000), то теоретично досить обгрунтованим є застосування інгібіторів ангіотензин-перетворювального ферменту (ІАПФ) у хворих на ЦД з ангіо- та ретинопатіями (В.Н.Канюков и соавт.,2000). Однак, повідомлень про широкі клінічні дослідження ефективності ІАПФ та препаратів системної ензимотерапії у хворих з діабетичною ретинопатією в літературі не представлено. Не вивчено також механізмів реалізації лікувального впливу даних лікарських засобів у хворих з різними стадіями діабетичної ретинопатії, що стало одним із завдань даного дослідження.

Звязок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дане дисертаційне дослідження є складовою частиною комплексної НДР кафедри факультетської терапії з ендокринологією Тернопільського Державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського на тему „Клініко-патогенетичні та морфо-функціональні особливості ІХС при супутньому хронічному бронхіті, цукровому діабеті, експерементальному гіпертиреозі, виразковій хворобі та їх диференційована терапія" номер держреєстрації 0103 V 001017, виконавцем якої є пошукач. Дисертаційна робота затверджена РПК 18 лютого 2005 року, протокол № 1.

Мета і задачі дослідження: підвищити ефективність