LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комбінованого застосування інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту та системної ензимотерапії при діабетичній ретинопатії

лікування хворих з діабетичною ретинопатією шляхом застосування іАПФ моексиприлу та системної ензимотерапії вобензимом в залежності від особливостей клінічного перебігу захворювання, зумовленого змінами імунної реактивності, вільнорадикального окислення ліпідів та мікрогемоциркуляції сітківки ока.

У відповідності з поставленою метою були визначені наступні завдання:

 • Розробити критерії ранньої діагностики різних стадій діабетичної ангіоретинопатії за даними дослідження морфологічних та функціональних змін органа зору.

 • Вивчити залежність ступеня вираженості клінічних проявів та функціональних змін органа зору від порушень імунної реактивності, процесів ліпопероксидації та мікрогемореології у хворих з різними стадіями діабетичної ретинопатії.

 • Оцінити клінічну ефективність загальноприйнятої комплексної терапії у хворих на цукровий діабет з різними стадіями ретинопатії.

 • Дослідити вплив вобензиму на імунну реактивність, систему антиоксидантного захисту та мікрогемоциркуляцію сітківки ока у хворих з різними стадіями діабетичної ретинопатії.

 • Визначити вплив моексиприлу на функціональний стан ока та мікроциркуляцію сітківки у хворих з різними стадіями діабетичної ретинопатії.

 • Визначити безпосередню (через 3 тижні) терапевтичну ефективність, а також віддалені (через 6 місяців) результати лікування моексиприлом та вобензимом у хворих з різними стадіями діабетичної ретинопатії.

 • Розробити комплексну програму діагностики та лікування хворих на діабетичну ретинопатію.

  Обєкт дослідження. 174 хворих на ЦД з різними стадіями діабетичної ретинопатії та 20 здорових людей контрольної групи.

  Предмет дослідження. Динаміка функціонального стану органа зору, активності вільнорадикального окислення ліпідів, імунної резистентності організму та рівня мікрогемоциркуляції сітківки ока у хворих з різними стадіями діабетичної ретинопатії під впливом монотерапії та комбінованого лікування вобензимом і моексиприлом.

  Методи дослідження – загальноклінічне обстеження доповнювали детальним досліджен-ням офтальмологічного статусу за допомогою компґютерної програми „Oculus" (А.С. Сенякіна і співавт.,2002) з визначенням контрастної чутливості, кольоросприйняття та гостроти зору, крім того, візометрію проводили також за допомогою таблиць з оптотипами білого кольору на чорному фоні; якісні та кількісні параметри мікрогемоциркуляції сітківки ока отримували за допомогою компґю-терного аналізу ретинофотограм; активність ПОЛ та стан АОСЗ визначали за змістом в плазмі крові МДА, ДК, ПУ, СОД, ГО, ГВ, б-токоферолу і ретинолу; імунну резистентність організму оцінювали за змінами клітинної (CD3+, CD4+, CD8+, CD22+) та гуморальної (ЦІК, Ig G, M, A) ланок; статистичну обробку отриманих результатів проведено за допомогою компґютерних програм „Statistica v5" та „Excel".

  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше запропоновано новий спосіб діагностики гостроти зору за допомогою таблиць з оптотипами білого кольору на чорному фоні, що суттєво підвищує діагностичну спроможність методу ( патент №2003043940 від 29.04.2003 р.).

  Встановлено, що вираженість клінічних проявів та функціональні порушення органа зору у хворих з діабетичною ретинопатією визначаються локалізацією і вираженістю мікрогемоциркуля-торних порушень на очному дні та ступенем змін вільнорадикального окислення ліпідів, дисбалансу клітинної та гуморальної ланок імунітету.

  Вперше встановлено, що під впливом моексиприлу достовірно покращуються параметри мікрогемоциркуляції сітківки ока, на що вказувало відновлення артеріоло-венулярного коефіцієнту і збільшення кількості функціонуючих судин, а також суттєво знижувалась активність вільнорадикального окислення ліпідів, що супроводжувалось покращенням функціональних показників органа зору (гостроти зору, кольоросприйняття та контрастної чутливості).

  Виявлено виражену антиоксидантну (що проявилась достовірним зниженням МДА, ДК, ПУ, ГО і відновленням функціональної здатності глютатіонової, вітамінних і СОД-залежної антиради-кальних систем захисту) та імуномодулюючу дію (про що свідчить достовірне збільшення кількості субпопуляцій Т-лімфоцитів СД3+, СД4+, СД8+, зростання їх функціональної активності та зниження вмісту В-лімфоцитів СД22+ і ЦІК) поліензимного препарату вобензиму, а також його значний протинабряковий і ангіопротекторний ефекти на морфофункціональний стан судин та сітківку ока.

  Вперше доведено високу клінічну ефективність комбінованої терапії іАПФ моексиприлом і поліензимним препаратом вобензимом у хворих з різними стадіями ДР та можливість попе-реджувати прогресування патологічного процесу за рахунок покращення морфофункціонального стану мікросудин ока та нормалізації параметрів імунного статусу, відновлення рівноваги в системі про- і антиоксидантного захисту у хворих з різними стадіями діабетичної ретинопатії.

  Практичне значення отриманих результатів. Для своєчасної ранньої діагностики пору-шень функції зорового аналізатора у хворих з різними стадіями ДР, а також з метою оцінки адекватності використовуваних програм лікування запропоновано проводити комплексне дослідження не лише візометрії, але й кольоросприйняття, контрастної чутливості, ретинофотографії, параметрів ПОЛ та імунограми. Зміни кольоросприйняття та контрастної чутливості є більш ранніми показниками функціонального порушення органа зору, ніж візометрія.

  Встановлено, що застосування традиційних програм лікування хворих з діабетичною ретино-патією дозволяє добитися покращення клінічного стану та функціональної здатності зорового аналізатора, але у цих пацієнтів залишаються порушення в системах імунної резистентності і перекисного окислення ліпідів і мікрогемоциркуляції на очному дні, що створює умови для прогресування патологічного процесу в сітківці.

  Доведена клінічна ефективність у хворих на діабетичну ретинопатію комбінованого ліку-вання з включенням інгібітора АПФ моексиприлу та поліензимного препарату вобензиму, застосу-вання яких дозволяє добитися швидкого клінічного ефекту, що проявляється підвищенням гостро-ти зору, кольоросприйняття та контрастної чутливості з одночасною нормалізацією імунного ста-тусу, процесів ліпопероксидації та гемомікроциркуляції ока, а довготривала (6 місяців) підтри-муюча терапія моексиприлом у цих пацієнтів зупиняє прогресування діабетичної ретинопатії.

  Результати проведених досліджень і запропонована програма лікування хворих з ДР впроваджена в практику роботи Республіканського офтальмологічного центру мікрохірургії ока (Київ), офтальмологічного та ендокринологічного відділень Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних клінічних лікарень, Рівненського діагностичного центру. Основні


 •