LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комбінованого застосування інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту та системної ензимотерапії при діабетичній ретинопатії

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю „Хірургічне лікування та реабілітація хворих з офтальмологічною патологією.- К.: КМАПО ім. П.Л.Шупика, 2004.- с. 251 – 252.

9. Швед А.М. Зміни параметрів реоофтальмограми у хворих з діабетичною ангіретинопатією / Здобутки клініч.та експерим. медицини. – Тернопіль "Укрмедкнига", 2001. – Вип. 6. – С. 58 – 59.

10. Швед А.М. Ранні діагностичні критерії функціональних змін сітківки у хворих на цукровий діабет / Матер. V Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль, 10 – 12 травня 2001 року. – Тернопіль „Укрмедкнига", 2001. – С. 234.

11. Швед А.М. Клінічна ефективність вобензиму у хворих на діабетичну ретинопатію / Збірник рефератів наукових статей „Опыт и перспективы системной энзимотерапии" під ред. проф. В.М. Коваленко. – Київ „ФАДА, ЛТД", 2003. – ч 2. – с. 93.

12. Швед А.М. Динаміка параметрів електроретинограми під впливом моексиприлу у хворих з діабетичною ангіоретинопатією / Науково-практичний журнал „Українські медичні вісті". Тези доповідей VII зїзду Всеукраїнського лікарського товариства, м. Тернопіль, 16 – 17 травня 2003 року. – Київ, 2003. – т 5 №1 (63). – с. 143.

13. Швед А. М. Обгрунтування застосування моексиприлу та вобензиму у хворих на діабетичну ретинопатію / Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції „Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології", м. Тернопіль 4 – 5 листопада 2004 року. – Тернопіль „Укрмедкнига", 2004. – с. 77 – 78.

14. Швед А.М., Давидович Н.Я., Вербицька О.В. Метод корекції імунологічного статусу у хворих на цукровий діабет 1-го типу з порушенням морфо-функціонального стану печінки етимізолом / Інформ. лист. – Київ, 2000. - № 123. Здобувачем проведено підбір хворих, їх офтальмологічне обстеження, зроблено статистичну обробку отриманих даних, підготовлено матеріал до видання.

15. Швед А.М., Давидович Н.Я., Вербицька О.В. Метод корекції порушень ліпопероксидації у хворих на цукровий діабет 1-го типу з морфо-функціональними змінами печінки син-тетичним селенвмісним антиоксидантом неоселеном / Інформ. лист. – Київ, 2000. - № 124. Здобувачем проведено підбір хворих, їх офтальмологічне обстеження, зроблено статистичну обробку отриманих даних, підготовлено матеріал до видання.

16. Швед А.М., Мартинюк Л.П., Литвин І.Б. Терапевтична ефективність моексиприлу у хворих на діабетичну ретинопатію різних стадій / Збірник наукових праць ХLV підсумкової міжрегіональної науково-практичної конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини", Тернопіль, 7 червня 2002 р.– Тернопіль „Укрмедкнига", 2002.–випуск 7.–с.92. Здобувачем підібрано тематич-них хворих, проведено їх офтальмологічне обстеження, проаналізовано клінічну ефективність моексиприлу, зроблено статистичну обробку отриманих даних, підготовлено матеріал до друку.

17. Швед А.М., Давидович Н.Я., Давидович О.В. Оцінка ефективності терапії з включенням харчового додатку неоселену у хворих на цукровий діабет 1-го типу з ураженням печінки за даними динаміки клінічної симптоматики / Збірник наукових праць ХLV підсумкової міжрегіональної науково-практичної конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини", Тернопіль, 7 червня 2002 р. – Тернопіль „Укрмедкнига", 2002. – випуск 7. – с. 33. Здобувачем підібрано тематичних хворих, проаналізовано клінічну ефективність неоселену, зроблено статистичну обробку отриманих даних.

18. Швед А.М., Вівчар Н.М. Комп'ютерна реоофтальмографія – об'єктивний експрес-метод оцінки ретинальної вазоактивності антигіпертензивних препаратів при діабетичній та гіпертонічній ретинопатії / Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми діагностики та лікування ендокринопатій", м. Вінниця, 30 – 31 січня 2003 року. – Вісник Вінницького Державного медичного університету, 2003. - №1 – 2. – с. 393. Здобувачем проведено підбір хворих, зроблено їх офтальмологічне обстеження, статистичну обробку отриманих даних, підготовлено матеріал до видання.
А Н О Т А Ц І Я

Швед А.М. Клініко-патогенетичне обгрунтування комбінованого застосування інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту та системної ензимотерапії при діабетичній ретинопатії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія. – Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, МОЗ України, Київ, 2005.

Результати дослідження свідчать, що до основних патогенетичних ланок розвитку та прогресування діабетичної ретинопатії належать порушення мікрогемоциркуляції сітківки ока, імунної реактивності та активація процесів вільнорадикального окислення ліпідів і пригнічення антиоксидантних систем захисту з розвитком синдрому капіляротрофічної недостатності, що в кінцевому результаті приводить до зниження гостроти зору, кольоросприйняття і контрастної чутливості у хворих на цукровий діабет.

Включення в комплексну терапію інгібітора АПФ моексиприлу та препарату для системної ензимотерапії вобензиму дозволяє суттєво покращити або нормалізувати кровопостачання сітківки ока, параметри ВРОЛ та імунної реактивності у всіх хворих з васкулярною ДР, 92,0 % - з ексудативною, 86,4 % - з геморагічною та в 50,0 % - з проліферативною ретинопатією, що супроводжується покращенням показників функціональної здатності зорового аналізатора.

Ключові слова: діабетична ретинопатія, мікрогемоциркуляція сітківки, вільнорадикальне окислення ліпідів, імунна реактивність, вобензим, моексиприл.


А Н Н О Т А Ц И Я

Швед А.Н. Клинико-патогенетическое обоснование комбинированного применения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и системной энзимотерапии при диабетической ретинопатии. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.18 – офтальмология. – Киевская медицинская академия последипломного обучения им. П.Л. Шупика, МЗ Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена исследованию динамики функционального состояния глазного анализатора (использованы современные методики исследования: визометрия стандартным и ав-торским методами, определение параметров цветоощущения, контрастной чувствительности, со-стояния иммунной резистентности, активности про- и антиоксидантных систем организма, а также качественных и количественных (морфометрия сосудов сетчатки І и ІІІ порядка) показателей