LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного застосування фізичних чинників у відновлювальному лікуванні дітей з бронхіальною астмою

активних запальних процесів у бронхолегеневій системі найбільш ефективне комплексне використання інгаляцій водного розчину препарату "мумійо-Вітас" і штучного мікроклімату соляного аерозолю, тому що їхнє застосування сприяє потенціюванню протизапальної і десенсибілізуючої дії.

11. У дітей, які страждають на БА, вплив на ділянку проекції селезінки випромінюванням арсенід-галієвого лазера та інтерференційних струмів сприяє підвищенню ефективності комплексного лікування за рахунок потенціювання десенсибілізуючого ефекту. При цьому більш стійкий терапевтичний ефект у хворих спостерігається при призначенні лазеротерапії.

12. Розроблено схему моніторингу за перебігом БА в дітей, яка передбачає різні рівні обстеження (базове, поточне й етапне), що дозволяє оптимізувати і стандартизувати обсяг діагностичних заходів у дітей у періоді ремісії і підвищити ефективність контролю за перебігом БА при диспансерному спостереженні.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

МОНОГРАФІЇ

1. Рекомендовані стандарти санаторно – курортного лікування / За ред. Е.О.Колесника, К.Д.Бабова, М.П.Дриневського: Розроб.: Л.І.Астратова, Т.О.Беліченко...С.Ф.Гончарук та ін. // К.: Купріянова, 2003. – 416 с. (Здобувачем розроблені стандарти санаторно – курортного лікування хворих з неспецифічними захворюваннями органів дихання).

2. Основы общей физиотерапии, медицинской реабилитации и курортологии:Учеб.пособие /В.В.Кенц, И.П.Шмакова, С.Ф.Гончарук, А.В.Касьяненко, Е.О.Рожкова // Одесса: Фотосинтетика, 2004.–154 с. (Дисертантом самостійно написані глави 4.Аэрозоль- и аэроионотерапия и 5. Лечение факторами преформированной воздушной среды).

3. Гончарук С.Ф. Восстановительное лечение детей с бронхиальной астмой // Одесса: Астропринт, 2004. – 204 с.

БРОШУРА

4. Физиотерапия и медицинская реабилитация в педиатрии: Учебно – метод. пособие /И.П.Шмакова, В.В.Кенц, С.Ф.Гончарук, А.В.Касьяненко, Е.О.Рожкова // Одесса: Полиграфический центр,2003.-39 с. (Здобувачем самостійно написаний розділ. Заболевания органов дыхания и миндалин).

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

5. Гончарук С.Ф. Основные механизмы реализации лечебного действия спелеотерапии // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія.-1995.- № 1.- С.39- 43.

6. Морфо-функциональные и метаболические аспекты стимуляции функционального состояния тимуса излучением гелий-неонового лазера / Е.С.Павлова, С.Ф.Гончарук, Е.И.Бахолдина, А.Д.Скридоненко, Б.А.Насибуллин // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія.-1995.-№2-3.-С.40-41. (Дисертантом проаналізовані дані досліджень і сформульовані висновки).

7. Гержановская Н.А., Гончарук С.Ф., Полищук Т.А. Анализ эффективности использования физических факторов при лечении тяжёлых и среднетяжёлых форм бронхиальной астмы у больных разных возрастных групп // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія.-1995.-№ 4.-С.39-42. (Автором здійснено набір матеріалу, статистична обробка, написані висновки).

8. Клинико - иммунологическая и радиотермометрическая оценка эффективности комплексного использования нормобарической гипокситерапии и аэрозоля хлорида натрия у детей с бронхиальной астмой / А.Г.Литвиненко, С.А.Коробов, С.Ф.Гончарук, Е.И.Бахолдина, В.А.Розанов // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія.–1997.-№4.–С.6-9. (Автором здійснено набір матеріалу, його аналіз і сформульовані висновки).

9. Гончарук С.Ф., Минков И.П. Дифференцированные показания к назначению препаратов, стабилизирующих мембраны тучных клеток у детей, больных бронхиальной астмой // Актуальні питання фармацевтичной та медичной науки та практики: Збірник наукових статей.- Запоріжжя, 1999.-Вип.V.-С.25-26. (Здобувачем проведені дослідження з вивчення ефективності даних препаратів і розроблені диференційовані показання до їхнього призначення).

10. Морфологическая, иммунологическая и метаболическая реакции тимуса и селезёнки на воздействие искусственной среды соляного аэрозоля в эксперименте / Е.С.Павлова, С.Ф.Гончарук, Е.И.Бахолдина, А.Д.Скридоненко, Б.А.Насибуллин // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія.-2000.-№2.-С.27-29. (Дисертантом проведено набір матеріалу, систематизовані дані досліджень і сформульовані висновки).

11. Мінков І.П., Гончарук С.Ф. Клінічна ефективність препарату "Тайлед Мінт" при лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму // Одеський медичний журнал.-2001.-№1.-С.44-46. (Автором здійснено набір матеріалу, проведена статистична обробка, сформульовані висновки).

12. Спектр причиннозначущих алергенів у дітей, хворих на бронхіальну астму, у різні вікові періоди / С.Ф.Гончарук, Є.А.Пуришев, І.П.Мінков, Е.А.Петрашевич, В.В.Фролова, А.В.Звездіна, С.А.Маклакова // Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л.Щупика.-Київ.-2001.- Вип.10, книга2.-С.282-285. (Здобувачем проведено аналіз данних і сформульовані висновки).

13. Изучение механизма иммуномодулирующего влияния арсенид – галлиевого лазера на область проекции селезёнки в эксперименте / Е.С.Павлова, С.Ф.Гончарук, Б.А.Насибуллин, А.Д.Скридоненко, Е.И.Бахолдина // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія.-2002.-№1.-С.37-39. (Дисертантом систематизовані дані досліджень і сформульовані висновки).

14. Гончарук С.Ф., Касьяненко Г.В. Моніторинг перебігу бронхіальної астми у дітей // Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина".-2002.-Випуск18.-С.78-79. (Автором розроблена схема моніторингу перебігу бронхіальної астми в дітей, сформульовані висновки).

15. Гончарук С.Ф. Проблеми організації відновного лікування дітей, хворих на бронхіальну астму, в Україні й основні напрямки їх розв'язання // Одеський медичний журнал.-2003.- №1.-С.45- 47.

16. Иммуномодулирующее действие комплексного использования излучения арсенид – галлиевого лазера на область селезёнки и камерной спелеотерапии у детей, больных бронхиальной астмой / С.Ф.Гончарук, Е.С.Павлова, А.С.Ручкина, Е.И.Бахолдина // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія.-2003.-№1.-С.15-17. (Автором здійснено набір матеріалу, проаналізовані дані досліджень, сформульовані висновки).

17. Гончарук С.Ф. Микроэкологические аспекты бронхиальной астмы у детей разных возрастных групп Одесского региона // Вісник морської медицини.-2003.- №1.- С.18-22.

18. Гончарук С.Ф. Эффективность комплексного назначения ингаляций мумиё и камерной спелеотерапии в восстановительном лечении больных бронхиальной астмой детей // Вестник физиотерапии и курортологии.-2003.- №1.-С.42 - 44.

19. Применение интерференц - и спелеотерапии в восстановительном лечении больных бронхиальной астмой детей / С.Ф.Гончарук, Е.С.Павлова, Е.И.Бахолдина, О.Д.Косенко, Т.И.Федорчук // Медична реабилітация, курортологія, фізіотерапія.-2003.-№2.-С.10-12. (Дисертантом здійснено набір матеріалу, проведені статистична обробка і систематизація отриманих даних, сформульовані висновки).

20. Коррекция вегетативных нарушений у детей с бронхиальной астмой Одесского региона при комплексном использовании нормобарической гипокситерапии и камерной спелеотерапии / С.Ф.Гончарук, А.В.Касьяненко, С.А.Коробов, Н.В.Домбровская // Вісник морської медицини.-2003.- №3.-С.139-143. (Здобувачем здійснено набір