LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного застосування фізичних чинників у відновлювальному лікуванні дітей з бронхіальною астмою

матеріалу, проведені статистична обробка і систематизація отриманих даних, сформульовані висновки).

21. Гончарук С.Ф. К вопросу о комплексном назначении физических факторов в восстановительном лечении детей с бронхиальной астмой // Вестник физиотерапии и курортологии.-2003.-№3.-С.35-37.

22. Гончарук С.Ф., Касьяненко А.В. Структура хронических бронхообструктивных и аллергических заболеваний у родственников детей, больных бронхиальной астмой // Буковинський медичний вісник.-2003.-Том7,№4.-С.60-62. (Дисертантом проведені статистична обробка і систематизація матеріалу, сформульовані висновки).

23. Гончарук С.Ф. К вопросу о систематизации сочетанного назначения лечебных физических факторов и лекарственных препаратов базисной терапии в восстановительном лечении детей с бронхиальной астмой //Вестник физиотерапии и курортологии.-2004.-№2.-С.54-56.

24. Частота обнаружения Mycoplasma pn. и Chlamydia sp. у больных бронхиальной астмой детей с помощью праймерзависимой полимеразной цепной реакции /С.Ф.Гончарук, В.П.Петрашевич, И.П.Матвеева, Л.Р.Михайленко, И.В.Ходорчук, А.В.Касьяненко // Буковинський медичний вісник.- 2004.-Том8,№3.-С.75-78. (Дисертантом запропонована ідея і проведено аналіз результатів дослідження).

25. Гончарук С.Ф. О принципах использования физических факторов в восстановительном лечении детей с бронхиальной астмой // Український бальнеологічний журнал.- 2004.-№2.-С.48-50.

ПАТЕНТ

26. Пат. 98052599 Україна, МКІ А61 №5/06/ К.Д.Бабов, С.Ф.Гончарук, О.С.Павлова, А.Г.Литвиненко, А.С.Ручкина, Т.І.Федорчук, Е.І.Бахолдіна Спосіб лікування дітей, хворих на атопічну форму бронхіальной астми у періоді реміссії (Україно); Укр. НДІ МР та К. - № 42665; Заявл. 19.05.1998; Опубл.15.10.2001; Бюл.№9.-3 с. (Здобувачем запропонована ідея, здійснено набір матеріалу й аналіз отриманих результатів).

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

27. Фізичні чинники у реабілітації хворих з неспецифічними захворюваннями бронхо-легеневої системи: Методичні рекомендації /Укр. НДІ МР ТА К.: Уклад.: К.Д.Бабов, М.В.Лобода, Е.О.Колісник, А.Г.Литвиненко, Л.Ю.Міхно, Г.О.Дмитрієва, Ю.М.Мостовий, Ю.М.Ладуба, С.Ф.Гончарук, О.С.Павлова, Л.І.Фісенко, Т.І.Федорчук / Одеса.- 1996.- 24 с. (Дисертантом написаний розділ - лікування дітей з бронхіальною астмою).

28. Застосування фізичних факторів у відновному лікуванні дітей з бронхіальною астмою: Методичні рекомендації / ОДМУ. Укрмедпатентінформ. Уклад.: І.П.Шмакова, С.Ф.Гончарук, Г.В.Касьяненко / Київ.–2003.–21с. (Здобувачем обґрунтовано і розроблено підхід до комплексного призначення фізичних чинників, систематизоване їхнє призначення).

ИНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТКИ

29. Использование интерференц-терапии на область проекции селезёнки в комплексном лечении детей, больных бронхиальной астмой: Информ. листок № 306-96/ОЦНТЭИ; Сост.: А.Г.Литвиненко, С.Ф.Гончарук, Е.С.Павлова, Е.И.Бахолдина, О.Д.Косенко, А.С.Ручкина /Одесса,1996. (Автором запропонована ідея, здійснено набір і систематизація матеріалу).

30. Ингаляционное применение мумиё при лечении детей, больных бронхиальной астмой: Информ. листок №307-96/ОЦНТЭИ; Сост.: А.Г.Литвиненко, С.Ф.Гончарук, Е.С.Павлова, Т.И.Федорчук / Одесса,1996. (Здобувачем запропонована ідея і проведено аналіз результатів дослідження).

31. Использование нормобарической гипокситерапии в комплексе с камерной спелеотерапией при лечении детей, больных бронхиальной астмой: Информ. листок №309-96/ОЦНТЭИ; Сост.: С.Ф.Гончарук, С.А.Коробов, Е.И.Бахолдина, Т.И.Федорчук /Одесса,1996. (Дисертантом запропонована ідея, здійснений набір і систематизація матеріалу).

32. Моніторинг перебігу бронхіальної астми у дітей: Інформ. лист №243/ОДМУ. Укрмедпатентінформ; Уклад.: І.П.Шмакова, С.Ф.Гончарук, Г.В.Касьяненко /Київ,2002. (Здобувачем розроблена схема моніторингу перебігу бронхіальної астми у дітей).

33. Стандарти лікувального використання фізичних факторів у відновному лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму: Інформаційний лист №244 /ОДМУ.Укрмедпатентінформ;Уклад.: І.П.Шмакова, С.Ф.Гончарук, Г.В.Касьяненко /Київ,2002. (Автором розроблені стандарти використання фізичних факторів у відновному лікування дітей з бронхіальною астмою).

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ТА СТАТТІ В НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ

34. Гончарук С.Ф. Эффективность ингаляционного применения мумиё при реабилитации детей, больных тяжёлыми формами бронхиальной астмы и астматического бронхита // Актуальные проблемы санаторно - курортного лечения детей:Труды /НИИ детской курортологии.-Евпатория, 1993.-Выпуск II.-С.62-63.

35. Гончарук С.Ф., Коробов С.А. Первые результаты комплексного применения спелеотерапии и нормобарической гипокситерапии у больных с бронхолегочной патологией // Актуальні питання медичноі реабілітації:Тези доп. республ. наради-конф.-Одеса,1994.-С.37. (Дисертантом запропонована ідея і систематизовані дані досліджень)

36. Фазовий характер лімфоідноі тканини на курсове застосування камерноі спелеотерапії /С.Ф.Гончарук, О.С.Павлова, О.І.Бахолдина, А.Д.Скрідоненко // Актуальні питання медичноі реабілітації: Тези доп. республ. наради-конф.-Одеса,1994.-С.38. (Дисертантом виконано відпуск процедур і систематизовані отримані дані).

37. Павлова О.С., Гончарук С.Ф. Значення функціонального стану імунноі системи в реалізації лікувального впливу фізичних факторів // Актуальні питання медичноі реабілітації: Тези доп. республ. наради-конф.-Одеса,1994.-С.119. (Дисертантом запропонована ідея і систематизовані результати досліджень).

38. Эффективность ингаляционного способа применения мумиё у больных бронхолёгочной патологией разных возрастных групп / А.Г.Литвиненко, С.Ф.Гончарук, Е.С.Павлова, Т.И.Федорчук //Актуальные вопросы внутренней медицины, медицинской этики и образования: Материалы симпоз.-Киев,1994.-С.13. (Автором проведено набір матеріалу, аналіз результатів досліджень і сформульовані висновки).

39. Стимуляция функционального состояния тимуса при действие физического фактора, как немедикаментозный способ иммунокоррекции / Е.И.Бахолдина, Е.С.Павлова, С.Ф.Гончарук, А.Д.Скридоненко, Т.И.Федорчук // 4 Национальный конгресс по болезням органов дыхания: Сборник резюме. - Москва,1994.- №304. (Дисертантом проведені експериментальні дослідження і виконано аналіз їх результатів)

40. Актуальность коррекции нарушений фагоцитарно - лейкоцитарной системы при реабилитации детей, больных бронхиальной астмой и астматическим бронхитом / С.Ф.Гончарук, Е.С.Павлова, Е.И.Бахолдина, Н.А.Гержановская // Фундаментальные и клинические аспекты современной реабилитации: Тез. докл. республ. конф.-Полтава,1995.-С.196. (Здобувачем запропонована ідея, проаналізовані результати досліджень, сформульовані висновки).

41. Экспериментальная оценка иммуномодулирующего действия гелий - неонового лазера на область вилочковой железы крыс в условиях модели иммунодефицита / Е.С.Павлова, Е.И.Бахолдина, С.Ф.Гончарук, А.Д.Скридоненко // Фундаментальные и клинические аспекты современной реабилитации: Тез. докл. республ. конф.-Полтава,1995.-С.92. (Дисертантом систематизовані результати досліджень і сформульовані висновки).

42. Фазовий характер реакції лімфоідноі тканини на курсове застосування камерноі спелеотерапії / С.Ф.Гончарук,