LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного застосування фізичних чинників у відновлювальному лікуванні дітей з бронхіальною астмою

— вегетативні дисфункції і хронічний фарингіт), що необхідно враховувати при призначенні комплексної терапії.

Встановлено, що результати алерготестування не завжди відповідають клініко-анамнестичним даним і показникам функції зовнішнього дихання (ФЗД). Вірогідність імуноферментного визначення специфічних імуноглобулінів (Іг) E до різних алергенів істотно знижується при рівні загального ІгЕ нижче 400 МЕ/мл, а вірогідність скарифікаційного алерготестування з харчовими алергенами — за наявності супровідної патології з боку шлунково-кишкового тракту.

Показано, що при оцінці стану дітей з БА в періоді ремісії більш доцільно орієнтуватися на клінічні прояви захворювання і порушення ФЗД (особливо швидкісні спірографічні показники і добові коливання значень пікфлоуметрії), ніж на зміну показників імунного гомеостазу.

Доведено, що при проведенні комплексної терапії дітей з БА з використанням штучного мікроклімату соляного аерозолю інші ЛФЧ доцільно призначати після 10–11-ї його процедури, оскільки у відповідь на перші 5 процедур відзначається погіршення показників бронхіальної прохідності з тенденцією до відновлення до 10-ї процедури.

Розроблено нові методики комплексного використання камер штучного мікроклімату соляного аерозолю з нормобаричною гіпокситерапією, інгаляціями водного розчину препарату "мумійо-Вітас", впливом на селезінку арсенід-галієвого лазера та інтерференційними струмами у дітей з БА і доведено їхню ефективність. Комплексне призначення нормобаричної гіпокситерапії і КШМК найбільш показане хворим на БА дітям з наявністю астено-вегетативних порушень. Використання інгаляцій водного розчину препарату "мумійо-Вітас" найбільш доцільно включати в комплекс лікування пацієнтам з наявністю активних запальних процесів у бронхолегеневій системі. Вплив на ділянку проекції селезінки випромінюванням арсенід-галієвого лазера та інтерференційними струмами найбільш показаний в дітей, що страждають на БА, для досягнення десенсибілізуючого ефекту. При цьому з метою досягнення довгострокового клінічного ефекту слід призначати лазеротерапію.

Розроблено алгоритм дій лікаря при складанні довгострокових індивідуальних програм відновлювального лікування дітей з БА, що дозволяє значною мірою стандартизувати призначення ЛФЧ і лікарських препаратів.

Розроблено схему моніторингу перебігу БА в дітей, що передбачає різні рівні обстеження (базове, поточне й етапне), використання якої дозволяє оптимізувати і стандартизувати обсяг діагностичних заходів у дітей у періоді ремісії і підвищити ефективність контролю за перебігом БА при диспансерному спостереженні.

Матеріали дисертації впроваджено в роботу Медичного центру реабілітації дітей із соматичними захворюваннями МОЗ України (акт від 23.09.2004 р.), МДКЛ № 1 м. Одеси ім. академіка Б. Я. Рєзника (акт від 17.09.2004 р.), Клінічного санаторію ім. В. П. Чкалова МОЗ України (акт від 5.10.2004 р.), Санаторного підприємства "Росія" (акт від 9.09.2004 р.), Дитячого санаторію "Затока" МОЗ України (акт від 16.09.2004 р.), Дитячого санаторію "Ластівка" МОЗ України (акт від 10.09.2004 р.).

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконано клінічні, алергологічні (скарифікаційне алерготестування) і експериментальні (відпуск процедур лабораторним тваринам) дослідження, проведено статистичну обробку та аналіз всіх отриманих у ході досліджень результатів, проведено пошук і аналіз наукових публікацій, написано всі структурні частини дисертації й опубліковані наукові роботи. Спірографічні дослідження виконано частково автором, а частково — лікарем кабінету функціональної діагностики консультативної поліклініки Українського НДІ медичної реабілітації та курортології Т. І. Федорчук. Імунологічні і біохімічні дослідження виконано в Українському НДІ медичної реабілітації та курортології (зав. відділом О.С.Павлова). Клініко-лабораторні дослідження, імуноферментне алерготестування, ПЛР- діагностику та електроенцефалографічні обстеження виконано в Одеському міському лікувально-діагностичному центрі ім. академіка Б. Я. Рєзника (зав. лабораторіями О. О. Петрашевич і В. П. Петрашевич).

Апробація результатів роботи. Матеріали дисертаційної роботи доповідалися на Республіканської нараді - конференції "Актуальні питання медичної реабілітації" (м.Немирів, вересень 1994), Юбилейной республиканской конференции "Актуальные вопросы туберкулёза, пульмонологии и аллергологии" (м.Вінница, травень 1995), Международной научно – практической конференции "Актуальные проблемы физиотерапии, курортологии и медицинской реабилитации" (м.Одеса, листопад 2002), Міжнародної науково – практичної конференції "Первинна медико – санітарна допомога та страхова медицина" (м.Ужгород, жовтень 2002), III Республиканском конгрессе курортологов и физиотерапевтов Крыма "Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и физиотерапии" (м.Євпаторія, квітень 2003), XIX Международной научно – практической конференции "Применение лазеров в медицине и биологии" (м.Одеса, травень 2003), Науково – практичної конференції з міжнародною участю "Лікувальні фізичні чинники та здоровя людини" (м.Одеса, травень 2003), XVII Всемирном конгрессе по астме (Санкт – Петербург, Росія, липень 2003), V съезде иммунологов и аллергологов СНГ (Санкт – Петербург, Росія, липень 2003), Научном практическом симпозиуме с международным участием "Медицинская реабилитация в педиатрии" (м.Євпаторія, вересень 2003), Науково – практичної конференції з міжнародною участю "Нові медичні технології в клінічній та курортній практиці" (м.Київ, травень 2004),засіданнях обласних товариств імунологів і алергологів (травень 1998), курортологів і фізіотерапевтів (січень 2002, вересень 2002, березень 2003), використовувалися при проведенні семінарів для лікарів об'єднання Укрпрофоздоровниця (листопад 2001, червень 2002, жовтень 2002), під час занять із студентами Одеського державного медичного університету.

Апробація дисертації відбулася на засіданні вченої ради Українського НДІ медичної реабілітації та курортології.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 75 наукових робіт, з них 3 монографії, 1 брошура, 21 стаття в журналах і збірках наукових робіт ліцензованих ВАК України, 1 патент України, 2 методичні рекомендації (1 — із грифом Укрмедпатентінформ), 5 інформаційних листів (2 — із грифом Укрмедпатентінформ).

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 7 розділів, заключення і висновків. Загальний обсяг роботи становить 299 сторінок. Бібліографія містить 433 джерела вітчизняних і зарубіжних авторів (322 кирилицею, 111 латиницею). Дисертація ілюстрована 15 рисунками і 75 таблицями.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


Матеріал, методи дослідження і лікування. Клінічні дослідження проведені в спостереженнях на 427 дітях, хворих на БА. Діагноз БА встановлювався на підставі "Клінічної класифікації найбільш поширених бронхолегеневих захворювань у дітей", що була затверджена на II з'їзді фтизіатрів і пульмонологів України в жовтні 1998 р. Інтермітуюча БА діагностована в 162 дітей, легка персистуюча — в 195, середньотяжка персистуюча — в 47 і тяжка персистуюча — в 23 пацієнтів. При