LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного лікування хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей (клініко-експериментальне дослідження)

39


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

__________________


НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯСавичук Наталія Олегівна


УДК 616.31-002:616.992.282:152.036.65


КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ

КАНДИДО-ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ

ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ

( КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)14.01.22 – стоматологія


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Київ-2001
Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київській медичній академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України


Наукові консультанти - доктор медичних наук, професор

Удовицька Олена Василівна;

доктор медичних наук, професор,

член-кореспондентНАН і АМН України

Широбоков Володимир Павлович,

Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця, кафедра мікробіології,

вірусології та імунології, завідувач


Офіційні опоненти:

  • доктор медичних наук, професор Дичко Євген Никифорович,

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,

кафедра стоматології дитячого віку, завідувач;


  • доктор медичних наук, професор Куцевляк Валентина Федорівна,

Харківська державна медична академія післядипломної освіти;

МОЗ України, кафедра терапевтичної і дитячої стоматології, завідувач;


  • доктор медичних наук, старший науковий співробітник Скиба Василь Якович, Інститут стоматології АМН України, відділення терапевтичної стоматології, завідувач

Провідна установа:

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, кафедра стоматології дитячого віку ( м.Полтава ).


Захист дисертації відбудеться "_21__"__лютого___2002 р. о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.05 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця за адресою:

03057, м.Київ, вул. Зоологічна, 1, стоматологічний корпус.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця за адресою:

03057, м.Київ, вул. Зоологічна, 1, стоматологічний корпус.


Автореферат розісланий "_11__"__січня_______2001 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Політун А.М.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. У структурі стоматологічних захворювань постійно зростає питома вага інфекційних та інфекційно-алергічних уражень, які спричиняються асоціацією збудників, в першу чергу грибами роду Candida і вірусами простого герпесу ( HSV ). Імовірність виникнення поєднаної грибково-вірусної інфекції з утворенням мікст-мікоінфекції на слизових оболонках і шкірі збільшується за рахунок зростання питомої ваги важких і атипових клінічних форм, резистентних до традиційної терапії, високого ризику виникнення ускладнень та генералізації інфекцій (Biederman G.R., Dodson T.V., 1994; Carrega G. et al., 1994).

Зміни традиційної клінічної картини кандидозу і герпесу, поява медикаментозно непідконтрольних форм захворювань стала поштовхом для вивчення біологічних властивостей збудників. Результатом експериментальних досліджень є виявлення феномену синергізму грибів роду Candida і лімфотропних вірусів, до яких належить HSV (Muhlemann M.F. et al., 1986; А.Г.Кацитадзе, 1991).

Вивчення особливостей клінічного перебігу та патогенезу хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота ( ХКГІ ПР ) є актуальною, але недостатньо з'ясованою проблемою. Досі не встановлені головні патогенетичні механізми, що обумовлюють формування та подальший перебіг асоційованої форми інфекційного ураження і не створена концепція патогенезу ХКГІ ПР у дітей. Саме цим обумовлена відсутність патогенетично обґрунтованої програми комплексного лікування, яка б забезпечувала високу протирецидивну ефективність. Вирішення окреслених проблем можливе шляхом здійснення комплексу експериментальних і клініко-лабораторних досліджень та порівняльного аналізу у групах з ХКГІ ПР і з моно-формами захворювання – хронічним кандидозом ( ХК ПР ) і рецидивуючим герпесом порожнини рота ( РГ ПР ).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідних робіт, які виконувались на кафедрі дитячої стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика "Рівень стоматологічного здоров'я у дітей: методи визначення та корекції" , 1996 – 2001 рр. ( шифр ІПТ 48.6, № державної реєстрації – 0196 ИО 10585 ). Автор виконувала окремі фрагменти комплексної наукової теми.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення протирецидивної ефективності лікування дітей з хронічною кандидо-герпетичною інфекцією порожнини рота на основі створення патогенетично обґрунтованої комплексної програми з урахуванням характеру причинно-наслідкових зв'язків, які визначають розвиток захворювання.

Для досягнення вказаної мети були визначені такі задачі:

1. З'ясувати особливості клінічного перебігу та визначити симптомокомплекс, притаманний хронічній кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей порівняно з моно-формами захворювання (хронічним кандидозом і рецидивуючим герпесом порожнини рота ).

2. Вивчити стан колонізаційної резистентності слизової оболонки порожнини рота і дистальних відділів травного каналу у дітей з хронічною кандидо-герпетичною інфекцією.

3. Визначити характерні риси імунної відповіді і ендокринної регуляції у дітей з хронічною кандидо-герпетичною інфекцією порожнини рота.

4. Створити експериментальні моделі хронічної кандидо- герпетичної інфекції, рецидивуючого герпесу та хронічного кандидозу порожнини рота.

5. Простежити на експериментальних моделях динаміку імунної відповіді під час рецидиву хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота порівняно з моно-формами захворювання.

6. Дослідити в умовах експерименту характерні для рецидиву хронічної кандидо-герпетичної інфекції гістоморфологічні зміни в тканинах слизової оболонки порожнини рота, органах травлення і імуно-ендокринної системи.

7. Оцінити елімінаційні, регенеруючі і