LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного лікування хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей (клініко-експериментальне дослідження)

висновки.

 • Chomenko L., Dziublik I., Saviciuk N., Nedasovkaja S. Siuolaikiniai terapijos budai gydyti vaiku burnos ertmes gleivines ir lupu umini herpesa //Stomatologija.-2001.- №2.-p.7-9. Здобувачеві належать результати клініко-лабораторних досліджень дітей з кандидо-герпетичною інфекцією порожнини рота, аналіз та узагальнення результатів дослідження, висновки.

 • Широбоков В.П., Савичук Н.О., Ніколаєнко І.В. Спосіб моделювання герпесу слизової оболонки порожнини рота //Деклараційний патент на винахід № 38151 А. Винахід створено за рівної частки участі всіх авторів.

 • Широбоков В.П., Савичук Н.О., Ніколаєнко І.В. Спосіб моделювання асоційованої форми кандидо-герпетичної інфекції //Деклараційний патент на винахід № 38343 А. Винахід створено за рівної частки участі всіх авторів.
  АНОТАЦІЯ

  Савичук Н.О. Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного лікування хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей.- Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія.- Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Київ, 2001.

  Дисертація присвячена вивченню головних патогенетичних механізмів, які визначають характер перебігу хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей, створенню програми комплексної терапії та визначенню її ефективності. На підставі багатофакторного порівняльного аналізу впливу спадкових і середовищних факторів на формування захворювання, вивчення особливостей клінічних проявів, стану антиінфекційної резистентності і імуно-ендокринної регуляції створений алгоритм патогенезу хронічної кандидо-герпетичної інфекції у дітей. На основі експериментальних досліджень визначена динаміка гістоморфологічних проявів і імунопатогенезу рецидиву кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота порівняно з моно-формами інфекційного ураження порожнини рота. В умовах доклінічного дослідження з'ясована сумісність, елімінаційна і імуномодулююча ефективність композицій антифунгальних і противірусних препаратів під час рецидиву експериментальної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота. На підставі аналізу сучасних концепцій терапії дітей з хронічним кандидозом, рецидивуючим герпесом і реабілітації пацієнтів з хронічними інфекційними ураженнями та результатів клініко-лабораторних і експериментальних досліджень створена програма комплексного поетапного лікування хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей, яка дозволяє попередити виникнення рецидивів захворювання у 72-76% випадків.  АННОТАЦИЯ


  Савичук Н.О. Клинико-патогенетическое обоснование комплексного лечения хронической кандидо-герпетической инфекции полости рта.-Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.22.- стоматология, Национальный медицинский университет им. акад. А.А.Богомольца. Киев, 2001.

  Диссертация посвящена изучению главных патогенетических механизмов, которые определяют характер течения хронической кандидо-герпетической инфекции полости рта у детей и созданию программы комплексного лечения. В результате многофакторного сравнительного анализа влияния наследственных и средовых факторов на формирование заболевания, изучения особенностей клинических проявлений, состояния антиинфекционной резистентности и иммуно-эндокринной регуляции создан алгоритм патогенеза хронической кандидо-герпетической инфекции у детей. Основываясь на результатах экспериментальных исследований, определена динамика гистоморфологических проявлений и иммунопатогенеза рецидива кандидо-герпетической инфекции в сравнении с моно-формами инфекционного поражения полости рта. В условиях доклинического исследования выяснена совместимость, элиминационная и иммуномодулирующая эффективность композиций антифунгальных и противовирусных препаратов во время рецидива экспериментальной кандидо-герпетической инфекции полости рта. На основании анализа современных литературных данных и результатов клинико-лабораторных исследований создана и апробирована в условиях клиники детской стоматологии программа комплексного поэтапного лечения хронической кандидо-герпетической инфекции полости рта. Использование программы позволяет предотвратить рецидивы заболевания у 72-76% пациентов.

  SUMMARY


  Savichuk N.O. Clinical and pathpgenetic substantiation of complex treatment of chronic andido-herpetic infection in the oral cavity .-A manuscript. The dissertation on competition of a scientific degree for the Doctor of medical sciences on a speciality 14.01.22.- Stomatologia, National medical university after acad. A.A.Bogomolets. Kiev, 2001.

  The dissertation is devoted to study the main pathogenetic mechanisms, which define(determine) character of current chronic andido-herpetic infection of oral cavity ( CHI OC ) in children and creation of the program of complex treatment. As a result of analysis of hereditary and exogenic factors influence on disease formation, study of clinical manifestations, state of antiinfectious resistance and immuno-endocrinal regulation the algoritnm pathogenesis of CHI OC in children has been made. Based on the result of experimental researches, the dynamics of hystomorphological manifestations and immunopathogenesis relapse of candido-herpetic infection has been determined in comparison with mono-formed infections affection of oral cavity. In the condition of preclinical investigation there was determined compatibility, eliminatory and immunomodulatory effeciency of compositions of antifungal and antiviral preparations during the relapse of experimental CHI OC.

  On the basis of the analysis of modern literrure data and results of clynical-laboratory researches complex program of treatment chronic andido-herpetic infection of oral cavity has been created in conditions of children stomatology cal clinic and the programe of complex stage-by-stage treatment of CHI OC has been made. Use of the program allows to prevent relapses of disease at 72-76 % of the patients.
 •