LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного лікування хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей (клініко-експериментальне дослідження)

імуномодулюючі властивості композицій етіотропних препаратів на моделі рецидиву експериментальної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота.

8. Розробити, визначити ефективність і впровадити в практичну діяльність програму комплексного поетапного лікування дітей з хронічною кандидо-герпетичною інфекцією порожнини рота.

Об'єкт дослідження – діти, хворі на хронічну кандидо-герпетичну інфекцію порожнини рота.

Предмет дослідження - особливості клінічного перебігу, головні патогенетичні механізми, які обумовлюють формування і подальший перебіг ХКГІ ПР у дітей; динаміка імунної відповіді і гістоморфологічних змін під час рецидиву експериментальної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота порівняно з моно-формами ураження ( ХК ПР і РГ ПР ); ефективність комбінацій етіотропних препаратів на експериментальній моделі рецидиву кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота; вплив комплексної поетапної програми лікування ХКГІ ПР у дітей на стан системи антиінфекційної резистентності і частоту рецидивів.

Методи дослідження : аналітичні – для визначення завдань і напрямків вирішення проблеми, обгрунтування моделі патогенезу і програми комплексного лікування; морфологічні, імунологічні, імунохімічні, вірусологічні, мікологічні, вірусологічні – для дослідження особливостей імунної відповіді і гістоморфогенезу під час рецидиву експериментальної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота порівняно з моно-формами захворювання та визначення ефективності композицій антифунгальних і противірусних препаратів; клінічні, мікологічні, мікробіологічні, вірусологічні, біохімічні, імунохімічні, імунологічні, радіоімунологічні, цитологічні – для вивчення особливостей клінічного перебігу і патогенезу хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей та визначення ефективності лікування; статистичні – для оцінки обґрунтованості і достовірності отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі вперше вивчені особливості клінічного перебігу хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей і визначені характерні риси порівняно з моно-формами захворювання ( хронічним кандидозом і рецидивуючим герпесом порожнини рота ).

Вперше досліджені механізми порушення системи антиінфекційної резистентності і імуно-ендокринної регуляції у дітей з хронічною кандидо-герпетичною інфекцією порожнини рота. Доведено роль виснаження систем термінової і довготривалої адаптації з втратою фізіологічного зворотного зв'язку між вмістом окремими гормонів та формуванням дезадаптаційних синдромів ( виснажених наднирковиків і низького Т3 - Low-T3- Syndrom ) у патогенезі захворювання, з'ясовано характер постінфекційного імунодефіциту та гіпер–IgE-симптомів. Теоретично обгрунтоване формування синдрому хронічної втомлюваності у дітей з середньотяжкою і тяжкою формами ХКГІ ПР.

Вперше створені експериментальні моделі хронічного кандидозу, рецидивуючого герпесу і хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота, використання яких дозволяє вивчати головні патогенетичні механізми виникнення та розвитку захворювань, визначати ефективність окремих медикаментів і лікувальних комплексів. На експериментальних моделях вперше вивчені динаміка імунної відповіді та гістоморфогенезу рецидиву кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота та визначені особливості порівняно з моно-формами захворювання.

На підставі використання системного підходу до вивчення головних патогенетичних механізмів, які визначають формування і подальший розвиток асоційованої та моно-форм інфекційного ураження порожнини рота в умовах експерименту і клініки, вперше теоретично обгрунтована концепція патогенезу хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей.

Досліджена сумісність, клінічна, елімінаційна і імуномодулююча ефективність композицій етіотропних препаратів на експериментальній моделі рецидиву кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота.

Теоретично обгрунтовані напрямки і об'єм лікувальних заходів на кожному етапі комплексного лікування дітей з хронічною кандидо-герпетичною інфекцією порожнини рота.

Практичне значення одержаних результатів. На підставі клінічного спостереження і порівняльного аналізу з'ясований симптомокомплекс, характерний для хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота, запропоновані клініко-лабораторні критерії для верифікації діагнозу.

Вперше теоретично обгрунтована, розроблена, вивчена в доклінічних умовах (на експериментальній моделі ) і у клініці дитячої стоматології програма комплексного поетапного лікування дітей з хронічною кандидо-герпетичною інфекцією порожнини рота. Створена програма лікування дозволяє попередити рецидиви хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у 72-76% дітей. Розроблені методи комплексної терапії можуть застосовувати лікарі-стоматологи і педіатри у лікуванні дітей з середньотяжкою та тяжкою формами захворювання для підвищення протирецидивної ефективності.

Розроблені експериментальні моделі хронічного кандидозу, рецидивуючого герпесу і хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота можуть використовуватись для вивчення певних ланок патогенезу захворювань та визначення ефективності методів лікування. Отримані дані, що характеризують особливості патогенетичних механізмів хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота в умовах експерименту, пропонуємо враховувати при створенні нових підходів до профілактики і лікування захворювання.

Результати досліджень впроваджені у практичну діяльність Дитячого міського центру профілактики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота і пародонту ГУОЗ м.Києва, Херсонської дитячої стоматологічної поліклініки, обласної дитячої стоматологічної поліклініки м.Суми, Черкаської міської дитячої стоматологічної поліклініки, дитячих стоматологічних поліклінік м. Біла Церква, Мінського та Шевченківського районів м.Києва.

Положення роботи включені в учбовий процес кафедр терапевтичної стоматології, стоматології і педіатрії - 3 Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

Особистий внесок здобувача в розробку наукових результатів. Автором самостійно вибраний і обгрунтований напрямок роботи, сформульована мета і завдання, визначений об'єм наукового дослідження. На підставі аналізу вітчизняної та іноземної літератури за обраною проблемою та результатів власних досліджень, висунуті теорії і гіпотези, розроблена програма виконання дослідницької роботи, організовані клініко-лабораторні та експериментальні дослідження. Автором здійснений аналіз отриманих даних, наукове обгрунтування і інтерпретація отриманих результатів, підготовка їх до публікації .

Вірусологічні і мікробіологічні дослідження дисертант виконала спільно зі співробітниками кафедри мікробіології, вірусології та імунології НМУ ім.О.О.Богомольця (зав. кафедрою – член-кореспондент