LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного лікування хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей (клініко-експериментальне дослідження)

НАН і АМН України, професор В.П.Широбоков ), лабораторії вірусології і мікробіології відділу запальних захворювань Інституту отоларингології АМН України, клініки "Оптімафарм", бактеріологічної лабораторії ДКЛ № 9 Подільського району м.Києва. Імунологічні дослідження автор виконала спільно зі співробітниками кафедри клінічної імунології і дитячої клінічної імунології НМУ ім.О.О.Богомольця (зав. кафедрою професор Г.М.Драннік, зав. циклом – доц. В.Є.Казмірчук), експериментальної імунології Інституту молекулярної біології і генетики АН України ( директор академік АН України Г.Х.Мацука), лабораторії клінічної імунології НДЛЦ НМУ ім.О.О.Богомольця. Радіоімунологічні дослідження здійснювались спільно зі співробітниками радіологічної лабораторії кафедри медичної радіології КМАПО ім.П.Л.Шупика (зав. кафедрою – професор Д.С. Мечов) і діагностичного центру "Чорнобиль-Сасакава".

Експериментальну частину роботи автор виконувала в умовах віварію НДЛЦ НМУ ім. О.О.Богомольця, гістоморфологічні дослідження- спільно зі співробітниками патоморфологічної лабораторії НДІ серцево-судинної хірургії ім. акад. М.І.Амосова ( зав. лабораторією - професор В.П. Захарова).

Автор висловлює слова щирої подяки співробітникам вищезгаданих кафедр та лабораторій за допомогу у виконанні спільних досліджень.

Апробація результатів дисертації.

Результати дисертаційного дослідження доповідались на Науково-практичній конференції гастроентерологів України "Діагностика і лікування хвороб шлунку і дванадцятипалої кишки у дітей ", м.Одеса (1998); Науково-практичній конференції "Итоги и перспективы развития современной медицины в контексте ХХ1 века", м.Бишкек (1998); Науково-практичній конференції "Актуальные вопросы детской гастроэнтерологии" , м.Київ (1998), І (ІУ) з'їзді асоціації стоматологів України, м.Київ (1999); семінарських засіданнях УІІІ міжнародної спеціалізованої виставки "Охорона здоров'я, м.Київ (1999), Х з'їзді педіатрів України, м.Київ (1999); Нараді-семінарі з актуальних питань дитячої клінічної імунології МОЗ України, м.Київ (2000); І всеукраїнській науково-практичній конференції "Питання імунології в педіатрії", м.Київ (2001); семінарах-нарадах стоматологів м.Києва (1998,1999), лікарських конференціях ( 1997-2001 рр.).

Публікації.

Результати дисертації повністю відображені у 41 статті в наукових журналах і збірниках наукових праць, в тому числі у 21 виданнях, рекомендованих ВАК України, 2 патентах України, 2 навчальних посібниках, методичних рекомендаціях, 7 тезах доповідей.

Обсяг і структура дисертації. Основний текстдисертації викладений на 442 сторінках принтерного тексту і складається зі вступу, аналітичного огляду літератури, опису об'єктів і методів дослідження, 5 розділів власних досліджень, обговорення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, переліку використаних літературних джерел, який містить 710 назв робіт, з них - 473 вітчизняних і 237 іноземних, додатку. Робота ілюстрована 79 таблицями і 52 рисунками.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У першому розділі викладено сучасні погляди вітчизняних та іноземних дослідників на особливості клініки, діагностики, експериментального відтворення та головні патогенетичні механізми розвитку хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей та підходи до терапії захворювання. Аналіз результатів дослідження свідчить, що з'ясування особливостей клінічного перебігу, стану системи антиінфекційної резистентності, імуно-ендокринної регуляції та характеру причинно-наслідкових зв'язків у формуванні хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей залишається актуальною, але недостатньо вивченою проблемою. Досі не створена модель кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота на експериментальних тваринах, використання якої дозволило б вивчати патогенетичні механізми виникнення і рецидивування захворювання та визначати ефективність терапії. Тому актуальним є вивчення в умовах клініки і експерименту головних патогенетичних механізмів, які визначають перебіг хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота та створення методів комплексного лікування з високою протирецидивною ефективністю.

У другому розділі обгрунтований вибір підходів і методів для вивчення впливу спадкових та середовищних факторів, особливостей клінічного перебігу та головних патогенетичних механізмів, що впливають на формування і визначають подальший перебіг хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота порівняно з моно-формами захворювання – хронічним кандидозом і рецидивуючим герпесом порожнини рота. В умовах клініки дитячої стоматології було здійснене обстеження і лікування 483 дітей ( 273 дітей з ХКГІ ПР, 102 дітей – ХК ПР, 108 – РГ ПР). Контрольну групу склали 159 здорових дітей аналогічного віку. Верифікацію діагнозу здійснювали згідно з діючою класифікацією (Виноградова Т.Ф. и соавт., 1983; М.Ф.Данилевський і співавт., 1998) на підставі комплексної оцінки даних клініко-анамнестичного і лабораторного обстеження. Лабораторний комплекс діагностичних методів верифікації діагнозу включав цитологічні, мікологічні та вірусологічні дослідження (визначення ДНК HSV у матеріалі з елементів ураження методом ланцюгової полімеразної реакції і наростання вмісту специфічних антитіл класів IgG і IgM у сироватці крові ) (Реброва Р.Н., 1989; Борсук Э.А и соавт., 1989; Murray P.R. et al., 1995).

Для з'ясування патогенетичних механізмів, що визначають характер перебігу ХКГІ ПР у дітей, було здійснено вивчення мікробіоценозу верхніх і нижніх відділів (порожнини рота і кишечнику ) травного каналу (Хазанова В.В. и соавт., 1986; Знаменский В.А. и соавт., 1986); показників загального і місцевого імунітету (Александрова Л.Л., Сотникова Е.Н., 1997; Чернушенко Е.Ф. и соавт., 1988; Bach J.F..1983; Gelfand E. W. et al., 1979; Joudal M. et al., 1972; Limatibul S. et al., 1978; Mancini C. et al., 1965); біохімічних маркерів білкового, вуглеводного і жирового обміну за загальноприйнятими методиками; вмісту гормонів кори наднирковиків та гіпофізарно-тіреоїдної вісі з використанням стандартних наборів у дітей з ХКГІ ПР, ХК ПР та РГ ПР в залежності від ступеня тяжкості захворювання.

Експериментальні дослідження проведені на 400 білих щурах лінії Вістар обох статей на 7-75-й дні життя. Для відтворення кандидозного і герпетичного ураження порожнини рота використали по 65 тварин. Кандидо-герпетичну інфекцію порожнини рота відтворювали на 192 тваринах за створеними нами методиками ( Деклараційні патенти на винаходи України № 38151 А і №38343 А ). Відпрацювання моделей здійснювали на 21 тварині. Контрольну групу склали 57 тварин аналогічного віку.

Адекватність відтворення рецидиву кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота об'єктивно підтверджена мікологічними, вірусологічними і імунохімічними методами (Miller M.J., Howell C.L.,