LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної преіндукційної підготовки шийки матки у вагітних жінок

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

ФАРМАЗЕЙ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА


УДК 618.4 – 089.163

КЛІНІКО – ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

КОМПЛЕКСНОЇ ПРЕІНДУКЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ШИЙКИ МАТКИ У ВАГІТНИХ ЖІНОК14.01.01 – акушерство та гінекологія


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата медичних наукТернопіль – 2006

Дисертація є рукопис.

Роботу виконано в Буковинському державному медичному університеті МОЗ України


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Юзько Олександр Михайлович,

Буковинський державний медичний університет МОЗ України,

завідувач кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої

та підліткової гінекології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Олійник НінаМиколаївна, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології;


доктор медичних наук, професор Жук Світлана Іванівна, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра акушерства, гінекології та перинатології


Захист відбудеться 7 червня 2006 р. о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі,1).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 8).


Автореферат розісланий 4 травня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук,

доцент Павлишин Г.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність проблеми. У сучасному акушерстві важливе місце займає раціональна підготовка вагітних до пологів. Це зумовлено двома обставинами. По-перше, при відсутності біологічної готовності до пологів збільшується частота аномалій пологової діяльності, внутрішньоутробної гіпоксії плода і, як наслідок цього, частота акушерських операцій, родовий травматизм матері та новонародженого (Кулаков В.И., Трошина И.В., 1996; Айламазян Э.К. и соавт., 2002).

З іншого боку, з розширенням можливостей пренатальної діагностики, збільшенням кількості вагітних високого ризику через важкі соматичні захворювання, важкі форми гестозу, ізоімунний конфлікт перед акушерами постає питання про дострокове розродження

(Айламазян Э.К. и соавт., 2002).

Ефективність індукції пологів визначається станом шийки матки. Для успішного початку та подальшого розвитку скорочувальної діяльності матки необхідна "зріла" шийка матки як складова родової домінанти (Сидорова И.С., 2000; Глушко А.А., 2000; Жук С.И., 2001; Сергеев П.В. и соавт., 2002).

Патологія скорочувальної діяльності матки складає в усьому світі > 15,0 %, а в Україні та Росії – 11,0 % - 17,0 % (Сидорова И.С., 2000; Жук С.И., 2001). У структурі екстреного абдомінального розродження аномалії пологової діяльності стабільно займають друге-третє місця й досягають, за даними літератури, 37,0 % (Левашова И.Н., 1995; Газазян М.Г., 1999; Краснопольский В.И., Гаспарян Н.Д., 2000). У зв'язку з цим багато досліджень присвячено питанню підготовки шийки матки до пологів (Бокинг Элан Д и соавт., 1999; Бичевская Р.Г., Мисуна Г.Д., 2000; Фёдорова М.В. и соавт., 2001).

У межах України з метою підготовки шийки матки до спонтанних та індукованих пологів використовують: 1) традиційну підготовку шийки матки глюкозо-вітаміно-естрогено-кальцієвим фоном (ГВЕК фон) з наступним родопідсиленням окситоцином (Бакшеев М.С., Орлов Р.С., 1976); 2) підготовку шийки матки гелями, які містять простагландин Е2: препіділ-гель та простін Е2, вагінальний гель (компанія "Pharmacia Upjohn"), цервіділ (фірма "Forest"), пропес (фірма "Ferring"). Ефективність підготовки естрогенами в поєднанні зі стимуляторами тканинного обміну становить лише 50 % (Венцківський Б.М. та співавт., 1999). А до недоліків підготовки локальними аплікаціями простагландину Е2 відносять їх недостатню безпечність (Мак Кензи И.З., 1995; Сидорова И.С., 2000).

Тому останнім часом все більш популярним стає використання осмотичних ділататорів, натуральних та синтетичних, таких, як ламіцел, гіпан, ділапан. Натуральні осмотичні ділататори застосовують вже понад 100 років (Абрамченко В.В., Горгиджанян Р.С., 1994). Ці препарати ефективні та безпечні для преіндукційної підготовки шийки матки.

Таким чином, питання щодо підготовки шийки матки лишаються актуальними та дискусійними і вимагають подальшого вивчення. Саме з цих позицій ми виходили, виконуючи дане дослідження.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології Буковинського державного медичного університету "Розробка та впровадження методів діагностики, лікування та профілактики порушень у перинатальному періоді та при патологічних станах репродуктивної функції у дівчат та жінок", № державної реєстрації 01.01 U 005253, у виконанні якої автором проведені дослідження рівня простагландинів Е2, та F2a, рівня естрадіолу й тестостерону в крові обстежених жінок, ступеня "зрілості" шийки матки, базального тонусу матки, стану вегетативної нервової системи та росто-вагового коефіцієнта, аналіз гістологічного дослідження плаценти при різних методах підготовки вагітних жінок до пологів, що викладено в матеріалах дисертації. Тема дисертації затверджена Проблемною комісією "Акушерство і гінекологія" АМН і МОЗ України від 18.06.2004 р., протокол № 3.

Мета дослідження. Збільшити відсоток фізіологічних пологів та зменшити частоту випадків оперативного розродження шляхом удосконалення комплексної преіндукційної підготовки шийки матки у вагітних жінок.

Завдання дослідження:

1. Провести порівняння ефективності різних методів підготовки шийки