LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної преіндукційної підготовки шийки матки у вагітних жінок

підготовки простагландинами - 12 (24,06,0 %) та в ІV групі – 7 (20,06,8 %). У V та ІV групах епідуральну анестезію застосовували в 7,3 та в 6,1 раза частіше, у порівнянні з ІІ групою (2 / 3,32,3 %) (р<0,05). У ІІІ групі пологи з епідуральною анестезією відбулися у 4 (18,28,2 %) вагітних.

Відсоток ускладнень ІІІ періоду пологів не відрізнявся в усіх групах. При оцінці загальної крововтрати розбіжностей у групах не було. Середній ліжко-день був найменшим у ІІІ, ІV та V групах (6,50,28, 6,20,25 та 5,70,49 відповідно), у порівнянні з контрольною та ІІ групами (7,30,2 та 7,10,2 відповідно). Різниця статистично вірогідна.

У V групі був найбільший відсоток асфіксій – 8 (16,05,2 %), що у 8 разів більше, ніж у контрольній групі – 2 (2,01,4 %) (р<0,05). Розбіжностей з іншими групами не було. В усіх групах асфіксії новонароджених були помірного ступеня, тільки у V групі мали місце 2 (4,0 %) випадки асфіксії важкого ступеня.

Нами проводилося також вивчення гормонального та простагландинового гомеостазу у вагітних жінок з різними методами підготовки шийки матки. У ході роботи ми провели дослідження показників простагландину Е2 (ПГЕ2), простагландину F2a (ПГF2a), тестостерону (Тс ) та естрадіолу (Е2). На наш погляд, найбільш вірогідними були показники не абсолютних значень рівня простагландинів та гормонів, а величина їх співвідношення. Що стосується співвідношення ПГЕ2 : ПГF2a, то до показника контрольної групи - 0,29 : 1 - максимально наближався показник ІІІ групи, після використання осмотичних ділататорів, - 0,28 : 1. Тобто осмотичні ділататори змінюють співвідношення ПГЕ2 до ПГF2a, наближаючи його до рівня характерного для кінця доношеної вагітності.

У IV групі осмотичні ділататори вводилися через 1-2 дні після закінчення створення естрогенного фону. У цій групі мало місце зниження співвідношення ПГЕ2 до ПГF2a після естрогенного фону в 2 рази, з 0,24 : 1 до 0,12 : 1, з подальшим підвищенням після використання ділататорів у 1,5 раза, з 0,12 : 1 до 0,19 : 1.

При аналізі співвідношення Тс до Е2 виявлено, що в контрольній групі воно склало 0,19 : 1, у групі підготовки осмотичними ділататорами, до введення та після видалення, - 0,11 : 1 та 0,14 : 1 відповідно, а в групі з естрогенним фоном – 0,16 : 1. У IV групі цей показник виріс після естрогенного фону в 1,7 раза, з 0,25 : 1 до 0,43 : 1, а після використання осмотичних ділататорів лишився майже на тому самому рівні, 0,43 : 1 до 0,42 : 1. Це свідчить про те, що має місце зворотно-пропорційний зв'язок між співвідношенням ПГЕ2 : ПГF2a та Тс : Е2, а саме, зростає незадіяний тестостерон – відносно зменшується рівень ПГЕ2. Отримані дані ми пояснюємо тим, що призначення естрогенів при відсутності їх дефіциту гальмує реакції ароматизації та гідроксилювання з відповідним накопиченням тестостерону. ( Перед пологами в результаті реакцій ароматизації та гідроксилювання тестостерону утворюються катехолестрогени). Увесь андростендіон у підшкірній жировій клітковині переходить у тестостерон, а не в естрон " естрадіол. Внаслідок порушення утворення катехолестрогенів зростає катаболізм катехоламінів, тому що катехолестрогени мають властивість збільшувати концентрацію катехоламінів через конкуренцію за активні ділянки катехол-о-метилтрансферази – одного з основних ферментів катаболізму катехоламінів. При зростанні катаболізму катехоламінів гальмується їх ліполітичний вплив на мембрани клітин, сповільнюється вихід з них арахідонової кислоти та синтез з неї простагландинів. Під впливом норадреналіну утворюється в 5-6 разів більше ПГЕ2 у порівнянні з ПГF2a. Таким чином, зростає незадіяний тестостерон – зменшується рівень ПГЕ2.

Це положення підтвердилося при з'ясуванні зв'язку між співвідношенням ПГЕ2 : ПГF2a та Тс вихідного : Тс кінцевого при підготовці шийки матки осмотичними ділататорами Було виявлено зворотно-пропорційний зв'язок між вищевказаними співвідношеннями у 14 (70,0 %) випадках, тобто із збільшенням Тс зменшувався ПГЕ2 і навпаки (р<0,05).

Стосовно визначення впливу вегетативної нервової системи, росто-вагового коефіцієнта та рівня БТМ на ефективність підготовки шийки матки до пологів, нами було одержано наступні результати. У контрольній групі симпатикотоніків було в 2,8 раза більше, у порівнянні з ваготоніками (17 / 34,06,7 % та 6 / 12,04,6 %), а в ІІ групі – в 3,7 раза більше (11 / 44,09,9 % та 3 / 12,06,5 %) (р<0,05). На відміну від цих груп, у ІІІ та IV групах ваготоніків було в 2,5 та 2,3 раза більше, ніж симпатикотоніків (у ІІІ: 10 / 40,09,8 % та 4 / 16,07,3 % (р=0,05), у IV: 23 / 44,26,9 % та 10 / 19,25,5 % (р<0,05). Для визначення взаємного зв'язку (кореляційної залежності) співвідношення симпатикотоніків та парасимпатикотоніків в різних групах вагітних вираховувався коефіцієнт кореляції за Пірсоном. Переважання вагітних-ваготоніків корелювало з більш розширеною методикою підготовки (естрогенний фон + осмотичні ділататори), r = -0,30, р<0,001. Різниця частоти парасимпатикотоніків у ІІІ та IV групах була статистично вірогідна, у порівнянні з контрольною групою, а в IV групі – ще з ІІ групою (р<0,05) (табл.1).

У контрольній групі співвідношення маси тіла вагітних до зросту було в межах норми, а частота ожиріння співпадала з даними літератури. Крім того, призначення естрогенного фону виявилось ефективним там, де був дефіцит маси тіла на 4-6 кг (у ІІ групі) та неефективним у ІV групі, де ожиріння спостерігалося в 55,86,9 %, а серед ваготоніків ІV групи – в 78,35,7 %. Пояснити це можна тим, що при ожирінні знижується активність симпатико-адреналової системи, збільшується можливість екстрагонадного утворення естрогенів та продукція лептину, який доставляє естрогени до місця призначення та контролює їх діяльність (зв'язок адіпогонадної осі та репродуктивної системи). Крім того, при ожирінні має місце прихована функціональна неспроможність печінки (жирова інфільтрація) з порушенням метаболізму стероїдів. Тобто, за таких умов дефіциту естрогенів, як правило, немає. Серед вагітних, резистентних до преіндукційної підготовки естрогенним фоном, переважали ваготоніки з ожирінням. Тому, на нашу думку, естрогенний фон більше показаний вагітним з дефіцитом маси тіла та переважанням симпатико-адреналової системи.


Таблиця 1

Стан вегетативної нервової системи в обстежених жінок (М м)


Параметри

Групи


Контрольна група

Естрогенний фон

Осмотичні ділататори

Естрогенний фон + осмотичні ділататори


І

ІІ

ІІІ

ІV


n =