LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної преіндукційної підготовки шийки матки у вагітних жінок

і оцінював ефективність методів допологової підготовки та провів статистичну обробку матеріалу).

3. Юзько О.М., Фармазей Т.Г. Зрілість шийки матки, стан вегетативної нервової системи та рівень простагландинів у крові вагітних жінок // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2004. – №6. – С. 65-69. (Робота проведена під науковим керівництвом професора Юзька О.М. Автор встановив взаємозв'язок між станом вегетативної нервової системи, базальним тонусом матки, росто-ваговим коефіцієнтом, рівнем простагландинів у крові вагітних жінок та методом вибору допологової підготовки).

4. Юзько О.М., Фармазей Т.Г. Частота гнійно-запальних ускладнень у роділь та їх новонароджених при різних методах підготовки шийки матки до пологів // Репродуктивне здоров'я жінки. – 2004. – №4 (20). – С. 87-90. (Робота проведена під науковим керівництвом професора Юзька О.М. Автор оцінював частоту гнійно-запальних ускладнень при різних методах підготовки шийки матки до пологів та провів статистичну обробку матеріалу).

5. Деклараційний патент на винахід 20021210740 Україна, МПК 7 А61L17/00. Спосіб пошарового зашивання рани промежини: Пат.20021210740 Україна, МПК 7 А61L17/00/ Юзько О.М., Фармазей Т.Г., Ніцович І. Р., Лаптєва Т.А., Лакуста Н.М., Польова С.П. (Україна). – №59887А; Заявл. 28.12.02; Опубл. 15.09.03; Бюл. №9. – 3 с. (Робота проведена під науковим керівництвом професора Юзька О.М. Автором запропонований спосіб, проведений патентний пошук та оформлена патентна документація. Проведено клінічні дослідження в пацієнток із застосуванням даного способу).

6. Деклараційний патент на корисну модель u 200506017 Україна, МПК 7 А61В10/00. Спосіб діагностики стану матки до пологів: Пат. u 200506017 Україна, МПК 7 А61В10/00 / Фармазей Т.Г., Юзько О.М. (Україна). - № 10767; Заявл. 21.06.05; Опубл. 15.11.05; Бюл. №11. –

2 с. (Робота проведена під науковим керівництвом професора Юзька О.М. Автором запропонований спосіб, проведений патентний пошук та оформлена патентна документація. Проведено клінічні дослідження в пацієнток із застосуванням даного способу).

7. Деклараційний патент на корисну модель u 200506019 Україна, МПК 7 А61К35/80. Спосіб підготовки шийки матки до пологів: Пат. u 200506019 Україна, МПК 7 А61К35/80 / Фармазей Т.Г., Юзько О.М. (Україна). - №10768; Заявл. 21.06.05; Опубл. 15.11.05; Бюл. №11. – 2 с. (Робота проведена під науковим керівництвом професора Юзька О.М. Автором запропонований спосіб, проведений патентний пошук та оформлена патентна документація. Проведено клінічні дослідження в пацієнток із застосуванням даного способу).

8. Деклараційний патент на корисну модель u 200506041 Україна, МПК 7 А61К31/00, 35/80. Спосіб раціональної комплексної преіндукційної підготовки вагітних жінок: Пат. u 200506041 Україна, МПК 7 А61К31/00, 35/80 / Фармазей Т.Г., Юзько О.М. (Україна). - № 10771; Заявл. 21.06.05; Опубл. 15.11.05; Бюл. №11. – 2 с. (Робота проведена під науковим керівництвом професора Юзька О.М. Автором запропонований спосіб, проведений патентний пошук та оформлена патентна документація. Проведено клінічні дослідження в пацієнток із застосуванням даного способу).

9. Юзько О.М., Фармазей Т.Г. Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної преіндукційної підготовки шийки матки у вагітних жінок // Клінічна та експериментальна патологія / Матеріали IV Національного конгресу патофізіологів України з міжнародною участю. – Чернівці. – 2004. – Т.ІІІ, №2. – С. 182. ( Робота проведена під науковим керівництвом професора Юзька О.М. Автор оцінював ефективність методів допологової підготовки та провів статистичну обробку матеріалу).


АНОТАЦІЯ

Фармазей Т.Г. Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної преіндукційної підготовки шийки матки у вагітних жінок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01. – акушерство і гінекологія. – Тернопільський державний медичний університет імені

І.Я. Горбачевського, Тернопіль, 2006.

Дисертація присвячена питанню комплексної допологової підготовки шийки матки у вагітних жінок. Проведено детальний порівняльний аналіз ефективності найбільш вживаних методів преіндукційної підготовки в різних групах вагітних. Порівнювалися особливості періоду підготовки шийки матки, основні клінічні показники перебігу пологів та післяпологового періоду, частота кесарева розтину, гнійно-запальні ускладнення в обстежених жінок, стан новонароджених, ефективність та безпечність різних методів підготовки. Проводилося визначення рівня в крові простагландинів Е2 та F2a, їх співвідношення, рівня естрадіолу та тестостерону і їх співвідношення. Вперше було встановлено взаємозв'язок між станом вегетативної нервової системи, базальним тонусом матки, росто-ваговим коефіцієнтом та методом вибору допологової підготовки. Доведено, що використання в якості преіндукційної підготовки осмотичних ділататорів, дає змогу зменшити побічні ефекти у вагітних з патологічним прелімінарним періодом, про що свідчить наближення співвідношень ПГЕ2 : ПГF2a до величин, характерних для кінця доношеної вагітності. Патогенетично та клінічно обгрунтовано недоцільність преіндукційної підготовки естрогенним фоном у жінок-ваготоніків з ожирінням, та ефективність цього методу у вагітних з дефіцитом маси тіла та переважанням тонусу симпато-адреналової системи. Вперше встановлено, що у вагітних жінок з переважанням тонусу парасимпатичної нервової системи, "незрілою" шийкою матки та підвищеним базальним тонусом матки показана підготовка шийки матки осмотичними ділататорами.

Розроблені діагностичні та лікувальні алгоритми диференційованого підходу до підготовки шийки матки перед пологами підвищують ефективність підготовки на 26,4 %.

Ключові слова: вагітність, шийка матки, підготовка до пологів, естрогени, простагландини, осмотичні ділататори.


АННОТАЦИЯ

Фармазей Т.Г. Клинико-патогенетическое обоснование комплексной преиндукционной подготовки шейки матки у беременных женщин. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01. – акушерство и гинекология. – Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского, Тернополь, 2006.

Диссертация посвящена вопросу комплексной дородовой подготовки шейки матки у беременных женщин. Проведен детальный сравнительный анализ эффективности наиболее распространённых методов преиндукционной подготовки в разных группах беременных: I группа – контрольная, 100 женщин без подготовки к родам; II – 60 женщин с подготовкой глюкозо-витамино-эстрогенно-кальциевым фоном; у 57 пациенток подготовка шейки матки проводилась осмотическими дилататорами –