LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії ендоцервікозів, ускладнених папіломавірусною інфекцієюМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ


На правах рукопису
Крутікова

Елла Іванівна


УДК 618. 146-002.446:615.37


КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ЕНДОЦЕРВІКОЗІВ,

УСКЛАДНЕНИХ ПАПІЛОМАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

14.01.01 – АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ
Автореферат дисертації

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

КАНДИДАТА МЕДИЧНИХ НАУК

Київ – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі акушерства та гінекології Української медичної стоматологічної академії МОЗ України, м. Полтава


Науковий керівник

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Громова Антоніна Макарівна, завідувач кафедри акушерства і гінекології Української медичної стоматологічної академіїОфіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН і НАН України, Степанківська Галина Констятинівна Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри акушерства і гінекології № 1


доктор медичних наук, професор Татарчук Тетяна Феофанівна, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, завідувач відділення ендокринної гінекології


Провідна установа:

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (м. Київ)


Захист відбудеться 2 грудня 2004 р. о 1330 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 26. 003. 03 при Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця (м. Київ, бул. Шевченко, 13)


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ, Зоологічна, 3)

Автореферат розісланий 30 жовтня 2004 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к. мед. н., доцентЯ. М. Вітовський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність. Ендоцервікоз найчастішефонове захворювання шийки матки (ШМ) у молодих жінок, яке становить 25–65,6% доброякісної цервікальної патології (Василевськая Л. Н., 1987, Рудакова Е. Б., 1996). Можливість розвитку передраку на фоні ендоцервікозу остаточно не з'ясовані, а рівень діагностики диспластичного процесу залишається невисоким: близько 17% (Коханевич Е. В., 1997). Єтіопатогенетичними факторами ендоцервікозу традиційно вважаються гормональний дисбаланс, запальний процес, травми шийки матки (Степанківська Г. К., 1999, Вишнякова С. В., 2000), і недостатньо враховуються онкогенні інфекції та порушення локального імунітету, що призводять до цервікальної інтраепітеліальної неоплазії (ЦІН) (Прилепская В. Н., 1990, Zur Hausen H., 2002). Провідним інфекційним чинником ЦІН та раку шийки матки визнано вірус папіломи людини (ВПЛ) (Harmsel B., 1999. Киселев Ф. Л., 2000). Асоціація ВПЛ-інвазії із доброякісними станами шийки матки, недостатньо освітлена хоча відомо, що папіломавірус присутній у 12-65% цієї патології (Минкина Г. Н., 1998). Сьогодні потрібні нові методи ранньої діагностики фонової цервікальної патології з урахуванням всіх факторів ризику малігнізації.

На фоні ВПЛ-інфекції існує проблема розбіжності цитологічного та гістологічного діагнозів (Хмельницький О. К., 2000), тому ідентифікацію папіломавірусу запропоновано як первинний скринінг на шляху до стандартизації цитологічних даних (Воробйова Л. І., 2002). Впровадження цього заходу при ендоцервікозі доцільно поширювати. З метою ранньої діагностики неоплазій провідними лабораторіями світу досліджуються імуногістохімічні маркери цитоонкотрансформації, експресія яких залежить від ступеню патоморфологічних змін (Sano T. 1998, Klaes R., 2002), але при ендоцервікозі такі тести не проводились. Недостатньо відомостей про локальний клітинний імунітет шийки матки, як противірусний захист слизової оболонки, хоча до імунних порушень при цервікальній патології звертались численні дослідники (Poppe W. A., 1996, Лакатош В. П., 1998, Вакуленко Г. А., 2000).

До теперішнього часу не розроблені ефективні схеми лікування і профілактики вірусіндукованої малігнізації, хоча впроваджуються різні зособи імунокорекції при цервікальній патології, асоційованій із папіломавірусною інфекцією (Пинегин Б. Б., 1997, Манухин И. Б., 1998).

Таким чином, розробка нових діагностично-терапевтичних комплексів з урахуванням ролі папіламавірусу та локального імунітету при ендоцервікозі, широко розповсюдженого серед молодих жінок, сприятиме ефективній профілактиці та ранньому виявленню раку шийки матки.

Зв'язок роботи із науковими програмами, темами. Робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри акушерства та гінекології Українсьої медичної стоматологічної академії: „Особливості гомеостазу внутрішнього середовища організму жінок із гінекологічними захворюваннями і вагітних з акушерською та екстрагенітальною патологією, вплив методів їх конструктивного і оперативного лікування на стан репродуктивного здоров'я, перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду, на стан плоду і новородженого" (№ державної реєстрації 0103U001311).

Мета роботи. Підвищитиефективність лікування ендоцервікозу шляхом поглиблення діагностики та удосконалення терапевтичних заходів на основі ідентифікації вірусу папіломи людини, встановлення взаємозв'язків особливостей морфологічної структури та клітинних імунних факторів слизової оболонки шийки матки.

Задачі дослідження.

1. З'ясувати частоту інфікування папіломавірусом високого онкогенного ризику (серотипи 16 і 18) жінок із ендоцервікозом.

2. Визначити морфологічні особливості ектоцервіксу при ендоцервікозі в залежності від ВПЛ-інфікування.

3. Встановити діагностичну цінність кольпоскопічного та цитологічного досліджень шийки матки шляхом співставлення їх результатів з даними верифікації.

4. Встановити ризик малігнізації шийкового епітелію на тлі ендоцервікозу з використанням біохімічного маркеру цитоонкотрансформації, білка р16NK4а.

5. Охарактеризувати клітинні імунні фактори слизової оболонки ШМ при ендоцервікозі залежно від ВПЛ-інфікування та особливостей патоморфологічних змін.

6. Визначити взаємозв'язок стану локального клітинного імунітету та проявів дисплазії шийкового епітелію при ендоцервікозі.

7. Удосконалити методику лікування ендоцервікозу і дати