LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії краурозу вульви


Інститут педіатрії, акушерства та гінекології

Академія медичних наук України
О С И П Е Н К О

О л е н а Д м и т р і в н а
УДК 618.16-002.27:[615.375:612.017.1]
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ КРАУРОЗУ ВУЛЬВИ
14.01.01 – акушерство та гінекологіяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України


Науковий керівник доктор медичних наук, професор

Сольський Яків Порфирович,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології

АМН України, головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології


Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Коханевич Євгенія Вікторівна, Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології;


доктор медичних наук, професор

Голота Владислав Якович, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 3.


Провідна установа: Одеський державний медичний університет МОЗ України, кафедра перинатальної медицини, дитячої та підліткової гінекології.


Захист дисертації відбудеться " 10 " червня 2003 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями "Педіатрія", "Акушерство та гінекологія" при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050, м.Київ, вул.Мануїльського, 8).


Автореферат розісланий " 25 " квітня 2003 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.В.Квашніна


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Серед основних проблем сучасної медичної науки одне з чільних місць належить охороні здоров`я жінок, зокрема попередженню та ранній діагностиці злоякісних пухлин жіночої статевої сфери. Серед фонових захворювань, які можуть призводити до розвитку раку вульви, значне місце належить краурозу (від грецької krauroziz (kraurosis) - сухий) вульви, який у 15-20 % трансформується у рак. Саме тому це захворювання долучено до окремої диспансерної групи підвищеного ризику (Я.П.Сольский, Е.В.Коханевич та спів.,1981; Б.И.Табачник, М.П.Рошонок, 1982; Н.А. Кривец, 1983; Б.Т.Глухенький та спів., 1993; D.W. Purdie, 1998). Отже, з огляду на підвищений ризик розвитку раку, крауроз заслуговує на поглиблене вивчення та більш досконале і ефективне лікування.

При епідеміологічних обстеженнях та профілактичних медичних оглядах крауроз вульви виявляють з частотою 0,29 - 5,2 на 1000 оглянутих жінок (Говорухина Е.М, 1986; Barbero M. et al., 1988). Не зважаючи на те, що у 75 % досліджених крауроз вульви набуває свого розвитку під час менопаузи, ця недуга нерідко виникає на тлі порушень менструальної функції, часто в поєднанні з іншими хворобами жіночої статевої сфери. У значної частини хворих зазначають загальний або статевий інфантилізм, майже у кожної третьої жінки початок менструації припадає на вік після 16-17 років (Г.А. Паллади та спів., 1975). В той же час, донині не визначено ролі порушень гормонального балансу в організмі жінок у генезі цього захворювання.

На думку ряду дослідників, у патогенезі краурозу можуть мати місце не лише ендокринні порушення, але й вікові зміни структур слизової оболонки, а також перенесена урогенітальна інфекція, яка у подальшому підтримує розвиток патологічного процесу. Тривале, внаслідок інфекційного запалення, роздряпування шкірних покривів сприяє розвитку атрофічних, гіперпластичних та дегенеративних змін в епідермісі. Не виключено, що в механізмах розвитку краурозу певну роль відіграють вікові зміни імунологічної реактивності організму, які супроводжуються порушенням функції вегетативної нервової системи та шкірного аналізатора. В той же час в літературі відсутні дані з вивчення стану місцевої імунологічної реактивності та його взаємозв'язку з характером клінічного перебігу захворювання при краурозі.

З огляду на відсутність в літературі до теперішнього часу єдиних поглядів на етіологію та патогенез краурозу вульви, закономірно, що остаточно не створено не лише єдиної схеми комплексного патогенетичного лікування цього захворювання, але й відсутні навіть принципові підходи, на яких повинна базуватись терапія цієї недуги.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана згідно з планом НДР Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України "Розробка комплексної профілактики та індивідуалізованих методів корекції метаболічних постменопаузальних порушень у жінок при природній та індукованій менопаузі" (№ держреєстрації 01.99U000311).

Мета дослідження.

Підвищення ефективності лікування хворих на крауроз вульви шляхом обґрунтування та розробки схеми терапії (з використанням імунокоригуючого засобу) на основі порівняльного вивчення структурних змін епітелію вульви, ендокринного статусу, загального та місцевого імунітету.

Задачі дослідження.

1. Вивчити характер та ступінь цитологічних змін епітелію вульви жінок, хворих на крауроз вульви, в залежності від тяжкості та тривалості захворювання.

2. Дослідити вміст естрадіолу та прогестерону в сироватці крові жінок, хворих на крауроз вульви.

3. Охарактеризувати стан загального та місцевого імунітету за даними вмісту імуноглобулінів A, M, G, а також SІgA у вагінальному слизі жінок, що страждають на крауроз вульви.

4. На підставі зіставлення отриманих даних визначити інформаційну цінність різноманітних показників: клінічних, бактеріоскопічних, цитологічних, імунологічних, ендокринологічних, кольпоскопічних, вульвоскопічних для діагностики краурозу вульви та оцінки ефективності комплексного лікування краурозу вульви.

5. Науково обґрунтувати, дати клініко-лабораторну оцінку ефективності запропонованої комплексної терапії краурозу вульви з використанням імунокоригуючого засобу СолкоТриховак. шляхом аналізу змін клінічного перебігу, тривалості ремісії та стану місцевої та загальної імунологічної реактивності.

Об'єкт дослідження:перебіг краурозу вульви у жінок.

Предмет дослідження: структурні зміни епітелію вульви, ендокринний статус, загальний та місцевий імунітет.

Методи дослідження: бактеріологічні, цитологічні, кольпоскопічні, вульвоскопічні, гормональні та імунологічні.

Наукова новизна отриманих результатів.

Вперше на підставі зіставлення бактеріологічних, цитологічних, кольпоскопічних, вульвоскопічних, гормональних та імунологічних (загальний та місцевий імунітет) показників розкрито деякі нові сторони механізму