LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ


КОСОВСЬКА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

УДК 616.2-085-06:616.36-053.2]-092
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ14.01.10 – педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук
Київ – 2002


Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі факультетської та шпитальної педіатрії медичного факультету Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України.


Науковий керівник: - член-кореспондент АМН України,

доктор медичних наук,

професор СМІЯН Іван Семенович,

Тернопільська державна медична академія

ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України,

завідувач кафедри факультетської та шпитальної педіатрії

Офіційні опоненти: - доктор медичних наук,

професор ТЯЖКА Олександра Василівна,

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії №1;


-доктор медичних наук, ЛАПШИН Володимир Федорович,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (м.Київ),

завідувач відділенням реабілітації дітей.


Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,

кафедра госпітальної педіатрії №2.


Захист дисертації відбудеться: 12.09.2002 року о 13 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04 в Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ України за адресою: 01004, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету

ім. О.О.Богомольця МОЗ України.


Автореферат розісланий 10.08.2002 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук Кузьменко А.Я.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Патологія органів дихання займає одне з провідних місць в загальній структурі захворюваності дитячого населення (В.В.Бережний, 1993; Ю.К.Больбот, 1996).

Хронічні захворювання бронхолегеневої системи у дітей стають медико-соціальною проблемою, оскільки характеризуються раннім початком хвороби, тривалим перебігом, достатньо частими загостреннями і нерідко призводять до інвалідності людей працездатного віку (Ю.К.Больбот, 1994; Т.Л.Васильєва, 1995; О.І.Ласиця, 1994,1998).

Актуальність даної патології не зменшується, незважаючи на чисельні наукові розробки (І.В.Березюк, 1996; А.В.Почивалов, 1998; А.М.Нагорна, 1999; А.Ф.Мозалевський, 1999). Сучасне уявлення про рецидивуючий бронхіт у дітей, як окремої нозологічної форми, не відповідає характеристиці хронічного бронхіту і викликає різного роду дискусії серед дослідників (С.В.Рачинський, 1995; І.С.Сміян, 1996). Питання про правомірність діагнозу та диференціально-діагностичні критерії хронічного бронхіту в дітей залишається актульним.. У вітчизняній літературі щодо цього немає єдиної точки зору (І.С.Сміян, 1996; А.Г.Чучалін, 1998; Л.С.Осипова, 1999), тоді як у зарубіжних класифікаціях для діагностики ХРП бронхолегеневої системи в дітей, що протікають з розповсюдженим дифузним ураженням бронхів, переважно використовують термін "хронічний бронхіт". Внесений до класифікації клінічних форм бронхолегеневих захворювань з 1998 року первинний хронічний бронхіт є одним з актуальних питань дитячої пульмонології, яке потребує уточнення та визначення тих механізмів, що відіграють важливу роль у формуванні цього захворювання. Також залишаються дискутабельними причини хронізації процесу (І.С.Сміян, 1996), розвитку деструктивних змін (К.О.Омарова, 1991; Ю.М.Мостовой, 1998) і недостатньої ефективності терапії.

Хронічні зміни в бронхолегеневій системі це не тільки ураження структур бронхіального дерева. Тривала гіпоксія приводить до спотворення метаболічних процесів, функціональних, а іноді й органічних змін зі сторони інших органів та систем. Відповідні порушення відбуваються в гепатобіліарній системі, зокрема в печінці, на що звертають увагу і ряд авторів як у дорослих так і дітей (А.В.Єпішин, 1998; Е.Н.Амосова, 1999).

Крім того встановлено, що при запальних захворюваннях підвищується продукція цитокінів. Це може відбиватись на кістковому обміні. Інтерлейкіни 1, -6, гранулоцит-макрофаг-стимулюючий фактор, які беруть участь у запальному процесі, призводять до кісткової резорбції, внаслідок посилення проліферації і диференціювання остеокластів, а згодом і до розвитку остеопорозу. Ми вбачали доцільним вивчення мінеральної щільності кісткової тканини у дітей із хронічною бронхолегеневою патологією, зокрема з хронічним бронхітом, оскільки він супроводжується хронічною гіпоксією, яка спроможна впливати на процеси остеоутворення.

Розроблені схеми лікування хронічних захворювань органів дихання не завжди є ефективними і достатніми, не завжди попереджують рецидивування та хронізацію процесу. Непоодинокі спроби вдосконалити існуючі підходи до лікування хронічної та рецидивуючої патології органів дихання здебільшого грунтуються на прагненні скоригувати ту чи іншу ланку порушеного гомеостазу. Однак сучасна терапія повинна базуватись на принципах мінімального медикаментозного лікування, а також комплексної його дії. З цих позицій вбачається доцільно розробити та апробувати нові схеми лікування, котрі б забезпечили тривалу ремісію, уникаючи поліпрагмазії. Саме цій меті підпорядковане запропоноване нами доповнення лікування хронічної та рецидивуючої бронхолегеневої патології немедикаментозним методом терапії – черезшкірним магнітолазерним опроміненням крові.

Зв"язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи "Профілактика вторинного остеопорозу та диференційований підхід до лікування"(номер держреєстрації – 0101U001318) кафедри факультетської та шпитальної педіатрії Тернопільської державної медичної академії

ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України.

Напрямок дослідження узгоджено з управлінням охорони здоров"я Тернопільської обласної державної адміністрації.

Мета дослідження. Розробити патогенетично обгрунтовану комплексну терапію хронічних та рецидивуючих захворювань органів дихання у дітей з поєднаною патологією гепатобіліарної системи із застосуванням медикаментозних та немедикаментозних методів лікування.

Задачі дослідження.

1. Встановити клінічні особливості перебігу хронічної та рецидивуючої патології органів дихання при наявності супутнього захворювання гепатобіліарної системи.

2. Вивчити особливості імунного статусу у дітей при тривалому хронічному запальному

процесі в бронхолегеневій та гепатобіліарній