LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи

системі.

3. З"ясувати ступінь вираженості синдрому ендогенної інтоксикації в залежності від виду хронічної патології органів дихання в поєднанні з ураженням жовчовивідних шляхів.

4. Вивчити стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей з хронічним бронхітом в залежності від тривалості захворювання.

5. Розробити схеми лікування і вивчити їх клінічну ефективність у дітей із хронічним та рецидивуючим бронхітом і поєднаною патологією гепатобіліарної системи.

6. Вивчити динаміку показників імунного гомеостазу, ендогенної інтоксикації в процесі немедикаментозного методу лікування (черезшкірного магнітолазерного опромінення крові) дітей з рецидивуючим та хронічним бронхітом.

Об"єкт дослідження. Рецидивуючий бронхіт, хронічний бронхіт, хронічний холецистохолангіт у дітей.

Предмет дослідження. Зміни показників Т- і В-системи імунітету, циркулюючих імунних комплексів, мінеральної щільності кісткової тканини, маркерів ендогенної інтоксикації – молекул середньої маси двох модифікацій, їх залежність від наявної супутньої патології гепатобіліарної системи та застосування традиційної і магнітолазерної терапії.

Методи дослідження. Загально-клінічні – для оцінки особливостей клінічного перебігу рецидивуючого та хронічного бронхітів; інструментальні (ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, рентгенографія органів грудної порожнини, бронхологічне обстежання) – для топічної діагностики хронічних та рецидивуючих захворювань органів дихання; біохімічний аналіз крові – для оцінки функціонального стану печінки; стан клітинного та гуморального імунітету – для оцінки імунологічного статусу; вміст молекул середньої маси – для оцінки рівня ендотоксемії; денситометричне дослідження – для визначення стану мінеральної щільності кісткової тканини; статистичні – для аналізу та оцінки достовірності отриманих даних.

Наукова новизна отриманих результатів. У 46,42 % хворих із хронічною та рецидивуючою бронхолегеневою патологією виявлено поєднане ураження гепатобіліарної системи. Вперше простежено патогенетичні передумови пошкодження жовчовивідних шляхів у хворих на хронічний та рецидивуючий бронхіт і запропоновано в цілеспрямовану програму обстеження хворих з хронічними та рецидивуючими захворюваннями органів дихання включити дослідження стану печінки та жовчовивідних шляхів. Діагностовано вищий рівень ендотоксемії у пацієнтів з поєднаною патологією бронхолегеневої та гепатобіліарної систем на відміну від ізольованої. Виявлено більш виражене порушення показників гуморального імунітету та дисфункцію Т-лімфоцитів у дітей з поєднаним ураженням органів дихання та гепатобіліарної системи. Вперше показано, що у дітей з хронічним бронхітом виникає порушення мінеральної щільності кісткової тканини, тому в план обстеження таких хворих доцільно включати дослідження рівня кальцію та лужної фосфатази в крові і проводити відповідну корекцію лікування. Вперше патогенетично обгрунтовано, апробовано та проведено оцінку ефективності доповнення комплексу терапії рецидивуючої та хронічної патології бронхів та легень черезшкірним магнітолазерним опроміненням крові для корекції виявлених зрушень гомеостазу в період загострення та ремісії.

Практичне значення отриманих результатів. Результати наукових досліджень, які відображені в дисертації, впроваджені у практику лікувально-профілактичної роботи обласної і міської дитячих лікарень міста Тернополя, центральних районних лікарень м. Збаража,

м. Підволочиськ, м.Бережан Тернопільської області. Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертації включені в цикл лекцій та практичних занять з педіатрії для студентів на кафедрі шпитальної та факультетської педіатрії медичного факультету і лікарів-педіатрів на кафедрі педіатрії факультету післядипломної підготовки Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського. Результати досліджень імунологічної рівноваги, стану ендотоксемії, мінеральної щільності кісткової тканини у дітей з рецидивуючим та хронічним бронхітом в поєднанні з ураженням гепатобіліарної системи доповнюють відомості про патогенез хронічних та рецидивуючих захворювань органів дихання. Отримані дані про рівень ендотоксикозу, дисімуноглобулінемію і дисфункції клітинного імунітету, порушення мінеральної щільності кісток у дітей з різними варіантами хронічної та рецидивуючої патології бронхолегеневої системи можуть використовуватись в якості діагностичних критеріїв і контрольних показників при динамічному спостереженні в період загострення і ремісії та лікуванні в якості оцінки ефективності проведеної терапії. Застосування методу черезшкірного магнітолазерного опромінення крові показало клінічний та параклінічний ефект, що дозволяє рекомендувати його для широкого використання в клінічній практиці без значних економічних втрат.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою працею автора, яка виконана на кафедрі факультетської та шпитальної педіатрії Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського. Автор особисто проаналізувала вітчизняну та зарубіжну літературу щодо питання, яке вивчалося, особисто проводила інформаційний та патентний пошук, планувала мету і задачі дослідження. Підбір тематичних хворих, їх клінічне обстеження, використання в лікуванні черезшкірного магнітолазерного опромінення крові, спостереження в катамнезі виконувались автором самостійно. Особисто була проведена статистична обробка отриманих результатів досліджень, на підставі чого були опубліковані наукові праці, написані всі розділи дисертації, здійснене впровадження результатів наукових досліджень в клінічну практику. Достовірність отриманих даних підтверджено первинною документацією на етапі попередньої експертизи роботи.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати досліджень обговорені 13 червня 2001 року на науковому засіданні кафедр пропедевтики дитячих хвороб, факультетської та шпитальної педіатрії, патологічної фізіології, кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського та 6 лютого 2002 року, в апробаційній раді Національного медичного університету

ім. О.О.Богомольця. Матеріали дисертаційної роботи доповідалися на щорічних підсумкових науково-практичних конференціях Тернопільської державної медичної академії

ім. І.Я.Горбачевського (1998-2001 рр.), на засіданнях обласної асоціації дитячих лікарів (1998-1999 рр.), II-IV-V Міжнародному конгресі молодих вчених і студентів (Тернопіль, 1998, 2000, 2001 рр.), науково-практичній конференції "Актуальні проблеми педіатрії" (Київ, 2000 р.).

Публікації за темою дисертації. Результати наукових досліджень, що містить дисертація, висвітлені в 12 наукових працях: 5 статтей у фахових журналах, 1 – у збірнику наукових праць, 3 – у матеріалах, 3 – у тезах науково-практичних конференцій.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація написана на українській мові та викладена на 157 сторінках принтерного тексту і складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу і узагальнень результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, переліку використаної літератури. Робота ілюстрована 24 таблицями, 4 рисунками, 2 виписками із історій хвороби дітей, що були під спостереженням. Бібліографічний показник включає 273 джерела