LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи

магнітолазерного опромінення крові. Лікувальні сеанси починати з другого-третього дня терапії, процедури проводити від 5 до 10 хвилин в залежності від віку, один раз на протязі доби, через 1-1,5 год після їжі, курсом – 7-8 процедур.

4. У дітей із хронічним бронхітом виникає порушення мінеральної щільності кісткової тканини, тому в план обстеження таких хворих доцільно включати визначення рівня кальцію та лужної фосфатази в сироватці крові та мінеральної щільності кісткової тканини. У комплексну терапію хронічного бронхіту включити вітамін D3 у вигляді препарату "Відеїн – 3" тричі на рік по 2000 МО на добу протягом місяця із одночасним застосуванням препаратів кальцію, зокрема гліцерофосфату кальцію по 500 мг тричі на добу протягом 4 тижнів (з інтервалом між курсами лікування 3 місяці).

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ,

ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Вплив ентеросорбції на стан неспецифічної реактивності організму у дітей раннього віку, хворих на гостру пневмонію (в співавт. Никитюк С.О., Недошитко Т.М.) // II Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (тези доп.), 6-8 травня 1998 р.-м.Тернопіль.-Тернопіль, 1998р.-С.173-174. (Проведено аналіз отриманих результатів).

2. Лейкоцитарні індекси у хворих на хронічну пневмонію і рецидивуючий бронхіт у дітей // II Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (тези доп.), 6-8 травня, м.Тернопіль.-Тернопіль, 1998.-С.162-163.

3. Стан гепатобіліарної системи при хронічній бронхолегеневій патології (в співавт. І.С.Сміян, Л.А.Волянська) // Збірник: Матеріали XII підсумкової науково-практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини": тези доп., м.Тернопіль, "Укрмедкнига", 1998.-вип.3.-С.331-333. (Проведено літературний огляд, узагальнення даних історій хвороб обстежених дітей із хронічною та рецидивуючою бронхолегеневою патологією).

4. Стан насичення кісток кальцієм у дітей із бронхіальною астмою (в співавт. І.С.Сміян, Н.В.Банадига) // Матеріали науково-практичної конференції: "Остеопороз: епідеміологія, клініка, профілактика та лікування".-Журнал "Проблеми остеології".-Т.2.-№1.-Київ.-1999.-С.95.(Проведено аналіз отриманих результатів).

5. Стан гуморального імунітету у дітей з рецидивуючим бронхітом //IV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (тези доп.), 11-13 травня 2000.-Тернопіль.-2000.-С.234.

6. Стан клітинного та гуморального імунітету у дітей із хронічною пневмонією // V Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, приурочений до 10-ї річниці незалежності України (матеріали конгресу), 10-12 травня 2001 року.-Тернопіль.-Україна.-С.104.

7. Патогенетичні аспекти формування поєднаної патології бронхолегеневої та гепатобіліарної систем // Вісник наукових досліджень.-2001.-№1.-С.9-11.

8. Клініко-патогенетичні основи ураження гепатобіліарної системи у дітей із хронічною пневмонією (в співавт. І.С.Сміян) // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2001.-№2.-С.10-11. (Проведено літературний огляд, узагальнення даних історій хвороб обстежених хворих з хронічною пневмонією).

9. Ефективність використання магнітолазерної терапії в лікуванні дітей із поєднаною патологією бронхолегеневої та гепатобіліарної системи // Вісник наукових досліджень.-2001.-№4.-С.68-69.

10. Імунологічні зміни у дітей з поєднаною патологією бронхолегеневої та гепатобіліарної систем // Перинатологія та педіатрія.-2001.-№3.-С.45-46.

11. Ендогенна інтоксикація – як провідний синдром клінічного перебігу рецидивуючого бронхіту у дітей // Матеріали науково-практичної конференції "Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії".-Тернопіль.-"Укрмедкнига".-18-19 вересня 2001 року.-С.32-33.

12. Ендогенна інтоксикація як один із важливих механізмів клінічних проявів хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей // Педіатрія, акушерсво та гінекологія.-2001.-№6.-С.18-19.


АНОТАЦІЯ


Косовська Т.М. "Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи"-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – Педіатрія. – Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, Київ, 2002.

Представлені результати клініко-лабораторних досліджень особливостей перебігу хронічних та рецидивуючих захворювань органів дихання ізольовано та в поєднанні із патологією гепатобіліарної системи. У 46,42 % хворих на хронічні та рецидивуючі захворювання органів дихання діагностовано поєднану патологію гепатобіліарної системи. Виявлено вищий рівень синдрому едогенної інтоксикації у пацієнтів із поєднаною патологією бронхолегеневої та гепатобіліарної систем на відміну від ізольованої. Діагностовано більш виражене порушення імунного захисту, про що свідчить зниження активності Т-лімфоцитів, підвищення рівня нульових та В-лімфоцитів, порушення співвідношення імунорегуляторних Т-клітин, зміни в імуноглобуліновому спектрі. Доведено, що у дітей із хронічним бронхітом виникає порушення мінеральної щільності кісткової тканини і дану категорію хворих можна вважати групою ризику по розвитку остеопорозу. Патогенетично обгрунтовано, апробовано та проведено оцінку ефективності використання в комплексному лікуванні дітей з хронічною та рецидивуючою патологією органів дихання і супутнім ураженням гепатобіліарної системи методу черезшкірного магнітолазерного опромінення крові, що сприяло більш швидкому зменшенню загальноінтоксикаційних проявів, стійкому зниженню маркерів ендотоксикозу, відновленню функціональної активності та усуненню дефіциту по Т-клітинній та гуморальній ланці імунітету, зменшенню концентрації циркулюючих імунних комплексів. Катамнестично доведено, що доповнення традиційного лікування черезшкірним магнітолазерним опроміненням крові дозволило подовжити період ремісії основних захворювань і максимально наблизити до норми основні константи гомеостазу.

Ключові слова: діти, рецидивуючий бронхіт, хронічний бронхіт, гепатобіліарна система, імунна система, ендотоксикоз.


АННОТАЦИЯ


Косовская Т.М. "Клинико-патогенетическое обоснование комплексной терапии хронических заболеваний органов дыхания у детей с сочетанной патологией гепатобилиарной системы". – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10. – Педиатрия. – Национальный медицинский университет им.О.О.Богомольця МЗО Украины, Киев, 2002.

Представлены результаты клинико-лабораторных исследований особенностей течения хронических и рецидивирующих заболеваний органов дыхания у детей с сочетанной патологией гепатобилиарной системы.

Обследовано 112 детей в возрасте от 3 до 14 лет: 56 (50,00 %) – с рецидивирующим бронхитом и 56 (50,00 %) – с хроническим бронхитом в фазе обострения. Контрольная группа представлена 20 здоровыми детьми такого же возраста.

При исследовании пациэнтов установлено наличие сопутствующей патологии гепатобилиарной системы у 46,42 % больных: в первой группе – 23 (41,07 %) и во второй – 29 (51,78 %). Для оценки функционального состояния печени проводили биохимический анализ крови: диагностировали у пациэнтов с сочетанной патологией гепатобилиарной системы наличие синдрома холестаза. Больным с заболеваниями печени при УЗИ выявлены все признаки, которые характерны