LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічного пієлонефриту в поєднанні з патологією гастродуоденальної зони у дітей

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ


ГОРІШНИЙ ІГОР МИРОСЛАВОВИЧ

УДК 616.61-002.3 - 085+616.33/.342] – 053.2

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ В ПОЄДНАННІ З ПАТОЛОГІЄЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ У ДІТЕЙ • - педіатрія  АВТОРЕФЕРАТ


  дисертації на здобуття наукового ступеня

  кандидата медичних наук


  КИЇВ – 2000

  Дисертацією є рукопис

  Робота виконана у Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України.


  Науковий керівник: член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Сміян Іван Семенович, Тернопільська медична академія ім. І.Я.Горбачевського, зав. каф. шпитальної та факультетської педіатрії медичного факультету.


  Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор МайданникВіталій Григорович, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, МОЗ України, зав. каф. педіатрії № 4

  доктор медичних наук, професор БережнийВ"ячеслав Володимирович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, зав.каф. педіатрії № 2.


  Провідна установа: Український науково-дослідний інститут охорони здоров'я дітей та підлітків, МОЗ України, м. Харків, відділ внутрішніх хвороб.


  Захист дисертації відбудеться "12" вересня 2000р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями "Педіатрія", "Акушерство і гінекологія" при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України /04050, м.Київ, вул.Мануїльського, 8/.


  З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України /04050, м.Київ, вул.Мануїльського, 8/.  Автореферат розісланий " 20 " березня 2000 року.  Вчений секретар

  спеціалізованої вченої ради Квашніна Л.В.  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


  Актуальність проблеми. Серед мікробно-запальних захворювань пієлонефрит є одним із найчастіших у дитячому віці (М.С.Игнатова, 1989; В.Г.Майданник, 1993; Є.В. Прохоров і співавт., 1998). Його розповсюдженість у різних регіонах країни коливається від 0,35 до 3,5%. В структурі захворювань органів сечової системи пієлонефрит займає перше місце, складаючи до 70% усієї нефрологічної патології (В.Д.Чеботарьова, В.Г.Майданник, 1998; В.Г.Майданник, 1999). Захворюваність дітей на хронічний пієлонефрит у країні коливається в межах 0,7-0,76 на 1000 дитячого населення (Л.М.Старцева, В.І.Багдасарова,1999). Серед хворих на ХПН відмічається ріст захворюваності на вторинний хронічний пієлонефрит. Якщо в 1984 р. зареєстровано 40% таких хворих, то в 1994 р. - 91% від усіх дітей, хворих на пієлонефрит (А.В.Папаян, Н.Д. Савенкова, 1997).

  Посилення проявів хронічного запалення в сечовидільній системі супроводжується патологічним реагуванням з боку органів травлення у дітей (І.С.Сміян, 1967; 1980; А.В.Мазурин, 1994), що пояснюється анатомо-фізіологічними і функціональними зв'язками двох систем.

  Поєднаний перебіг ниркового захворювання з ураженням верхнього відділу травного каналу характеризується торпідністю і високою частотою деструктивних змін у шлунку та дванадцятипалій кишці без видимої клінічної маніфестації (Аль-Хаким Амаль, 1995; Н.З.Зокиров и соавт., 1997), що утруднює своєчасну діагностику та лікування гастродуоденальної патології.

  Будучи основними органами детоксикації дитячого організму, нирки та шлунково-кишковий тракт при наявності патологічних змін не здатні до повноцінної діяльності по вилученню токсичних метаболітів, що може сприяти появі синдрому ендогенної інтоксикації, який не тільки супутній багатьом захворюванням, але й сам по собі є важливим фактором у патогенезі і в багатьох випадках визначає їхній несприятливий перебіг (В.В.Спас, 1990; О.Н.Прокопец, 1991).

  Розкриття патогенетичних механізмів формування поєднаної патології органів сечовидільної та травної систем у дітей, виявлення суті причинно-наслідкових змін у цих органах та факторів, які ускладнюють перебіг хронічного гастродуоденіту на тлі хронічного пієлонефриту визначають перспективність нових підходів до лікування цих захворювань, профілактики їх рецидивів, прогнозування можливих ускладнень.


  Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами

  Дисертаційна робота є фрагментом комплексної планової наукової роботи кафедри дитячих хвороб Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського за темою: "Ендогенна інтоксикація у дітей з різною патологією та її вплив на патогенетичні механізми і клінічні прояви захворювань", № держреєстрації 0196V023277, шифр 5К-98.

  Напрямок дослідження узгоджено з управлінням охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації.

  Мета дослідження: вдосконалити патогенетичну терапію ХПН при наявності супутнього ураження гастродуоденальної зони у дітей шляхом використання ентеросорбенту "Силлард П" з урахуванням особливостей клінічного перебігу поєднаної патології, динаміки показників ендогенної інтоксикації, імунного статусу, процесів перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту.

  Задачі дослідження:

  1. Встановити клінічні особливості перебігу ХПН при наявності супутнього захворювання гастродуоденальної зони і виявити характер ураження верхнього відділу травного каналу, стан кислотоутворюючої функції шлунка.

  2. Діагностувати синдром ендогенної інтоксикації у даної категорії хворих на основі клінічних та лабораторних тестів.

  3. Встановити особливості глибини ендогенної інтоксикації в залежності від фази активності ХПН та змін гастродуоденальної зони.

  4. Вивчити особливості імунного статусу, стан перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у досліджуваного контингенту хворих.

  5.Дослідити антикристалоутворюючу здатність сечі до оксалатів, фосфатів кальцію, трипельфосфатів у даної категорії хворих.

  6. Розробити та вивчити ефективність удосконаленого комплексу лікування поєднаного ураження органів сечовиділення та травної системи з використанням ентеросорбенту "Силлард П" з метою ліквідації ендотоксемії.


  Наукова новизна отриманих результатів. В результаті клінічних та лабораторних досліджень у дітей з поєднанням ХПН та патології гастродуоденальної зони встановлено наявність істотнього впливу супутньої патології на перебіг та лікування основного захворювання. У 94,7% хворих


 •