LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічного пієлонефриту в поєднанні з патологією гастродуоденальної зони у дітей

захворюваннями ГДЗ суттєво порушується імунний захист, про що свідчить зниження загальної кількості та функціональної активності Т-лімфоцитів, зростання рівня нульових і В-клітин, порушення співвідношення імунорегуляторних Т-клітин, зміни в імуноглобуліновому спектрі. Крім цього, порівняно з нормою, підвищується кількість циркулюючих імунних комплексів у 2,12 рази.

 • При ХПН з супутньою патологією ГДЗ спостерігається підвищена активність процесів ліпопероксидації, що підтверджується достовірним зростанням концентрації малонового диальдегіду в 1,5 рази, дисбалансом в напрямку відповіді системи антиоксидантного захисту на активацію процесів перекисного окислення ліпідів, що проявилося зниженням концентрації супероксиддисмутази в 1,4 рази і зростанням вмісту церулоплазміну в 1,6 рази, порівняно з контрольною групою. Виявлено достовірне зниження антикристалоутворюючої здатності сечі до оксалатів кальцію, тріпельфосфатів.

 • Включення до комплексної терапії поєднаної патології ентеросорбенту "Силлард П" у фазі загострення сприяє швидшому зменшенню загальноінтоксикаційних проявів, нормалізації лейкоцитарного індексу інтоксикації та більш стійкому зниженню інших маркерів ендогенної інтоксикації, відновленню функціональної активності та усуненню дефіциту по Т-клітинній ланці імунітету, зменшенню концентрації циркулюючих імунних комплексів. Відбувається зниження активності процесів перекисного окислення ліпідів, стабілізація системи антиоксидантного захисту та скорочення терміну стаціонарного лікування, порівняно із традиційним лікуванням.  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.


 • Для своєчасного виявлення відхилень з боку травної системи, дітям з ХПН у яких виявлено симптомокомплекс ураження гастродуоденальної зони у комплексі діагностичних заходів рекомендується проведення езофагогастродуоденоскопії та інтрагастральної рН-метрії.

 • Для визначення хронічної ендогенної інтоксикації і діагностики глибини метаболічних порушень дитячого організму, виявлення малосимптомних форм хронічного гастродуоденіту та попередження порушення функції нирок рекомендовано визначати рівень молекул середньої маси в сироватці крові та в сечі, еритроцитарний індекс ендогенної інтоксикації сироватки крові.

 • Дітям з ХПН і супутньою патологією ГДЗ при наявності синдрому ендогенної інтоксикації рекомендується визначення стану клітинного (вміст загальних і активних Т-лімфоцитів, 0-клітин) та гуморального імунітету (концентрацію Іg A, М, ЦІК), процесів ліпопероксидації (МДА) та системи антиоксидантного захисту (концентрацію ферменту СОД і церулоплазміну).

 • Дітям з ХПН при наявності супутнього ураження верхнього відділу травного каналу рекомендується у комплексному лікуванні призначати ентеросорбент "Силлард П" в дозі 100 мг/кг маси на добу в 3-4 прийоми протягом 5 діб - при загостренні однієї з поєднаних патологій, 100 мг/кг маси на добу в 3-4 прийоми протягом 7 діб - при загостренні обох патологічних процесів.

 • Наявність поєднаної патології органів сечовиділення і травної системи після лікування потребує тривалого диспансерного нагляду з періодичним призначенням, по мірі наростання клініко-лабораторних проявів ендотоксикозу, курсу ентеросорбції в дозі 100 мг/кг маси на добу в 3-4 прийоми протягом 5 діб.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Імунологічні зміни у дітей з поєднаною патологією сечовидільної та травної систем (в співавт. Сміян І.С.) //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - №1. – С.22-24.

 • Функціонально-морфологічний стан верхнього відділу травного каналу у дітей із захворюваннями нирок // Вестник проблем биол. и мед.- 1997.- вып.9.- С.90-92.

 • Вплив ентеросорбенту "Силлард П" на стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантних функцій у дітей з хронічним пієлонефритом і супутньою патологією гастродуоденальної зони //Вісник наукових досліджень.- 1998.- №5-6.- С.76-78.

 • Деякі аспекти клінічного перебігу хронічного пієлонефриту у дітей при поєднанні його із супровідною гастродуоденальною патологією //Зб.: Матеріали ХLІ підс. наук. конф. "Здобутки клін. та експерим. мед.": тези доп., Тернопіль, 1998.-вип.3.- С.300-304.

 • Ефективність застосування ентеросорбента "Силлард П" у корекції синдрому ендогенної інтоксикації у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит з супутньою патологією гастродуоденальної зони //ІІІ Міжнар. мед. конгрес студентів і молодих вчених (тези доп.), 19-21 травня 1999р. – м. Тернопіль. – Тернопіль, 1999р. – С.203-204.

 • Стан гуморальної ланки імунітету у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит з супровідною патологією гастродуоденальної зони //Зб. Матеріали підсумк.. наук. конф. "Здобутки клін. та експерим. мед.": тези доп., Тернопіль, 1999.-вип.4.- С.324-326.

 • Антикристалоутворююча здатність сечі при поєднанні хронічного пієлонефриту з супутньою патологією гастродуоденальної зони у дітей //ІІ Міжнар. мед. конгрес студентів і молодих вчених (тези доп.), 6-8 травня 1998р., м. Тернопіль.- Тернопіль, 1998.- С.150.

 • Стан клітинного імунітету у дітей з поєднаною патологією сечовидільної та травної систем і його корекція сорбентом "Силлард П" /Матеріали Х з'їзду педіатрів України "Проблеми педіатрії на сучасному етапі" (13-16 жовтня 1999р., м.Київ) //Педіатрія, акушерство та гінекологія -1999. -№4. - С.131-132.  АНОТАЦІЯ


  Горішний І.М. "Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічного пієлонефриту в поєднанні з супутньою патологією гастродуоденальної зони у дітей" - Рукопис.


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 - Педіатрія. Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Київ, 2000.

  Представлені результати клініко-лабораторних досліджень особливостей перебігу хронічного пієлонефриту з супутньою патологією гастродуоденальної зони у дітей на фоні ендотоксикозу. Встановлено наявність синдрому ендогенної інтоксикації, порушення імунного захисту, про що свідчить зниження загальної кількості та функціональної активності Т-лімфоцитів, зростання рівня нульових і В-клітин, порушення співвідношення імунорегуляторних Т-клітин, зміни в імуноглобуліновому спектрі, підвищення активності процесів ліпопероксидації, що підтверджується достовірним зростанням концентрації малонового диальдегіду, дисбалансом в напрямку відповіді системи антиоксидантного захисту на активацію процесів перекисного окислення ліпідів, що проявлялося зниженням внутрішньоклітинної і зростанням позаклітинної активності ферментів. Удосконалено комплекс лікування дітей із поєднаним ураженням органів сечовиділення і травної системи шляхом застосування ентеросорбенту "Силлард П", що дозволило скоротити перебування пацієнтів в стаціонарі, покращити перебіг основних захворювань.

  Ключові слова: діти, хронічний пієлонефрит, ендотоксикоз, імунна система, ліпопероксидація,


 •