LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Медицина. Медичні науки → Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції запально-нейроімунних порушень у хворих на ішемічний інсульт

Терзов А.И. Нейроаутоиммунные реакции в остром периоде ишемического инсульта и их динамика в процессе терапии препаратом флогензим – Матеріали наук.-практ. конф. "Нейроімунологія в неврології та нейрохірургії", (25-26 квітня 2000 р., Київ). – К., 2000. – С. 85-86. (Черенько Т.М. здійснила аналіз літератури, клініко-інструментальні та лабораторні дослідження, клінічні спостереження, статистичну обробку, наукові висновки, написання тез).

 • Віничук С.М., Черенько Т.М. Вплив лікування флогензимом на відновлення неврологічних функцій у хворих на ішемічний інсульт – 125 років Центральній міській клінічній лікарн: Зб. Наук.-практ. праць – К., 2000. – С. 155-158. (Черенько Т.М. здійснила аналіз літератури, клініко-інструментальні та лабораторні дослідження, клінічні спостереження, узагальнення результатів, статистична обробку, написання статті).

 • Черенько Т.М., Віничук С.М., Котлярський Б.Ю.,
  Головаха М.О. Оцінка ефективності комплексного лікування ішемічного інсульту з допомогою препарату енелбін – Актуальные вопросы диагностики и лечения сосудисто-мозговой недостаточности и распространенного атеросклероза. – К., 2003. – С. 30-36. (Черенько Т.М. здійснила аналіз літератури, клініко-інструментальні дослідження, клінічні спостереження, узагальнення результатів, статистичну обробку, написання статті).

 • Черенько Т.М., Виничук С.М., Маркулан О.Л. Воспалительно-нейроиммунные нарушения при ишемическом инсульте – Материалы XIV всерос. конф. "Нейроиммунология" и научн.-практ. конференции невропатологов, (19-22 мая 2005 г., Санкт-Петербург). – СПб., 2005.
  – С. 197. (Черенько Т.М. здійснила аналіз літератури, клініко-інструментальні та лабораторні дослідження, клінічні спостереження, узагальнення результатів, статистичну обробку, написання статті).

 • Черенько Т.М., Маркулан О.Л. Клініко-гемодинамічні та електрофізіологічні співставлення при лікуванні хворих на ішемічний інсульт препаратом енелбін – Ювілейний VIII з'їзд Всеукр. лікар. то-ва. (21-22 квітня 2005 р., Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2005.
  – С. 178. (Черенько Т.М. здійснила аналіз літератури, клініко-інструментальні дослідження, клінічні спостереження, узагальнення результатів, статистичну обробку, написання статті).

 • Черенько Т.М. Запальна відповідь при гострому ішемічному інсульті: можливості фармакологічної корекції – Матеріали 1-го Нац. конгресу "Інсульт та судинно-мозкові захворювання" (14-15 вересня
  2006 р., Київ). – К., 2006. – С. 51.

 • Черенько Т.М. Наслідки гострого ішемічного інсульту при застосуванні флогензиму та динаміка рівня ІЛ-6 – Матеріали Міжнар. мед.-фармац. конгресу "Ліки та життя" (7-10 лютого 2007 р., Київ). – К., 2007. – С. 56.

 • Головченко Ю.І., Маркулан О.Л., Черенько Т.М. Когнитивные и нейроиммунные нарушения у больных с ишемическим инсультом и риск повторных сосудистых событий – Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю "Когнітивна діяльність при старінні" (29-30 січня 2008 р., Київ). – К., 2008. – С. 31-32.


  АНОТАЦІЯ


  Черенько Т.М. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції запально-нейроімунних порушень у хворих з ішемічним інсультом.
  – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.15 – нервові хвороби. – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Міністерства охорони здоров'я України. – Київ, 2008.

  Дисертація присвячена підвищенню ефективності лікування хворих з гострим ішемічним інсультом (ІІ) на основі вивчення найбільш важливих показників локальних запальних та нейроавтоімунних процесів, виявлення їх зв'язку з тяжкістю, перебігом та наслідками гострого періоду ішемічного інсульту, створення прогностичної моделі наслідку ішемічного інсульту з урахуванням запальних та нейроавтоімунних чинників, а також розробки і застосування патогенетично обґрунтованої та експериментально апробованої схеми неспецифічної протизапальної терапії з використанням мовалісу, пентоксифіліну, флогензиму.

  Показано, що рівень післяішемічного локального запалення не тільки відображує вихідну тяжкість неврологічного статусу, а й впливає на еволюцію неврологічного дефіциту, визначає наслідки гострого періоду.

  Раннє неврологічне погіршення супроводжується достовірним підвищенням вмісту фактора некрозу пухлини альфа, С-реактивного білка, глюкози та позначається на динаміці неврологічних функцій на 21-у добу. Учасники запальних та нейроавтоімунних реакцій здійснюють спільний односпрямований вплив на тяжкість неврологічних розладів при ішемічному інсульті.

  Визначено показники післяішемічного запалення та нейроавтосенсибілізації, які на основі покрокового регресійного аналізу визнані незалежними та дали змогу підвищити точність прогнозу ішемічного інсульту.

  В експерименті на щурах з фокальною церебральною ішемією виявлено вторинний нейропротекторний вплив неспецифічної протизапальної терапії, що супроводжувався достовірним зниженням кількості макро- та мікрогліальних клітин порівняно з "традиційно лікованими" тваринами.

  Клінічна ефективність комбінованої протизапальної терапії зумовлена усуненням дисбалансу прозапальних та протизапальних цитокінів, що результувало вплив на різні ланки патогенезу запально-нейроімунних порушень при ішемічному інсульті в критичні для хворого строки.

  Ключові слова: ішемічний інсульт, експериментальна ішемія, цитокіни, С-реактивний протеїн, нейроавтосенсибілізація, прогноз, моваліс, пентоксифілін, флогензим.


  АННОТАЦИЯ


  Черенько Т.М. Клинико-патогенетическое обоснование коррекции воспалительно-нейроиммунных нарушений у больных с ишемическим инсультом. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.15 – нервные болезни. – Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика Министерства здравоохранения Украины. – Киев, 2008

  Диссертация посвящена повышению эффективности лечения больных острым ишемическим инсультом (ИИ) на основе изучения наиболее важных показателей локальных воспалительных и нейроаутоимунных процессов, выявления их связи с тяжестью, течением и последствиями острого периода ИИ, создания прогностической модели исхода ИИ с учетом воспалительных и нейроаутоиммунных факторов, а также разработки и применения патогенетически обоснованной и экспериментально апробированной схемы неспецифической противовоспалительной терапии с использованием мовалиса, пентоксифиллина, флогэнзима.

  Показано, что проявления послеишемического воспаления в остром периоде инсульта ассоциируются с повышением содержания цитокинов: интерлейкинов ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-4, фактора некроза опухоли альфа
  (ФНО-б), и С-реактивного протеина (С-РП). Концентрации ИЛ-6, ФНО-б и С-РП прямо коррелируют с размером очага инфаркта и тяжестью неврологических нарушений в остром периоде; для ИЛ-4 выявлена обратная корреляция. Не выявлено корреляционной связи между содержанием ИЛ-1 и тяжестью неврологического дефицита. Послеишемические цитокиновые реакции не только отображают исходную


 •